Nesprávne označenie fragmentu

LP/2019/246 Zákon o územnom plánovaní

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Pridať
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Pridať
§ 1
Predmet úpravy zákona
Tento zákon upravuje
Pridať
a)
verejnú správu v územnom plánovaní,
Pridať
b)
územné plánovanie a jeho procesy,
Pridať
c)
vydávanie územného stanoviska
Pridať
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona je
Pridať
a)
urbanistická koncepcia dlhodobým zámerom priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, jeho dopravného a technického vybavenia, vrátane kompozičných princípov formovania jeho obrazu. V závislosti od stupňa územnoplánovacej dokumentácie územný plán uskutočňuje urbanistickú koncepciu sústavou zásad a regulatívov v súlade s cieľmi územného plánovania,
Pridať
b)
dopravná infraštruktúra dopravným vybavením územia, ktorým sú pozemné komunikácie, železničná infraštruktúra, koľajové dráhy, trolejbusové dráhy a lanové dráhy, infraštruktúra civilného letectva, prístavy a vodné cesty a prepojovacie body medzi sieťami rôznych druhov dopravy a ich súčastí,
Pridať
c)
technická infraštruktúra technickým vybavením územia, ktorým sú najmä elektroenergetické zariadenia okrem výroby elektrickej energie, plynové zariadenia, sústava tepelných zariadení okrem výroby tepla, verejné vodovody, vodárenské objekty, sieť verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, elektronické komunikačné siete, produktovody, skládky odpadu a zariadenia na nakladanie s odpadmi, vodné stavby na ochranu pred povodňami, závlahové zariadenia a odvodňovacie zariadenia, zariadenia civilnej ochrany,
Pridať
d)
občianska vybavenosť komplexom zariadení a účelovo upravených plôch, ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb verejnosti najmä vzdelávania a výchovy, sociálnych služieb, zdravotných starostlivosti, kultúry, verejnej správy, administratívy, obchodu, nevýrobných služieb,
Pridať
e)
verejný priestor vonkajšie verejne prístupné priestranstvo slúžiace všeobecnému využívaniu a prístupné každému, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, detské ihriská a voľné priestranstvá vytvorené rozvoľnenou zástavbou, ktoré sú využívané vo verejnom záujme,
Pridať
f)
osobitné územie časť územia určeného pre prednostné využívanie jednotlivými priestorovými formami a územnými funkciami charakteristickými a dominujúcimi v danej územnej časti, ktorých charakter a význam v sídelnej štruktúre sa má zachovať, chrániť alebo rozvíjať,
Pridať
g)
územie časť zemského povrchu, ktorého stanovenie veľkostnej jednotky závisí od stupňa územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5, napr. územie Slovenskej republiky, funkčný región, blok až jednotlivý pozemok,
Pridať
h)
územné stanovisko podkladom na vydanie ohlásenia alebo rozhodnutia o stavebnom zámere a na povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov ,
1)
Pridať
i)
verejný záujem záujem vyjadrený v územnoplánovacej dokumentácii (ďalej len „verejný záujem“), ktorý prináša prospech väčšine verejnosti so zreteľom na vyvážený udržateľný územný rozvoj, ktorý zabezpečuje územnú súdržnosť, sociálnu súdržnosť a nediskrimináciu, ekologickú stabilitu, efektívne využívanie prírodných zdrojov a iných daností územia, ochranu prírody, ochranu životného prostredia, ochranu verejného zdravia, obranu štátu, zachovania hodnôt krajiny a kultúrneho dedičstva.
Pridať
§ 3
Cieľ územného plánovania
Pridať
Územné plánovanie je súbor činností, ktorých cieľom je zabezpečiť udržateľný územný rozvoj založený na vyváženom vzťahu podmienok pre priaznivé životné prostredie a verejné zdravie, pre hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj, pre ochranu kultúrneho dedičstva a pre územnú súdržnosť sústavným a komplexným riešením funkčného využívania územia a priestorového usporiadania územia pre dosiahnutie súladu všetkých činností v území.
Pridať
§ 4
Všeobecné povinnosti
Pridať
(1)
Orgány verejnej moci sú povinné pri plnení ch zákonných úloh rešpektovať priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia podľa územnoplánovacej dokumentácie so zreteľom na vyvážený udržateľný územný rozvoj v záujme územnej súdržnosti, sociálnej súdržnosti a nediskriminácie, ochrany prírody a biodiverzity, efektívneho využívania prírodných zdrojov a iných daností územia, ochrany prírody, životného prostredia a verejného zdravia, zachovania hodnôt krajiny a kultúrneho dedičstva a zabezpečenie obrany štátu. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy, programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a koncepcie rozvoja územnej samosprávy musia byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.
Pridať
(2)
Orgány verejnej správy sú povinné povoľovať stavby a činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, koordinovať územné prejavy odvetvových a prierezových zámerov a ochranu prírodných hodnôt a kultúrnych hodnôt územia.
Pridať
(3)
Vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry alebo správcovia stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovatelia dopravnej infraštruktúry sú povinní viesť v aktuálnom stave dokumentáciu o umiestnení, technických parametroch a kapacitách stavieb dopravnej infraštruktúry, o ich súčastiach a o ochranných pásmach a uchovávať dokumentáciu aktuálneho zhotovenia stavby.
Pridať
(4)
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, vlastníci stavieb technickej infraštruktúry alebo správcovia stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovatelia stavieb technickej infraštruktúry sú povinní viesť v aktuálnom stave dokumentáciu, ktorá obsahuje priestorovú polohu umiestnenia technickej infraštruktúry a vymedzenia ich ochranných pásiem a bezpečnostných pásiem a uchovávať dokumentáciu aktuálneho zhotovenia stavby.
Pridať
§ 5
Udržateľný územný rozvoj
Pridať
(1)
Udržateľným územným rozvojom sa rozumie komplexný rozvoj, ktorý zahŕňa rozvoj všetkých hmotných a nehmotných zložiek, činností a procesov vzťahujúcich sa na územie a ich vzájomné vzťahy, ktorého cieľom je vyvážený rozvoj územia.
Pridať
(2)
Udržateľným územným rozvojom sa vytvárajú podmienky na vyvážený vzťah kvalitného životného prostredia a územných podmienok, ktoré uspokojujú potreby súčasnej generácie bez toho, aby ohrozovali podmienky života a zdravia budúcich generácií predovšetkým v sídelnom prostredí.
Pridať
(3)
Sídelným prostredím sa rozumie súhrn urbanistických, sociálnych, ekonomických, prírodných a kultúrno-historických podmienok na zabezpečenie kvalitného života obyvateľov sídiel so zložitými väzbami a štruktúrou.
Pridať
§ 6
Priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia
Pridať
(1)
Priestorovým usporiadaním územia sa rozumie účelná koordinácia a harmonizácia jednotlivých funkčných zložiekna území a v čase, ktorá zodpovedá verejnému záujmu a umožňuje bezkolíznu organizáciu územia a jeho rozvoj so stanovením priestorových požiadaviek na výstavbu pri zohľadnení súčasného charakteru a hodnôt územia a krajiny.
Pridať
(2)
Funkčným využívaním územia sa rozumie stanovenie funkčných území, spôsob využívania územia na základné funkcie, zmiešané funkcie a ostatné funkcie. Funkčnými územiami so základnou funkciou sú najmä územia s pozemkami na zastavanie budovami, ktorých funkciou je najmä bývanie, občianska vybavenosť, výroba, doprava, rekreácia a šport. Funkčné územie so základnou funkciou stanovuje minimálne 75 percentné zastúpenie základnej funkcie plochy územia vo vymedzenom území. Zmiešané územia sú územia s pozemkami na zastavanie budovami, ktoré sa vymedzujú, ak nie je možné základnú funkciu. Ostatné funkčné územie má prevahu ekologických prvkov. V rámci funkčných území sa vyznačujú aj funkčné areály so špecifickým spôsobom využívania a so špecifickým režimom.
Pridať
(3)
Zásadou priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia sa rozumie textovo a graficky vyjadrené usmernenie umiestňovania výstavby a uskutočňovania činností, ktoré majú vplyv na územie.
Pridať
(4)
Regulatívom priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia (ďalej len „regulatív“) sa rozumie textovo, číselne alebo graficky vyjadrený parameter alebo limit, ktorým sa stanovujú požiadavky na výstavbu alebo činnosti, požiadavky na organizáciu územia, a ktorým sa stanovuje hlavná funkcia na území a doplnková funkcia na území; iné funkcie nie sú prípustné. Regulatív uvedený v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie je záväzný.

Pridať
§ 7
Územie na zastavanie budovami
Pridať
(1)
Územím na zastavanie budovami
2)
sa rozumie časť územia obce určená na zastavanie budovami územným plánom obce a územným plánom zóny.
Pridať
(2)
Ak obec nemá územný plán obce a má povinnosť mať územný plán obce podľa § 45, vydá územné stanovisko na vydanie ohlásenia alebo rozhodnutia o stavebnom zámere a na povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov len v hraniciach zastavaného územia obce alebo
3)
na druhu pozemkov zastavané plochy a nádvoria ;
4)
to neplatí, ak ide o stavby dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry, stavby na obranu štátu alebo zámery podľa územného plánu regiónu.
Pridať
(3)
Stavby na území, ktoré je podľa územného plánu funkčným územím určeným na zastavanie budovami, je potrebné umiestňovať najmä na nezastavaných pozemkoch určených na zastavanie budovami; to neplatí, ak ide o stavby dopravnej infraštruktúry a stavby technickej infraštruktúry, pri ktorých to neumožňujú technické požiadavky na ich umiestnenie a prevádzku.
Pridať
(4)
Na území, ktoré nie je podľa územného plánu obce funkčným územím určeným na zastavanie budovami, možno v súlade s jeho charakterom povoľovať stavby, zariadenia a iné činnosti len na poľnohospodárstvo, lesníctvo a poľovníctvo, na ochranu prírody a krajiny, na dopravnú infraštruktúru a technickú infraštruktúru , vrátane prípojok a účelových komunikácii, na turistické chodníky, obranu štátu, stavby na znižovanie nebezpečenstva ekologických a prírodných katastrof, najmä stavby na ochranu pred povodňami,verejné zariadenia osobnej hygieny a na informačné centrá. Doplnková funkcia bývania alebo pobytovej rekreácie nie je v prípade uvedených stavieb prípustná.
Pridať
(5)
Pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov možno v územnom pláne obce alebo zóny určiť na zastavanie, ak spĺňa podmienky na jeho odňatie.
Pridať
§ 8
Zastavovacie podmienky budov
Pridať
(1)
Zastavovacími podmienkami sa rozumie súbor záväzných regulatívov vyjadrených textovo, číselne a graficky, ktoré sú súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a ktoré vyjadrujú podmienky na umiestňovanie budov.
Pridať
(2)
Zastavovacími podmienkami sú
Pridať
a)
určenie funkčného využívania budovy,
Pridať
b)
najvyššia výška budovy, ktorá sa ustanovuje výškou budovy v metroch od najvyššej úrovne existujúceho priľahlého terénu v mieste styku s budovou, nadmorskou výškou v metroch alebo počtom nadzemných podlaží,
Pridať
c)
maximálny podiel zastavanej plochy uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer pôdorysného priemetu alebo všetkých nadzemných podlaží a podzemných podlaží budovy k ploche vymedzenej jednotke územia, na ktorom sa má umiestniť budova alebo maximálny podiel zastavanej plochy uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer pôdorysného priemetu všetkých nadzemných podlaží budovy k ploche vymedzenej jednotke územia, na ktorom sa má umiestniť budova,
Pridať
d)
minimálny podiel vodopriepustnej plochy uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer čiastočne priepustných plôch a plne priepustných plôch na teréne k celkovej ploche vymedzenej jednotke územia,
Pridať
e)
miera zadržiavania zrážkovej vody na vymedzenej jednotke územia uvádzaná v percentách,
Pridať
f)
minimálny podiel zelene uvádzaný v percentách, vyjadrujúci pomer zelene na prírodnom teréne k celkovej ploche vymedzenej jednotke územia,
Pridať
g)
pripojenie budovy na dopravnú infraštruktúru.
Pridať
(3)
Ak to vyžaduje urbanistická štruktúra, zastavovacími podmienkami sú aj
Pridať
a)
vzájomné odstupové vzdialenosti budovy od hraníc susedných pozemkov a od existujúcich stavieb,
Pridať
b)
uličná čiara, ktorá vymedzuje verejný komunikačný priestor v urbanistickej štruktúre
Pridať
c)
stavebná čiara, ktorá vymedzuje na pozemkoch polohu na umiestnenie budovy,
Pridať
d)
základné zásady architektonického riešenia budovy zohľadňujúce charakter zástavby, najmä tvar strechy, zásady farebného riešenia priečelí, maximálnu výšku a charakter oplotenia.
Pridať
(4)
Zastavovacie podmienky sú záväzným podkladom na projektovanie budov a na vydávanie územného stanoviska. Zastavovacie podmienky sú určené územným plánom zóny; zastavovacie podmienky podľa odseku 2 písm. b) až f) sú určené územným plánom obce.

Pridať
DRUHÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA
Pridať
§ 9
Orgány územného plánovania
Pridať
(1)
Orgány územného plánovania vykonávajú verejnú správu v oblasti územného plánovania.
Pridať
(2)
Verejnú správu v oblasti územného plánovania vykonávajú
Pridať
a)
orgány štátnej správy
Pridať
1.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
Pridať
2.
okresný úrad v sídle kraja,
Pridať
b)
orgány územnej samosprávy
Pridať
1.
vyšší územný celok,
Pridať
2.
obec.
Pridať
§ 10
Ministerstvo
Pridať
Ministerstvo
Pridať
a)
obstaráva, prerokúva a predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na schválenie Koncepciu územného rozvoja Slovenska a jej zmeny a doplnky a raz za štyri roky správu o stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
Pridať
b)
obstaráva územnoplánovacie podklady,
Pridať
c)
vyjadruje sa v prerokovaní k zadaniu , ku konceptu a k návrhu územného plánu regiónu vrátane jeho zmien a doplnkov,
Pridať
d)
vyjadruje sa v prerokovaní k správe o stave územného plánu regiónu,
Pridať
e)
posudzuje návrh zadania a návrh územného plánu regiónu, návrh smernice pre zmeny a doplnky územného plánu regiónu a návrh zmien a doplnkov územného plánu regiónu pred predložením na schválenie,
Pridať
f)
metodicky usmerňuje a poskytuje odbornú pomoc orgánom územného plánovania, odborne spôsobilým osobám a spracovateľom vo veciach obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a určuje pre nich záväznú metodiku obstarávania a spracúvania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
g)
poskytuje obciam dotácie zo štátneho rozpočtu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
5)
Pridať
h)
spolupracuje s ostatnými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy pri vypracúvaní odvetvových koncepcií, programov a iných dokumentov, ktoré majú vplyv na územie, a presadzuje, aby v nich bola zohľadnená Koncepcia územného rozvoja Slovenska a územné plány regiónov,
Pridať
i)
zabezpečuje odbornú prípravu odborne spôsobilých osôb podľa § 17, overuje skúškou ich odbornú spôsobilosť, vedie register týchto osôb, vydáva im preukaz o odbornej spôsobilosti ,
Pridať
j)
zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov orgánov verejnej správy na úseku územného plánovania,
Pridať
k)
rozhoduje po prerokovaní s príslušným ústredným orgánom štátnej správy o vzniknutých rozporoch pri prerokúvaní zadaní územnoplánovacej dokumentácie a návrhov územnoplánovacej dokumentácie a zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, ktoré sa nepodarilo odstrániť dohodou obstarávateľa a dotknutého orgánu štátnej správy,
Pridať
l)
spolupracuje s orgánom štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „orgán posudzovania vplyvov“) pri posudzovaní vplyvov Koncepcie územného rozvoja Slovenska na životné prostredie a jej zmien a doplnkov podľa osobitného predpisu
6)
(ďalej len „posudzovanie vplyvov“),
Pridať
m)
zabezpečuje činnosť správcu registra územného plánovania a údaje z neho sprístupňuje verejnosti na elektronickej úradnej tabuli
7)
,svojom webovom sídle; nesprístupní údaje a informácie, ktoré sú utajovanou skutočnosťou
8)
alebo obchodným tajomstvom,

9)

Pridať
n)
preskúmava územné stanoviská okresných úradov v sídle kraja a uskutočňuje opatrenia proti ich nečinnosti.
Pridať
§ 11
Okresný úrad v sídle kraja
Pridať
Okresný úrad v sídle kraja
Pridať
a)
vyjadruje sa v prerokovaní k návrhu zadania, ku konceptu a k návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. b) až d),
Pridať
b)
vyjadruje sa v prerokovaní návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. b) až d),
Pridať
c)
vyjadruje sa v prerokovaní k správam o stave územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. c) a d),
Pridať
d)
posudzuje návrh zadania a návrh územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. c) a d),
Pridať
e)
posudzuje smernicu pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. c) a d),
Pridať
f)
posudzuje návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. c) a d),
Pridať
g)
zabezpečuje vloženie registračných listov schválenej územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. c) a d) do registra územného plánovania,
Pridať
h)
obstaráva územnú štúdiu a krajinnú štúdiu,
Pridať
i)
poskytuje odbornú pomoc odborne spôsobilým osobám vo veciach obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a usmerňuje obce ako orgány územného plánovania,
Pridať
j)
vydáva územné stanovisko ,
Pridať
k)
uskutočňuje opatrenia proti nečinnosti,
Pridať
l)
ukladá poriadkové pokuty,
Pridať
m)
preskúmava územné stanoviská obcí.
Pridať
§ 12
Vyšší územný celok
Pridať
Vyšší územný celok
Pridať
a)
obstaráva územný plán regiónu a jeho zmeny a doplnky,
Pridať
b)
schvaľuje návrh zadania a návrh územného plánu regiónu, smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu regiónu a zmenya doplnky územného plánu regiónu,
Pridať
c)
vypracúva a prerokúva raz za štyri roky správu o stave územného plánu regiónu,
Pridať
d)
obstaráva územnoplánovacie podklady,
Pridať
e)
udržiava územnotechnické podkladyv aktuálnom stave,
Pridať
f)
zabezpečuje súlad územného plánu regiónu s Koncepciou územného rozvoja Slovenska,
Pridať
g)
doručuje ministerstvu registračný list a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu alebo jej zmeny a doplnky na vklad do registra územného plánovania,
Pridať
h)
vyjadruje sa v prerokovaní k návrhu zadania územnoplánovacej dokumentácie podľa§ 25 ods. 5 písm. c) a d), ku konceptu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. c) a d), k návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. c) a d) a vrátane ich zmien a doplnkov z hľadiska zabezpečenia súladu s územným plánom regiónu,
Pridať
i)
vyjadruje sa k správe o stave územného plánu obce,
Pridať
j)
spolupracuje s orgánom posudzovania vplyvov pri posudzovaní vplyvov územného plánu regiónu a jeho zmien a doplnkov.
Pridať
§ 13
Obec
Pridať
(1)
Obec
Pridať
a)
obstaráva územný plán obce a jeho zmeny a doplnky,
Pridať
b)
obstaráva územný plán zóny a jeho zmeny a doplnky,
Pridať
c)
schvaľuje návrh zadania pre územný plán obce, návrh územného plánu obce, smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu obce a zmeny a doplnky územného plánu obce,
Pridať
d)
schvaľuje návrh zadania pre územný plán zóny, návrh územného plánu zóny, smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu zóny a zmeny a doplnky územného plánu zóny,
Pridať
e)
obstaráva územnoplánovacie podklady,
Pridať
f)
udržiava aktuálny stav územnotechnických podkladov,
Pridať
g)
zabezpečuje súlad územného plánu obce s územným plánom regiónu a súlad územného plánu zóny s územným plánom obce,
Pridať
h)
vypracúva a prerokúva raz za štyri roky správu o stave územného plánu obce a o stave územného plánu zóny,
Pridať
i)
vydáva územné stanovisko,
Pridať
j)
vydáva územnoplánovaciu informáciu,
Pridať
k)
spolupracuje s orgánom posudzovania vplyvov pri posudzovaní vplyvov územného plánu obce, územného plánu zóny a ich zmien a doplnkov.
Pridať
(2)
Obce môžu vytvárať spoločné úrady územného plánovania podľa osobitného predpisu.
10)
Pridať
(3)
Mesto, ktoré je sídlom kraja, zriaďuje útvar hlavného architekta, ktorý zabezpečuje činnosti orgánu územného plánovania podľa § 14 ods. 2.
Pridať
(4)
Územný plán vojenského obvodu sa nespracúva. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pre stavby na území vojenských obvodov zabezpečuje činnosť orgánu územného plánovania podľa odseku 1 písm. i); ustanovenie § 41 sa pritom použije primerane.
Pridať
TRETIA ČASŤ
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A JEHO PROCESY
Pridať
Prvá hlava
Práva a povinnosti orgánov územného plánovania
Pridať
§ 14
Základné ustanovenia
Pridať
(1)
Základnou úlohou orgánov územného plánovania je vo verejnom záujme usmerňovať územný rozvoj určovaním koncepcie rozvoja územia a organizácie územia, sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia tak, aby vytváralo podmienky na udržateľný územný rozvoj, kvalitné sídelné prostredie, výstavbu, územnú súdržnosť, sociálnu súdržnosť, zachovanie a zlepšenie kultúrneho dedičstva, životného prostredia a stavu verejného zdravia, ochranu prírody, ochranu a tvorbu krajiny, zabezpečenie obrany štátu a súlad všetkých činností na území. Orgány územného plánovania vytvárajú podmienky na rozvoj územia a na zachovanie urbanistických, architektonických, prírodných a pamiatkových hodnôt územia s cieľom dosiahnuť všeobecne prospešný súlad verejného záujmu a súkromného záujmu v rozvoji územia.
Pridať
(2)
Orgány územného plánovania vo verejnom záujme plnia tieto úlohy:
Pridať
a)
zabezpečovanie koncepcie rozvoja územia štátu a regiónov a urbanistických koncepcií rozvoja obcí a ich častí,
Pridať
b)
sledovanie a posudzovanie stavu územia, jeho prírodných, urbanistických, pamiatkových a civilizačných hodnôt a možností jeho využívania,
Pridať
c)
určovanie podmienok rozvoja osídlenia a obnovy sídiel v súlade so všeobecnými požiadavkami na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a s územnotechnickými požiadavkami na výstavbu,
Pridať
d)
koordinovanie zámerov na území a určovanie postupnosti uskutočňovania zmien na území,
Pridať
e)
zabezpečovanie urbanistických a architektonických požiadaviek a podmienok umiestňovania stavieb, najmä budov pri zohľadňovaní súčasného charakteru, hodnôt a limitov územia a krajiny,
Pridať
f)
určovanie podmienok na uskutočňovanie zmien vo využívaní územia, vrátane využívania prírodných zdrojov,
Pridať
g)
určovanie nevyhnutných opatrení na obnovu sídiel a rozvoj územia a na tvorbu kvalitného sídelného prostredia,
Pridať
h)
vytváranie územných podmienok na odstraňovanie negatívnych následkov hospodárskych zmien a na ochranu a obnovu ekologického prepojenia v krajine,
Pridať
i)
vytváranie územných podmienok na uskutočňovanie opatrení na ochranu pred povodňami a na zadržanie vody v urbanizovanom území a v krajine, na vytváranie podmienok na realizáciu mitigačných a adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a na ochranu pred geodynamickými procesmi a environmentálnymi záťažami,
Pridať
j)
vytváranie podmienok na zabezpečenie obrany štátu,
Pridať
k)
podporovanie rôznorodosti charakteru sídelného prostredia a nezastavaného územia a osobitostí identity sídiel,
Pridať
l)
vytváranie podmienok na ochranu pamiatkového fondu a kultúrnej rozmanitosti v sídlach.
Pridať
(3)
Orgány územného plánovaniazabezpečujú úlohy podľa odsekov 1 a 2
Pridať
a)
sledovaním, vyhodnocovaním a evidenciou údajov a informácií o území,
Pridať
b)
obstarávaním územnoplánovacích podkladov,
Pridať
c)
obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov,
Pridať
d)
schvaľovaním územného plánu podľa § 25 ods. 5 písm. b) až d),
Pridať
e)
udržiavaním aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.
Pridať
(4)
Orgány územného plánovania sú povinné
Pridať
a)
obstarávať územnotechnické podklady, sledovať, evidovať a vyhodnocovať údaje o území a vkladať ich do územnotechnických podkladov pri ich aktualizácii,
Pridať
b)
obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu, sledovať jej aktuálny stav, obstarávať jej zmeny a doplnky a vyhotovovať úplné znenie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 38 ods. 9,
Pridať
c)
vypracovať každé štyri roky správu o stave územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
d)
využívať existujúce dokumenty orgánov verejnej správy a súbory a služby priestorových informácií vrátane ich metaúdajov,
11)
týkajúce sa údajov o území, na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov,
Pridať
e)
využívať údaje a služby informačného systému geodézie, kartografie a katastra,
12)
a primerane tematické štátne mapové dielo, vlastné účelovo vytvorené mapové podklady, ortofotosnímky a ortofotomapy,
Pridať
f)
sledovať a pravidelne vyhodnocovať priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia a pravidelne vyhodnocovať účinnosť a aktuálnosť regulatívov a zastavovacích podmienok,
Pridať
g)
vytvárať podmienky na kvalitné sídelné prostredie a podmienky na územnú súdržnosť,
Pridať
h)
zabezpečiť predpoklady pre udržateľné využívanie prírodných zdrojov a zachovanie prírodných daností územia a ekologického prepojenia krajiny,
Pridať
i)
požadovať čiastočnú úhradu alebo úplnú úhradu nákladov na obstaranie územnej štúdie a krajinnejštúdie od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak územná štúdia a krajinná štúdia bolaobstaraná na ich podnet,
Pridať
j)
uhrádzať náklady na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov z vlastného rozpočtu a z dotácií; môžu požadovať čiastočnú úhradu alebo úplnú úhradu nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie alebo jej zmien a doplnkov od iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ak územnoplánovacia dokumentácia alebo jej zmeny a doplnky boli obstarané na základe podnetu týchto osôb,
Pridať
k)
vypracovávať stanoviská v prerokovávaní územnoplánovacej dokumentácie, ak nie sú jej obstarávateľom,
Pridať
l)
vydávať územné stanovisko na vydanie ohlásenia alebo rozhodnutia o stavebnom zámere a na povoľovanie činností podľa osobitného predpisu,
Pridať
m)
vyznačiť v územiach významných z hľadiska zabezpečenia obrany štátu v územnoplánovacích podkladoch a v územnoplánovacej dokumentácii ochranné pásma vojenských objektov a zariadení.
Pridať
§ 15
Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov orgánov územného plánovania
Pridať
(1)
Zamestnanci orgánu územného plánovania podľa
§ 9 ods. 2 písm. b)
, ktorí zabezpečujú činnosti podľa
§ 14 ods. 4 písm. c)
, e), f), h) až n) a podľa
§ 36 ods. 8
a 9musia byť v pracovnom pomere a spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad.
Pridať
(2)
Osobitným kvalifikačným predpokladom sa rozumejú kvalifikačné predpoklady vzdelania a odbornej praxe a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí tohto zákona a súvisiacich osobitných predpisov.orgánu územného plánovania podľa
§ 9 ods. 2 písm. b)
Pridať
(3)
Kvalifikačným predpokladom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na urbanizmus, architektúru, staviteľstvo, priestorové plánovanie, krajinné plánovanie alebo geografiu. Skúšobná komisia ministerstva môže udeliť výnimku zo vzdelania na základe preukázanej odbornej praxe.
Pridať
(4)
Odbornú prípravu zamestnancov orgánov územného plánovania podľa
§ 9 ods. 2 písm. b)
zabezpečuje ministerstvo. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca na odbornú prípravu najneskôr do troch mesiacov po zaradení zamestnanca na výkon práce v orgáne územného plánovania.
Pridať
(5)
Dokladom o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu je osvedčenie, ktoré vydá ministerstvo do siedmichpracovných dní odo dňa úspešného absolvovania skúšky.
Pridať
(6)
Vedomosti a zručnosti zamestnancov orgánu územného plánovania sa každých desať rokov obnovujú opakovanou odbornou prípravou a overujú skúškou pred skúšobnou komisiou ministerstva.
Pridať
(7)
Ministerstvo môže rozhodnúť o mimoriadnej odbornej príprave zamestnancov orgánu územného plánovania podľa
§ 9 ods. 2 písm. b)
, ak dôjde k podstatnej zmene v obsahu ich činnosti po zmene právnych predpisov.
Pridať
(8)
Ak ministerstvo rozhodne, že zamestnanec orgánu územného plánovania podľa
§ 9 ods. 2 písm. b)
, sa pri výkone práce dopustil závažných nedostatkov odbornej povahy, je tento zamestnanec povinný absolvovať preskúšanie pred skúšobnou komisiou ministerstva; na čas od zistenia závažného porušenia do úspešného absolvovania skúšky zamestnanec orgánu územného plánovania podľa
§ 9 ods. 2 písm. b)
nemôže vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú osobitný kvalifikačný predpoklad.
Pridať
(9)
Ak zamestnanec orgánu územného plánovania je odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“), môže zabezpečovať aj činnosti obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.

Pridať
§ 16
Vyhradené činnosti v územnom plánovaní
Pridať
(1)
Vyhradenými činnosťami v územnom plánovaní sú
Pridať
a)
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a
Pridať
b)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(2)
Vyhradené činnosti v územnom plánovaní môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na výkon týchto činností.
Pridať
(3)
Obstarávaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa rozumie ucelený koordinovaný súbor odborných činností odborne spôsobilej osoby, ktorá zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v etapách podľa
§ 30 ods. 2
.
Pridať
(4)
Spracovaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa rozumie ucelený koordinovaný súbor odborných činností spracovateľa územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „spracovateľ“), ktoré sú potrebné na spracovanie územnej štúdie, krajinnej štúdie a územnotechnických podkladov, analýzy a syntézy údajov, výkresu problémových javov, na spracovanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „koncept“) a na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov.
Pridať
§ 17
Odborne spôsobilá osoba
Pridať
(1)
Orgány územného plánovania podľa
§ 9 písm. b)
zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(2)
Odborne spôsobilou osobou je fyzická osoba zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb podľa
§ 18
, ktorá je zamestnancom orgánu územného plánovania alebo osobou v inom právnom vzťahu k orgánu územného plánovania.
Pridať
(3)
Odborne spôsobilá osoba je oprávnená
Pridať
a)
obstarávať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu,
Pridať
b)
dohliadať na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie po obsahovej stránke a aj po formálnej stránke,
Pridať
c)
zabezpečiť opravu územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bola spôsobená technickou chybou v písaní, počítaní alebo inou zrejmou chybou pred schválením územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(4)

Odborne spôsobilá osoba je povinná

Pridať
a)
postupovať pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie s odbornou starostlivosťou a chrániť oprávnené záujmy orgánu územného plánovania, ktorý je obstarávateľom územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
b)
postupovať v súlade s týmto zákonom a ostatnými právnymi predpismi, so všeobecnými požiadavkami na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, s územnotechnickými požiadavkami na výstavbu a s určenou metodikou obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
c)
využívať najnovšie poznatky spoločenských, prírodných a technických vied a aktuálne poznatky o stave územia, verejného zdravia, životného prostredia vrátane prírodných zdrojov,
Pridať
d)
spolupracovať so spracovateľom, s dotknutými orgánmi štátnej správy, so samosprávou a s verejnosťou,
Pridať
e)
zdržať sa pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie konania, ktoré by viedlo k rozporu záujmov, pri ktorom uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom,
Pridať
f)
viesť dokumentáciu o uskutočnených úkonoch, o verejnom prerokúvaní a o stanoviskách dotknutých orgánov.
Pridať
§ 18
Register odborne spôsobilých osôb
Pridať
(1)
Ministerstvo na základe žiadosti doručenej ministerstvu zapíše do registra odborne spôsobilých osôb fyzickú osobu, ktorá
Pridať
a)
je spôsobilá na právne úkony,
Pridať
b)
je bezúhonná,
Pridať
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na urbanizmus, architektúru, staviteľstvo, priestorové plánovanie, krajinné plánovanie alebo geografiu alebo má skúšobnou komisiou ministerstva udelenú výnimku zo vzdelania na základe preukázanej odbornej praxe,
Pridať
d)
má najmenej tri roky praxe na orgáne územného plánovania v činnostiach súvisiacich s obstarávaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, alebo päť rokov praxe, ak má vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa v študijnom odbore zamerania uvedeného v písmene c)a
Pridať
e)
úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti.
Pridať
(2)
Do registra odborne spôsobilých osôb sa zapisujú údaje v rozsahu meno a priezvisko s titulmi, adresa trvalého pobytu, dátum vykonania skúšky odbornej spôsobilosti, registračné číslo preukazu, dátum vydania a platnosť preukazu.
Pridať
(3)
Dokladom odbornej spôsobilosti osoby o zapísaní do registra odborne spôsobilých osôb je preukaz, ktorý vydá ministerstvo.
Pridať
(4)
Za bezúhonnú osobu na účely tohto zákona sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu, ani za spáchanie iného trestného činu súvisiaceho so zabezpečením obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,ktoré
13)
ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na zabezpečenie výpisu z registra trestov.
Pridať
(5)
Odborná spôsobilosť osoby sa overuje každých desať rokov skúškou odbornej spôsobilosti.
Pridať
(6)
Ministerstvo môže rozhodnúť o mimoriadnom preškolení odborne spôsobilých osôb, ak dôjde k podstatnej zmene v obsahu ich činnosti po zmene právnych predpisov.
Pridať
(7)
Ministerstvo vyčiarkne z registra odborne spôsobilých osôb toho, kto
Pridať
a)
písomne požiadal o vyčiarknutie,
Pridať
b)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
Pridať
c)
stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
Pridať
d)
prestal byť bezúhonným,
Pridať
e)
bol do registra zapísaný na základe údajov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé alebo neúplné,
Pridať
f)
porušil ustanovenia o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie podľa tohto zákona alebo určenú metodiku, na ktoré bol vopred písomne upozornený ministerstvom,
Pridať
g)
nepodrobil sa mimoriadnemu preškoleniu podľa odseku 6,
Pridať
h)
nemá platnú odbornú spôsobilosť.
Pridať
§ 19
Spracovateľ
Pridať
(1)
Spracovateľom je fyzická osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu na spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach.
Pridať
(2)
Spracovateľ je oprávnený navrhovať urbanistickú koncepciu územia, priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, koordinovať činnosť spolupracujúcich odborníkov, ktorí majú oprávnenie na spracovanie príslušnej časti územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov a ďalších špecialistov, ktorí sa zúčastňujú spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.
Pridať
(3)
Spracovateľ je povinný
Pridať
a)
spracúvať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu podľa tohto zákona a súvisiacich právnych predpisov, podľa technických predpisov a noriem, podľa všeobecných požiadaviek na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, územnotechnických požiadaviek na výstavbu a podľa určenej metodiky,
Pridať
b)
využívať najnovšie poznatky spoločenských, prírodných a technických vied, aktuálne poznatky o stave územia, stave životného prostredia a verejného zdravia, súbory a služby priestorových informácií vrátane ich metaúdajov, ktoré obsahujú informácie o území,
Pridať
c)
prizvať na spracovanie príslušnej časti územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, najmä na dopravnú infraštruktúru, na technickú infraštruktúru, tvorbu zelenej infraštruktúry,
14)
krajiny a na ďalšie čiastkové odborné činnosti iných odborníkov, ktorí majú oprávnenie na spracovanie príslušnej časti územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov a ktorí musia tieto časti potvrdiť odtlačkom svojej pečiatky podľa osobitného predpisu,
15)
Pridať
d)
využívať územnoplánovacie podklady a iné dostupné schválené dokumenty,
Pridať
e)
na požiadanie orgánu územného plánovania zaujať stanovisko k pripomienkam a zúčastniť sa na verejnom prerokovaní konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie, aby predniesol všeobecne zrozumiteľný výklad riešenia konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
f)
spolupracovať s orgánom územného plánovania pri vyhodnocovaní pripomienok z prerokovania územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(4)
Spracovateľ zodpovedá orgánu územného plánovania za úplnosť, vecnú správnosť územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a za súlad konceptu so zadaním územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „zadanie“) a návrhu územnoplánovacej dokumentácie so zadaním alebo súborným stanoviskom orgánu územného plánovania. Spolupracujúce osoby zodpovedajú za výsledky svojej činnosti spracovateľovi; tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
Pridať
§ 20
Dotknuté orgány štátnej správy pri prerokovávaní územnoplánovacej dokumentácie
Pridať
Dotknutými orgánmi štátnej správy pri prerokovávaní územnoplánovacej dokumentácie sú orgány štátnej správy, ktoré chránia verejný záujem v rozsahu podľa osobitných predpisov.
Pridať
Druhá hlava
Ú Z E M N O P L Á N O V A C I E P O D K L A D Y
Pridať
§ 21
Základné ustanovenia
Pridať
(1)
Územnoplánovacími podkladmi sú územná štúdia, krajinná štúdia a územnotechnické podklady.
Pridať
(2)
Územnoplánovacie podklady majútextovú formu a grafickú formu a majú smerný charakter.
Pridať
§ 22
Územná štúdia
Pridať
(1)

Účelom územnej štúdie je posúdiť možnosti územného rozvoja, overiť podmienky zmien na území a navrhnúť možné riešenia vybraných problémov na území, ktoré môžu podstatne ovplyvniť alebo podmieniť priestorové usporiadanie a funkčné územie alebo územný rozvoj jednotlivých funkčných zložiek územia. Podrobný obsah, zameranie a rozsah riešeného územia určí orgán územného plánovania v zadaní pre spracovanie územnej štúdie podľa účelu, na ktorý ju obstaráva.

Pridať
(2)
Orgán územného plánovania obstaráva územnú štúdiu z vlastného podnetu, alebo ju môže obstarať na podnet inej osoby.
Pridať
(3)
Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnú štúdiu, ju zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa jej odovzdania spracovateľom orgánu územného plánovania.

Pridať
§ 23
Krajinná štúdia
Pridať
(1)
Účelom krajinnej štúdie je posúdiť optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia z hľadiska podmienok ochrany a využívania krajiny a prírodných zdrojov a ochrany a obnovy ekologickej previazanosti. Podrobný obsah a rozsah riešeného územia určí orgán územného plánovania v zadaní pre spracovanie krajinnej štúdie podľa účelu, na ktorý ju obstaráva.

Pridať
(2)
Krajinná štúdia je zameraná na tvorbu a ochranu krajiny. Krajinnou štúdiou sa navrhujú prvky zelenej infraštruktúry a opatrenia na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a na ochranu pred povodňami.
Pridať
(3)
Orgán územného plánovania obstaráva krajinnú štúdiu z vlastného podnetu, alebo ju môže obstarať na podnet inej osoby.
Pridať
(4)
Orgán územného plánovania, ktorý obstaral krajinnú štúdiu, ju zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa jej odovzdania spracovateľom orgánu územného plánovania.
Pridať
§ 24
Územnotechnické podklady
Pridať
(1)
Územnotechnické podklady charakterizujú a popisujú stav na území; obsahujú súbor údajov o aktuálnom stave využívania územia, o jeho urbanistických hodnotách, o obmedzeniach využívania územia z dôvodu vlastností a daností územia a o zámeroch na uskutočnenie zmien na území. Orgán územného plánovania využíva rôzne dokumenty a najmä súbory georeferencovaných priestorových údajov,
16)
ktoré obsahujú údaje o území.
Pridať
(2)
Orgán územného plánovania obstaráva územnotechnické podklady v rozsahu potrebnom na
Pridať
a)
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, okrem Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
Pridať
b)
zistenie potreby obstarania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, okrem Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
Pridať
c)
správu o stave územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
d)
obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie a spracovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, okrem Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
Pridať
e)
obstaranie a spracovanie územnej štúdie a krajinnej štúdie.
Pridať
(3)
Orgán územného plánovania obstaráva územnotechnické podklady na základe prieskumu územia vlastným zisťovaním a na základe údajov o území. Údajmi o území sú údaje o stave územia a súvisiacich právach, povinnostiach a obmedzeniach a údaje o zámeroch na uskutočnenie zmien na území. Orgán územného plánovania povinne využíva základnú bázu údajov geografického informačného systému, existujúce dokumenty a súbory priestorových údajov,
17)
ktoré obsahujú údaje o území.
Pridať
(4)
Údaje o území, najmä v elektronickej podobe sú povinní poskytovať do územnotechnických podkladov v lehote do 30 dní po ich vypracovaní alebo získaní za úhradu nevyhnutných nákladov na vyhotovenie ich kópií a doručenie, ak ich neposkytujú do samostatných informačných miest zriadených podľa osobitných predpisov
18)
Pridať
(5)
Orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie, vlastníci alebo správcovia stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovatelia dopravnej infraštruktúry, vlastníci alebo správcovia stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovatelia stavieb technickej infraštruktúry a iné osoby uvedené v odseku 4 písm. c), ktoré poskytli údaje o území, sú zodpovedné za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých údajov v čase ich poskytnutia.
Pridať
(6)
Orgán územného plánovania použije údaje o území výlučne na spracovanie územnotechnických podkladov a ich aktualizácie a neposkytne ich tretím osobám.
Pridať
(7)
Orgán územného plánovania udržiava obstarané územnotechnické podklady v aktuálnom stave dopĺňaním o nové údaje o území a najmenej raz za štyri roky preskúmava aktuálny stav územnotechnických podkladov.
Pridať
Tretia hlava
Ú Z E M N O P L Á N O V A C I A D O K U M E N T Á C I A
Pridať
§ 25
Základné ustanovenia
Pridať
(1)
Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši urbanistickú koncepciu rozvoja územia, zosúlaďujú sa v nej záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, územnú súdržnosť, ochranu kultúrneho dedičstva, životné prostredie, verejné zdravie, ekologickú stabilitu, biodiverzitu a ekologickú previazanosť a určujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia.
Pridať
(2)
Územnoplánovacia dokumentácia má záväznú časť a dôvodovú časť, ktoré sú spracované v textovej forme a grafickej forme. Záväzná časť sa vyhlasuje všeobecne záväzným právnym predpisom.
Pridať
(3)
Územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom na rozhodovanie o stavebnom zámere a na povoľovanie činností a na projektovú činnosť.
Pridať
(4)
Grafická forma zobrazuje funkčné územia ako funkčné plochy. Grafická forma spracovania územnoplánovacej dokumentácie predstavuje súbory priestorových údajov
19)
lokalizované v záväzných geodetických referenčných systémoch
20)
zobrazených podľa obsahu územnoplánovacej dokumentácie, identickú elektronickú podobu týchto súborov v záväzných geodetických referenčných systémoch a tlačenú formu týchto súborov. Textová forma spracovania územnoplánovacej dokumentácie predstavuje zdrojové textové súbory.
Pridať
(5)
Územnoplánovacia dokumentácia sa člení na hierarchické stupne. Územnoplánovacou dokumentáciou sú
Pridať
a)
Koncepcia územného rozvoja Slovenska,
Pridať
b)
územný plán regiónu,
Pridať
c)
územný plán obce,
Pridať
d)
územný plán zóny.
Pridať
(6)
Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu a územný plán obce sú strategickými dokumentmi, ktoré povinne podliehajú posudzovaniu vplyvov strategických dokumentov.
21)
Územný plán zóny a zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie podliehajú zisťovaciemu konaniu.

22)

Pridať
(7)
Líniová stavba dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry sa v územnoplánovacej dokumentácii podľa odseku 5 vyznačuje ako koridor, ktorý predstavuje časť územia určeného na ich možné umiestnenie.
Pridať
(8)
V územnoplánovacej dokumentácii podľa odseku 5 písm. b) až d) sa uvádza zoznam stavieb, ktorými sa plnia základné úlohy orgánov územného plánovania vo verejnom záujme podľa § 14 a pre ktoré sa vymedzujú plochy, ktoré je možné vo verejnom záujme vyvlastniť. V zozname stavieb sa neuvádzajú stavby, ktoré možno vo verejnom záujme vyvlastniť podľa osobitných predpisov.
Pridať
§ 26
Koncepcia územného rozvoja Slovenska
Pridať
(1)
Koncepciou územného rozvoja Slovenska sa rozumie územnoplánovacia dokumentácia, ktorá rieši celé územie Slovenska, určuje úlohy a ciele komplexného územného rozvoja Slovenska a vytvára predpoklady pre udržateľný územný rozvoj.
Pridať
(2)
Koncepcia územného rozvoja Slovenska rieši z hľadiska medzinárodných, celoslovenských a nadregionálnych súvislostí najmä
Pridať
a)
sídelnú štruktúru,
Pridať
b)
osídlenie,
Pridať
c)
krajinnú štruktúru,
Pridať
d)
dopravnú infraštruktúru,
Pridať
e)
technickú infraštruktúru,
Pridať
f)
osobitné územia so špecifickým režimom.
Pridať
(3)
Koncepciu územného rozvoja Slovenska, jej zadanie, zmeny a doplnky schvaľuje vláda.
Pridať
(4)
Záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska je záväzná pre územný plán regiónu.
Pridať
§ 27
Územný plán regiónu
Pridať
(1)
Územným plánom regiónu sa rozumie územnoplánovacia dokumentácia, ktorá rieši územie vyššieho územného celku alebo jeho časti v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska. Vyšší územný celok obstaráva územný plán regiónu na základe vlastného rozhodnutia alebo ak je územný plán regiónu potrebné zosúladiť s Koncepciou územného rozvoja Slovenska
Pridať
(2)
Územný plán regiónu vychádza z cieľov územného plánovania, úloh orgánov územného plánovania, z potrieb územného rozvoja vyššieho územného celku a premieta Koncepciu územného rozvoja Slovenska do podrobnosti zodpovedajúcej riešeniu územného rozvoja vyššieho územného celku.
Pridať
(3)
Územný plán regiónu obsahuje koncepciu územného rozvoja, zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia regiónu, z hľadiska regionálnych a subregionálnych vzťahov rieši najmä
Pridať
a)
sídelnú štruktúru,
Pridať
b)
krajinnú štruktúru,
Pridať
c)
zelenú infraštruktúru,
Pridať
d)
občiansku vybavenosť,
Pridať
e)
osobitné územia,
Pridať
f)
dopravnú infraštruktúru,
Pridať
g)
technickú infraštruktúru,
Pridať
h)
kultúrne dedičstvo,
Pridať
i)
limity a bariéry využívania územia,
Pridať
j)
vymedzenie plôch na umiestnenie stavieb vo verejnom záujme
Pridať
(4)
Územný plán regiónu zabezpečuje vzájomnú previazanosť územného rozvoja regiónu a obcí v regióne a vzájomnú nadväznosť na susediace regióny.
Pridať
(5)
Záväzná časť územného plánu regiónu je záväzná pre územné plány obcí v regióne
Pridať
§ 28
Územný plán obce
Pridať
(1)
Územným plánom obce sa rozumie územnoplánovacia dokumentácia, ktorá rieši celé územie obce v súlade s územným plánom regiónu. Obec je povinná mať územný plán obce.
Pridať
(2)
Územný plán obce vychádza z cieľov územného plánovania, úloh orgánov územného plánovania a premieta územný plán regiónu do podrobnosti zodpovedajúcej riešeniu územia obce, z územnotechnických požiadaviek na využívanie územia a z potrieb územného rozvoja obce.
Pridať
(3)
Územný plán obce obsahuje urbanistickú koncepciu rozvoja územia obce, regulatívy a zásady funkčného využívania a priestorového usporiadania územia obce a rieši najmä
Pridať
a)
funkčné územia a podmienky pre realizáciu výstavby,
Pridať
b)
urbanistickú štruktúru, najmä intenzitu využitia územia, výškové limity zástavby, priehľady, určenie a umiestnenie architektonických dominánt,
Pridať
c)
vzťah k susediacim obciam,
Pridať
d)
dopravnú infraštruktúru vrátane jej ochranných pásiem a území,
Pridať
e)
technickú infraštruktúru vrátane jej ochranných pásiem a území a bezpečnostných pásiem, pokiaľ ich neustanovujú osobitné predpisy,
Pridať
f)
verejné priestory, zelenú infraštruktúru a krajinné prvky,
Pridať
g)
ochranu zdravých životných podmienok, ochranu prírody, ochranu a tvorbu krajiny, ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ochranu a využívanie prírodných zdrojov,
Pridať
h)
ochranu národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území vrátane ich ochranných pásiem, archeologických nálezísk a miestnych pamätihodností,
Pridať
i)
ochranu územia obce pred nežiaducimi geodynamickými procesmi, povodňami, environmentálnymi záťažami, prevenciu závažných priemyselných havárií a obmedzenie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok, prispôsobenie sa a zmiernenie dôsledkov zmeny klímy na území obce,
Pridať
j)
územia so špecifickým režimom, ak s ich vyznačením súhlasil ich správca,
Pridať
k)
vymedzenie plôch pre umiestnenie stavieb vo verejnom záujme.
Pridať
(4)
Chránené územia, ochranné pásma a bezpečnostné pásma zriadené podľa osobitných predpisov a ochranné pásma navrhnuté v územnom pláne obce sa premietnu do riešenia priestorového usporiadania a funkčného územia.
Pridať
(5)
Záväzná časť územného plánu obce je záväzná pre obstaranie a schválenie územného plánu zóny, pre rozhodovanie o stavebnom zámere a na povoľovanie ostatných činností, je podmienkou na poskytnutie prostriedkov z rozpočtu verejnej správy na investičné zámery na území obce. Ak je územný plán zóny alebo časť územného plánu zóny v rozpore s neskôr schváleným územným plánom obce, v územnom pláne obce orgán územného plánovania určí, ktorá časť územného plánu zóny je neplatná alebo určí, že je neplatný celý územný plán zóny.
Pridať
(6)
Ak územný plán obce určí pre výstavbu na funkčnej ploche ako podmienku pre realizáciu výstavby obstaranie územného plánu zóny, táto podmienka zaniká uplynutím štyroch rokov od schválenia územného plánu obce a zmenami a doplnkami územného plánu obce ju možno iba skrátiť alebo zrušiť, nemožno ju predĺžiť.
Pridať
(7)
Územný plán obce nemôže určiť ako podmienku pre realizáciu výstavby na funkčnej ploche obstaranie územnoplánovacích podkladov.
Pridať
(8)
Grafická forma územného plánu obce jespracovaná na podklade vektorovej katastrálnej mapy.
Pridať
§ 29
Územný plán zóny
Pridať
(1)
Územným plánom zóny sa rozumie územnoplánovacia dokumentácia, ktorá rieši ucelenú funkčnú a priestorovú časť územia obce a ktorá podrobne určuje funkčné využitie pozemkov a podmienky zastavaniana pozemkoch v súlade so schváleným územným plánom obce.
Pridať
(2)
Územný plán zóny vychádza z cieľov územného plánovania a úloh verejnej správy v územnom plánovaní, premieta územný plán obce do podrobnosti zodpovedajúcej riešeniu územia zóny a z územnotechnických požiadaviek na využívanie územia.
Pridať
(3)
Orgán územného plánovania obstaráva územný plán zóny, ak je potrebné podrobne riešiť rozvojové zámery alebo činnosti, ktoré majú vplyv na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie časti územia obce alebo ide o podmienku podľa § 28 ods. 6 alebo ak ide o pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu. Orgán územného plánovania obstaráva územný plán zóny z vlastného podnetu, alebo ju môže obstarať na podnet inej osoby.
Pridať
(4)
Územný plán zóny obsahuje urbanistickú koncepciu rozvoja zóny, podrobné regulatívy funkčného využívania pozemkov a priestorového usporiadania jednotlivých častí územia zóny a rieši najmä
Pridať
a)
zastavovacie podmienky pre využívanie jednotlivých pozemkov a pre priestorové usporiadanie a umiestňovanie stavieb na pozemkoch,
Pridať
b)
podmienky na bezbariérové využívanie verejného priestoru,
Pridať
c)
statickú dopravu vo vzťahu k spôsobu užívania budovy,
Pridať
d)
dopravnú infraštruktúru,
Pridať
e)
technickú infraštruktúru,
Pridať
f)
podmienky minimalizácie negatívnych vplyvov stavieb a využívania územia na verejné zdravie a kvalitu života ľudí, na požiarnu bezpečnosť, na civilnú ochranu obyvateľstva a na miestne klimatické podmienky,
Pridať
g)
vymedzenie pozemkov pre umiestnenie stavieb vo verejnom záujme.
Pridať
(5)
Grafická forma územného plánu zóny jespracovaná na podklade vektorovej katastrálnej mapy s využitím mapy určeného operátu.
Pridať
Štvrtá hlava
OBSTARÁVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
Pridať
§ 30
Základné ustanovenia
Pridať
(1)
Orgán územného plánovania je povinný obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu, sledovať jej aktuálnosť, obstarať jej zmeny a doplnky a raz za štyri roky obstarať aj správu o stave územnoplánovacej dokumentácie. Orgán územného plánovania môže obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu, alebo obstarať jej zmeny a doplnky aj na podnet fyzickej osoby alebo právnickej osoby; o ďalšom postupe písomne informuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu do 30 dní od prijatia podnetu. Rozsah a spôsob spoluúčasti na úhrade nákladov na obstaranie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie je súčasťou zmluvy orgánu územného plánovania s osobou, na podnet ktorej bude územnoplánovacia dokumentácia obstaraná.
Pridať
(2)
Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie zahŕňa tieto etapy:
Pridať
a)
prípravné práce,
Pridať
b)
zabezpečenie vypracovania návrhu zadania, jeho prerokovanie a schválenie,
Pridať
c)
zabezpečenie vypracovania konceptu, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie, vrátane vypracovanie súborného stanoviska, ak si orgán územného plánovania v zadaní určil požiadavku na koncept riešenia alebo orgán posudzovania vplyvov určil rozsahom hodnotenia povinnosť variantného riešenia,
Pridať
d)
zabezpečenie spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
Pridať
e)
prípravu podkladov a predloženie návrhu územnoplánovacej dokumentácie na schválenie,
Pridať
f)
uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
g)
zabezpečenie vloženia schválenej územnoplánovacej dokumentácie do registra územného plánovania.
Pridať
(3)
Podkladom pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie sú
Pridať
a)
územnotechnické podklady,
Pridať
b)
územná štúdia, krajinná štúdiaa priestorové informácie,
Pridať
c)
ostatné podklady, najmä programyhospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, zásady ochrany pamiatkového územia, projekty pozemkových úprav, plán manažmentu povodňového rizika, plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií, dokumenty územného systému ekologickej stability, stratégie adaptácie na zmenu klímy, programy odpadového hospodárstva, iné schválené odvetvové stratégie, projekty, programy, iné koncepčné dokumenty a s nimi súvisiace priestorové údaje.
Pridať
(4)
Orgán územného plánovania môže na časť riešeného územia vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením zákaz výstavby alebo obmedzenie výstavby alebo inej činnosti (ďalej len „stavebná uzávera“) z dôvodu zabezpečenia budúceho využívania územia podľa pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie. Stavebnú uzáveru možno vyhlásiť najskôr po schválení zadania a najneskôr pred začatím prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bola vyhlásená stavebná uzávera, stráca platnosť najneskôr uplynutím jedného roka odo dňa jeho účinnosti alebo schválením územnoplánovacej dokumentácie. Platnosť všeobecne záväzného nariadenie, ktorým bola vyhlásená stavebná uzávera, nemožno predĺžiť a ani nemožno všeobecne záväzného nariadenie, ktorým bola vyhlásená stavebná uzávera opakovane vyhlásiť.
Pridať
(5)
Verejnosť pri prerokovávaní územnoplánovacej dokumentácie môže zaslať hromadnú pripomienku, v ktorej určí povereného zástupcu verejnosti na rokovanie.
Pridať
§ 31
Prerokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy
Pridať
(1)
Dotknuté orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií podľa osobitných predpisov po upovedomení o začatí prerokovania zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov majú povinnosť podať stanovisko v lehote do 30 dní od upovedomenia o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie; stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní. Orgán územného plánovania môže lehotu na podanie stanoviska na žiadosť dotknutého orgánu štátnej správy primerane predĺžiť alebo môže odpustiť zmeškanie lehoty. Ak v prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie dotknuté orgány štátnej správy nepodajú stanovisko v určenej lehote, platí, že nemajú pripomienky.
Pridať
(2)
Dotknutý orgán štátnej správy v stanovisku podľa odseku 1 je oprávnený uplatňovať požiadavky len v rozsahu svojej pôsobnosti. Dotknutý orgán štátnej správy je povinný uviesť ustanovenia právneho predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, obsah stanoviska odôvodniť s uvedením konkrétneho ustanovenia právneho predpisu, ktorým odôvodňuje svoju požiadavku, a môže určiť platnosť svojho stanoviska.
Pridať
(3)
Dotknutý orgán štátnej správy je viazaný vlastným stanoviskom vydaným v predchádzajúcej etape ; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovenia právneho predpisu, na ktorého základe vydal stanovisko, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti alebo podklady, na ktorých základe vydal stanovisko, alebo ak došlo k zmene požiadaviek na zabezpečenie obrany štátu.
Pridať
(4)
Orgán územného plánovania dohodne v prerokúvaní návrh zadania územnoplánovacej dokumentácie, návrh územnoplánovacej dokumentácie a návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy.To neplatí, ak obsah stanoviska nepatrí do pôsobnosti dotknutého orgánu štátnej správy, ak stanovisko neobsahuje odôvodnenie alebo ak odôvodnenie neobsahuje kvalifikované ustanovenia právneho predpisu. V tomto prípade orgán územného plánovania neakceptované pripomienky opätovne prerokuje s dotknutým orgánom štátnej správy; dosiahnutie dohody nie je podmienkou ďalšieho postupu.
Pridať
(5)
Ak v prerokúvaní návrhu zadania a návrhu územnoplánovacej dokumentácie sú stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy vzájomne rozporné alebo je rozpor medzi názorom orgánu územného plánovania a stanoviskom dotknutého orgánu štátnej správy a nedokážu dosiahnuť dohodu, orgán územného plánovania požiada o stanovisko nadriadený orgán dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý je príslušný zmeniť pôvodné stanovisko.
Pridať
(6)
Ak postupom podľa odseku 5 nedôjde k odstráneniu rozporu, orgán územného plánovania požiada o jeho vyriešenie ministerstvo.
Pridať
§ 32
Prípravné práce
Pridať
(1)
Prípravné práce zabezpečuje orgán územného plánovania v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými orgánmi územnej samosprávy, s vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry, so správcami stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľmi stavieb dopravnej infraštruktúry, s vlastníkmi stavieb a správcami stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľmi stavieb technickej infraštruktúry.
Pridať
(2)
Prípravné práce obsahujú
Pridať
a)
zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
b)
sústredenie územnoplánovacích podkladov a iných relevantných existujúcich podkladov, ktoré možno použiť na prípravu územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
c)
vyhodnotenie podkladov podľa písmena b) z hľadiska možnosti ich použitia a určenie ich záväznosti pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy,
Pridať
d)
výber spracovateľa,
Pridať
e)
analýzu a syntézu údajov o území a vypracovanie výkresu problémových javov.
Pridať
(3)
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obsahuje
Pridať
a)
základné ciele obstarávania územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
b)
navrhované vymedzenie riešeného územia,
Pridať
c)
výzvu na podanie písomných podnetov a návrhov,
Pridať
d)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorou je odborne spôsobilá osoba.
Pridať
(4)
Orgán územného plánovania je povinný na webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní zverejniť oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie spolu s výzvou na podávanie podnetov a návrhov na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom.
Pridať
(5)
Orgán územného plánovania doručí oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým orgánom územnej samosprávy, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, správcom stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom stavieb technickej infraštruktúry, správcom stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb technickej infraštruktúry. Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny doručí verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva môžu byť riešením územného plánu dotknuté.
Pridať
(6)
Orgán územného plánovania na základe územnotechnických podkladov a výsledku prípravných prác zabezpečí spracovanie analýzy a syntézy údajov o území a poznatkov o možnostiach rozvoja a vypracovanie výkresu problémových javov. Výkresom problémových javov sa rozumie priemetstretov záujmov v riešenom území, vyjadrujúci limity využívania územia vyplývajúce z osobitných predpisov, správnych rozhodnutí, z rozvojových zámerov a z najdôležitejších problémov, ktoré treba na území riešiť, do zodpovedajúceho mapového diela.
Pridať
§ 33
Zadanie
Pridať
(1)
Orgán územného plánovania zabezpečí spracovanie zadania na základe podkladov podľa § 32 ods. 6.
Pridať
(2)
Zadanie obsahuje vymedzenie riešeného územia, strategické zámery rozvoja riešeného územia, hlavné ciele a požiadavky na riešenie územnoplánovacej dokumentácie, vymedzenie hlavných problémov, ktoré má územnoplánovacia dokumentácia riešiť, podrobné požiadavky na formu a rozsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie, vrátane návrhu na variantné riešenie formou konceptu.
Pridať
(3)
Spolu so zadaním sa prerokuje aj oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu, ktorého úplnosť pred začatím prerokovania odsúhlasí príslušný orgán posudzovania vplyvov.
23)
Pridať
(4)
Orgán územného plánovania písomne oznámi prerokovanie návrhu zadania a oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu dotknutým orgánom štátnej správy a nimi zriadeným organizáciám, dotknutým vyšším územným celkom, dotknutým obciam, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, správcom stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom stavieb technickej infraštruktúry, správcom stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb technickej infraštruktúry. Oznámenie o prerokovaní zadania územného plánu zóny doručí verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva môžu byť riešením územného plánu dotknuté. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní zadania; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že k zadaniu ani k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nemajú pripomienky.
Pridať
(5)
Orgán územného plánovania oznámi verejnosti prerokovanie návrhu zadania a oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu zverejnením na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní a určí lehotu na vyjadrenie k návrhu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia; ak sa v určenej lehote verejnosť nevyjadrí, platí, že k návrhu zadaniu ani k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nemá pripomienky.
Pridať
(6)
Pri prerokovaní návrhu zadania a oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska sa postupuje primerane podľa odsekov 3 až 5.
Pridať
(7)
Orgán územného plánovania dohodne návrh zadania pre územný plán obce aj s vyšším územným celkom z hľadiska súladu s územným plánom regiónu; ak sa v určenej lehote nevyjadrí, platí, že vyšší územný celok nemá pripomienky.
Pridať
(8)
Orgán územného plánovania dohodne návrh zadania pre územný plán obce aj s vyšším územným celkom z hľadiska súladu s územným plánom regiónu; ak sa v určenej lehote nevyjadrí, platí, že vyšší územný celok nemá pripomienky.
Pridať
(9)
Upravený návrh zadania s výkresom problémových javov a so správou o prerokovaní zadania spolu s návrhom vyhodnotenia pripomienok doručí orgán územného plánovania so žiadosťou o posúdenie ministerstvu, ak ide o zadanie územného plánu regiónu, alebo okresnému úradu v sídle kraja, ak ide o zadanie územného plánu obce alebo zadanie územného plánu zóny.
Pridať
(10)
Orgán územného plánovania zároveň doručí orgánu posudzovania vplyvov upravené zadanie, stanoviská, vyhodnotenie pripomienok a vyjadrenia z prerokovania. Orgán posudzovania vplyvov do 15 dní od doručenia podkladov stanoví rozsah hodnotenia
24)
vrátane prípadnej požiadavky na varianty riešenia konceptu územnoplánovacej dokumentácie. V prípade územného plánu zóny rozhodne, či sa bude návrh posudzovať. Ak orgán posudzovania vplyvov rozhodne, že územný plán zóny bude posudzovať, stanoví rozsah hodnotenia.
Pridať
(11)
Orgán územného plánovania uvedený v odseku 9 vo svojom stanovisku posúdi, či návrh zadania je v súlade s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie a či obsah navrhovaného zadania a postup jeho obstarania je v súlade s právnymi predpismi; výsledok posúdenia oznámi orgánu územného plánovania do 30 dní odo dňa doručenia podkladov podľa odseku 9. Ak príslušný orgán územného plánovania v určenom termíne neoznámi výsledok posúdenia, má sa za to, že návrh zadania je v súlade s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie a v súlade s právnymi predpismi.
Pridať
(12)
Schvaľujúci orgán územného plánovania schváli zadanie. Orgán územného plánovania schválené zadanie a výsledok podľa odseku 10 zverejní na webovom sídle a na 30 dní na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom. Uznesenie o schválení zadania zašle ministerstvu, ak ide o zadanie územného plánu regiónu, alebo okresnému úradu v sídle kraja, ak ide o zadanieúzemného plánu obce alebo o zadanie územného plánu zóny.
Pridať
(13)
Schválené zadanie je záväzným podkladom na vypracovanie konceptu alebo návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ak sa koncept neobstaráva. Schválené zadanie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov od schválenia, ak sa nezačalo s obstarávaním konceptu alebo návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ak sa koncept neobstaráva.
Pridať
§ 34
Koncept
Pridať
(1)
Ak orgán územného plánovania v zadaní určil požiadavku na variantné riešenie alebo orgán posudzovania vplyvov určil rozsahom hodnotenia povinnosť variantného riešenia, orgán územného plánovania obstará koncept. Konceptom sa rozumie variantné riešenie koncepcie územného rozvoja alebo urbanistickej koncepcie riešenia územia. Súčasťou konceptu je aj správa o hodnotení strategického dokumentu,
25)
ktorej úplnosť pred začatím prerokovania odsúhlasí príslušný orgán posudzovania vplyvov.
Pridať
(2)
Účelom prerokovania konceptu je výber najvhodnejšieho riešenia na podklade variantov riešenia, najmä a vzhľadom na urbanistickú koncepciu, na danosti a limity územia, na dopravnú infraštruktúru, technickú infraštruktúru a z hľadiska posúdenia vplyvov.
Pridať
(3)
Obec písomne oznámi prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu dotknutým orgánom štátnej správy a nimi zriadeným organizáciám, dotknutým vyšším územným celkom, dotknutým obciam, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, správcom stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom stavieb technickej infraštruktúry, správcom stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb technickej infraštruktúry. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní konceptu; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že ku konceptu a k správe o hodnotení strategického dokumentu nemajú pripomienky.
Pridať
(4)
Orgán územného plánovania oznámi verejnosti prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu zverejnením na webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní. Ak ide o verejné prerokovanie konceptu územného plánu regiónu, orgán územného plánovania požiada dotknuté obce o zverejnenie na ich webových sídlach a úradných tabuliach a iným v mieste obvyklým spôsobom.
Pridať
(5)
Na prerokovanie konceptu Koncepcie územného rozvoja Slovenska sa odseky 3 a 4 vzťahujú primerane.
Pridať
(6)
Orgán územného plánovania v oznámení podľa odseku 4 oznámi miesto a čas uskutočnenia verejného prerokovania konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu najmenej 15 dní pred verejným prerokovaním a najmenej sedem dní pred uplynutím lehoty na vyjadrenie, na ktorom sa zúčastní odborne spôsobilá osoba a spracovateľ, ktorí zabezpečia všeobecne zrozumiteľný odborný výklad riešenia. Orgán územného plánovania zabezpečí, aby odo dňa oznámenia verejného prerokovania bol koncept a správa o hodnotení strategického dokumentu vystavené na verejné nahliadnutie a aj na webovom sídle a určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku konceptu vyjadriť; ak sa v určenej lehote verejnosť nevyjadrí, platí, že nemá ku konceptu pripomienky.
Pridať
(7)
Orgán územného plánovania, ktorého hranica územného obvodu susedí s iným štátom, oznámi prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu územnoplánovacej dokumentácie príslušnému orgánu územného plánovania susediaceho štátu spolu s výzvou na doručenie stanoviska do 60 dní odo dňa doručenia.
Pridať
(8)
Orgán územného plánovania po skončení prerokovania doručí orgánu posudzovania vplyvov vyjadrenia a stanoviská z prerokovania spolu so záznamom z verejného prerokovania na účel hodnotenia vplyvu.
26)
Pridať
(9)
Na základe vyhodnotenia prerokovania konceptu orgán územného plánovania v spolupráci so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie vypracuje orgán územného plánovania súborné stanovisko ako podklad na vypracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(10)
Prílohou súborného stanoviska je
Pridať
a)
vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov územnej samosprávy, vlastníkov stavieb dopravnej infraštruktúry, správcov dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľov dopravnej infraštruktúry, vlastníkov stavieb technickej infraštruktúry, správcov stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľov stavieb technickej infraštruktúry a správcov technickej infraštruktúry a vyjadrení verejnosti,
27)
Pridať
b)
záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu.
28)
Pridať
§ 35
Návrh územnoplánovacej dokumentácie
Pridať
(1)
Návrhom územnoplánovacej dokumentácie sa rozumie návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v súlade so zadaním, a ak bol obstaraný koncept, aj v súlade so súborným stanoviskom. Návrh územnoplánovacej dokumentácie neobsahuje variantné riešenia.
Pridať
(2)
Orgán územného plánovania prerokuje návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a nimi zriadenými organizáciami, dotknutými orgánmi územnej samosprávy, vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry, správcami stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľmi dopravnej infraštruktúry, s vlastníkmi stavieb technickej infraštruktúry, správcami stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľmi stavieb technickej infraštruktúry, ktorým oznámi prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie písomne. Oznámenie o prerokovávaní územného plánu zóny sa doručuje verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva sú riešením územného plánu dotknuté. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní návrhu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky.
Pridať
(3)
Orgán územného plánovania oznámi verejnosti prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie zverejnením oznámenia najmenej na 30 dní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom, v ktorom oznámi miesto a spôsob doručenia vyjadrenia a lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa jeho oznámenia. Ak ide o verejné prerokovanie územného plánu regiónu, orgán územného plánovania požiada dotknuté obce o zverejnenie oznámenia na ich webových sídlach a úradných tabuliach. Prerokovanie návrhu územného plánu zóny sa oznamuje aj verejnou vyhláškou. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky.
Pridať
(4)
Ak orgán územného plánovania neobstarával koncept, súčasťou návrhu územnoplánovacej dokumentácie je aj správa o hodnotení strategického dokumentu. Z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie sa postupuje primerane podľa § 34.
Pridať
(5)
Orgán územného plánovania na účel podrobnejšieho vysvetlenia cieľov a obsahu, územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. b) až d) v oznámení podľa odseku 3 oznámi miesto a čas uskutočnenia verejného prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie najmenej 15 dní pred verejným prerokovaním návrhu územnoplánovacej dokumentácie a najmenej sedem dní pred uplynutím lehoty na vyjadrenie, na ktorom sa zúčastní odborne spôsobilá osoba a spracovateľ, ktorí zabezpečia všeobecne zrozumiteľný odborný výklad riešenia. Orgán územného plánovania zabezpečí, aby odo dňa oznámenia verejného prerokovania bol návrh územnoplánovacej dokumentácie predložený na verejné nahliadnutie a aj na webovom sídle a určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže k návrhu vyjadriť. Ak sa v určenej lehote verejnosť k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nevyjadrí, platí, že nemá pripomienky.
Pridať
(6)
Na prerokovanie návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska sa odseky 2 až 5 vzťahujú primerane.
Pridať
(7)
Obec dohodne návrh územného plánu obce s vyšším územným celkom z hľadiska súladu s územným plánom regiónu.
Pridať
(8)
Orgán územného plánovania, ktorého hranica územného obvodu susedí s iným štátom, oznámi prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie príslušnému orgánu územného plánovania susediaceho štátu spolu s výzvou na doručenie stanoviska do 60 dní odo dňa doručenia.
Pridať
(9)
Orgán územného plánovania po skončení prerokovania doručí orgánu posudzovania vplyvov vyjadrenia a stanoviská z prerokovania spolu so záznamom z verejného prerokovania na účel hodnotenia vplyvu X.
Pridať
(10)
Orgán územného plánovania vyhodnotí pripomienky a prerokuje pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ktoré neprijal, s tými subjektmi, ktoré ich uplatnili.
Pridať
(11)
Orgán územného plánovania zabezpečí úpravu návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa výsledku prerokovania a podľa záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu X,ak súčasťou návrhu bola aj správa o hodnotení strategického dokumentu. Vypracuje správu o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie s návrhom vyhodnotenia pripomienok vrátane odôvodnenia neprijatých pripomienok.
Pridať
(12)
Správa o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie obsahuje aj vyhodnotenie, či
Pridať
a)
návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
b)
postup obstarania územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s týmto zákonom a inými predpismi,
Pridať
c)
návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade so zadaním.
Pridať
(13)
Orgán územného plánovania zverejní správu o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie po jej spracovaní na svojom webovom sídle.
Pridať
(14)
Ak na základe výsledku prerokovania je potrebné podstatne zmeniť návrh územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania upravený návrh územnoplánovacej dokumentácie opätovne prerokuje podľa odsekov 2 až 10; ak sú pochybnosti, či ide o podstatnú zmenu návrhu, orgán územného plánovania požiada o stanovisko ministerstvo, ak ide o územný plán regiónu, alebo okresný úrad v sídle kraja, ak ide o územný plán obce alebo územný plán zóny.
Pridať
§ 36
Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie
Pridať
(1)
Pred predložením návrhu územnoplánovacej dokumentácie na schválenie orgán územného plánovania požiada o posúdenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie ministerstvo, ak ide o územný plán regiónu, alebo okresný úrad v sídle kraja, ak ide o územný plán obce a územný plán zóny. Podkladom pre posúdenie je návrh územnoplánovacej dokumentácie upravený podľa výsledku prerokovania a správa o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie spolu s návrhom vyhodnotenia pripomienok podľa § 35 ods. 11.
Pridať
(2)
Príslušný orgán územného plánovania podľa odseku 1 posúdi, či návrh územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska obsahu a postupu jeho obstarania je v súlade
Pridať
a)
s právnymi predpismi,
Pridať
b)
so zadaním,
Pridať
c)
so záväznou časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(3)
Ak príslušný orgán územného plánovania podľa odseku 1 zistí neúplnosť predloženej dokumentácie, vyzve obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie a stanoví mu lehotu na doplnenie.
Pridať
(4)
Príslušný orgán územného plánovania podľa odseku 1 oznámi výsledok posúdenia do 30 dní odo dňa doručenia podkladov podľa odseku 1; vo zvlášť zložitých prípadoch môže príslušný orgán územného plánovania oznámiť výsledok posúdenia do 60 dní odo dňa doručenia podkladov podľa odseku 1. Predĺženie lehoty oznámi orgánu územného plánovania. Ak príslušný orgán územného plánovania v určenom termíne neoznámi výsledok posúdenia, má sa za to, že návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade podľa § 36 ods.2.
Pridať
(5)
Ak výsledok posúdenia podľa odseku 2 je kladný, príslušný orgán územného plánovania predloží návrh územnoplánovacej dokumentácie na schválenie. Návrh územnoplánovacej dokumentácie nemožno predložiť na schválenie, ak výsledok posúdenia podľa odseku 2 je záporný.
Pridať
(6)
Podkladom pre schválenie územnoplánovacej dokumentácie je návrh územnoplánovacej dokumentácie, správa o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, výsledok posúdenia podľa odseku 2 a návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(7)
Ak schvaľujúci orgán súhlasí s predloženým návrhom územnoplánovacej dokumentácie na schválenie podľa odseku 5 predložený návrh územnoplánovacej dokumentácie schváli. Ak schvaľujúci orgán nesúhlasí s predloženým návrhom územnoplánovacej dokumentácie na schválenie podľa odseku 5, vráti návrh s pokynmi na jeho úpravu, dopracovanie a nové prerokovanie, nemôže ho zmeniť bez nového prerokovania. Schválená územnoplánovacia dokumentácia, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom alebo s iným právnym predpisom a vyšším stupňomúzemnoplánovacejdokumentácie, je neplatná.
Pridať
(8)
Obec a vyšší územný celok schvália predložený návrh územnoplánovacej dokumentácie najneskôr do troch rokov od skončenia prerokovania konceptu alebo od schválenia zadania, ak sa koncept neobstaráva. Po uplynutí tejto lehoty musí príslušný orgán územného plánovania zopakovať prerokovávanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(9)
Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné.
Pridať
(10)
Orgán územného plánovania označí textovú formu a grafickú formu schválenej záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a dôvodovú časť schvaľovacou doložkou, v ktorej uvedie názov obstarávateľa, názov schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia a dátum schválenia, číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásila záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, meno, priezvisko, funkciu oprávnenej osoby obstarávateľa opatrí schvaľovaciu doložku odtlačkom pečiatky obstarávateľa a jeho podpisom.
Pridať
(11)
Orgán územného plánovania vyhotoví o schválenej územnoplánovacej dokumentácii registračný list; kópiu registračného listu uloží ako súčasť územnoplánovacej dokumentácie. Registračný list spolu s prílohami podľa § 39 ods. 2 doručí ministerstvu na zverejnenie v registri územného plánovania. Registračný list územného plánu obce a registračný list územného plánu zóny sa doručuje prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja.
Pridať
(12)
Orgán územného plánovania zverejní schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu na svojom webovom sídle a jej schválenie oznámi
Pridať
a)
orgánom štátnej správy a
Pridať
b)
na úradnej tabuli s uvedením miesta a spôsobu, kde možno do nej nahliadnuť.
Pridať
(13)
Územnoplánovacia dokumentácia je uložená na
Pridať
a)
orgáne územného plánovania, ktorý ju obstaral,
Pridať
b)
ministerstve, ak ide o územný plán regiónu a
Pridať
c)
na okresnom úrade v sídle kraja, ak ide o územný plán obce alebo územný plán zóny.
Pridať
§ 37
Vyhodnotenie aktuálneho stavu územnoplánovacej dokumentácie
Pridať
(1)
Orgán územného plánovania je povinný sústavne sledovať, či koncepcia územného rozvoja alebo urbanistická koncepcia v územnoplánovacej dokumentácii je v súlade s územnotechnickými, hospodárskymi, sociálnymi a ekologickými podmienkami na území, s podmienkami ochrany životného prostredia a zdravých životných podmienok, s podmienkami ochrany pamiatkového fondu a či nie je potrebné obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie alebo obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(2)
Orgán územného plánovania obstará novú územnoplánovaciu dokumentáciu, ak požadované zmeny na území sú v rozpore so zadaním, na základe ktorého bola územnoplánovacia dokumentácia obstaraná.
Pridať
(3)
Orgán územného plánovania, ktorý je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5, pravidelne, najmenej raz za štyri roky, vypracuje správu o stave územnoplánovacej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj preskúmanie schválenej územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska potreby obstarať jej zmeny a doplnky alebo novú územnoplánovaciu dokumentáciu.
Pridať
(4)
Orgán územného plánovania požiada dotknuté orgány štátnej správy, dotknuté orgány územnej samosprávy, dotknutých vlastníkov stavieb dopravnej infraštruktúry, správcov dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľov dopravnej infraštruktúry, dotknutých vlastníkov stavieb technickej infraštruktúry, správcov stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľov stavieb technickej infraštruktúry o vyjadrenie k správe o stave územnoplánovacej dokumentácie v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti. Orgán územného plánovania zverejní správu o stave územnoplánovacej dokumentácie na svojom webovom sídle.
Pridať
(5)
Ak sa dotknuté orgány štátnej správy, dotknuté orgány územnej samosprávy, dotknutí vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry, správcovia stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovatelia stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníci stavieb technickej infraštruktúry, správcovia stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovatelia stavieb technickej infraštruktúry nevyjadria v určenej lehote, platí, že so správou o stave územnoplánovacej dokumentácie súhlasia.
Pridať
(6)
Po prerokovaní správy o stave územnoplánovacej dokumentácie orgán územného plánovania vyhodnotí pripomienky, upraví ju a zabezpečí zverejnenie upravenej správy o stave územnoplánovacej dokumentácie na svojom webovom sídle.
Pridať
(7)
Správa o stave územnoplánovacej dokumentácie je podkladompre rozhodnutie príslušného orgánu územného plánovania o obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie alebo o obstaraní novej územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(8)
Správu o stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska prerokuje vláda.
Pridať
§ 38
Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie
Pridať
(1)
O obstaraní zmien a doplnkov
Pridať
a)
Koncepcie územného rozvoja Slovenska rozhoduje vláda,
Pridať
b)
územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. b) až d) rozhoduje orgán územného plánovania.
Pridať
(2)
Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie možno obstarať len raz ročne; to neplatí, ak ide o obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce na základe záverečného stanoviska orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby diaľnice, rýchlostnej cesty, cesty 1. triedy, železničnej infraštruktúry a významnej investície
29)
po uhradení nákladov na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce od právnickej osoby, ktorá dala podnet na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce. Ak obec neobstará zmeny a doplnky územného plánu obce na zosúladenie územného plánu obce so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu diaľnice a rýchlostnej cesty, cesty 1. triedy a železničnej infraštruktúry ani po uhradení nákladov na ich obstaranie a spracovanie, ich stavba sa umiestni v súlade s územným plánom regiónu .
Pridať
(3)
Orgán územného plánovania po rozhodnutí o obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 ods. 5 písm. b) až d) zabezpečí spracovanie smernice pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie. Smernica pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obsahuje vymedzenie požiadaviek, ktoré sa majú v zmenách a doplnkoch riešiť. Smernica pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie musí byť v súlade so zadaním schválenej územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(4)
Orgán územného plánovania predloží smernicu pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja na posúdenie a ten posúdi, či návrh smernice pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s právnymi predpismi a so schváleným zadaním. Ak sa ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja nevyjadrí do 15 dní, platí, že nemá pripomienky.
Pridať
(5)
Orgán územného plánovania po kladnom posúdení smernice pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie podľa odseku 4 smernicu pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie schváli a oznámi verejnosti obstarávanie zmien a doplnkov na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli.
Pridať
(6)
Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sa obstarávajú, spracúvajú a prerokovávajú len v rozsahu zmenených a dopĺňaných častí. Okruh dotknutých subjektov prerokovávania sa stanovuje podľa obsahu návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(7)
Zmeny a doplnky sa spracujú ako doplnenie textovej formy schválenej územnoplánovacej dokumentácie a ako samostatná priesvitka na grafickú formu platnej územnoplánovacej dokumentácie. Súčasťou návrhu zmien a doplnkov je aj oznámenie o vypracovaní správy o strategickom dokumente. Pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie vrátanie posudzovania vplyvov sa postupuje primerane podľa § 35 a § 36.
Pridať
(8)
Obec a vyšší územný celok schvália predložený návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie najneskôr do dvoch rokov od schválenia smernice. Po uplynutí tejto lehoty musí príslušný orgán územného plánovania zopakovať prerokovávanie návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
(9)
Po schválení zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie zabezpečí orgán územného plánovania spracovanie úplného znenia územnoplánovacej dokumentácie do troch mesiacov od schválenia územnoplánovacej dokumentácie, ktoré sa uložia podľa § 36 ods. 13.
Pridať
§ 39
Register územného plánovania
Pridať
(1)
Register územného plánovania obsahuje územnoplánovaciu dokumentáciu.
Pridať
(2)
Podkladom na vklad územnoplánovacej dokumentácie do registra územného plánovania je registračný list, kópia uznesenia o schválení zadania spolu so schváleným zadaním, uznesenia o schválení územnoplánovacej dokumentácie, všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlásila záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie a schválená územnoplánovacia dokumentácia vo forme identickej elektronickej podoby podľa § 25 ods. 4 vrátane dôvodovej časti. Registračný list sa do registra územného plánovania vkladá bezodkladne najneskôr do 30 dňa od nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
§ 40
Územnoplánovacia informácia
Pridať
(1)
Územnoplánovacia informácia obsahuje výpis zo schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Obsah, úplnosť a podrobnosť územnoplánovacej informácie zodpovedá obsahu územnoplánovacej dokumentácie. Na územnoplánovaciu informáciu sa nevzťahuje všeobecný predpis o slobodnom prístupe k informáciám.
30)
Územnoplánovacia informácia nenahrádza územné stanovisko.
Pridať
(2)
Žiadateľ o územnoplánovaciu informáciu v žiadosti uvedie základné údaje identifikujúce plochu alebo pozemok, pre ktoré vyžaduje územnoplánovaciu informáciu.
Pridať
(3)
Orgán územného plánovania je povinný vydať územnoplánovaciu informáciu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o územnoplánovaciu informáciu; ak ide o územnoplánovaciu informáciu na viacero plôch alebo pozemkov, môže orgán územného plánovania predĺžiť lehotu jej vydania na 60 dní.
Pridať
(4)
Územnoplánovacia informácia platí do zmeny územného plánu, najdlhšie dva roky odo dňa jej doručenia žiadateľovi. Ak počas jej platnosti boli schválené zmeny a doplnky alebo nová územnoplánovacia dokumentácia, ktorými sa menia údaje a informácie v územnoplánovacej informácii v rozsahu, ktorý ovplyvňuje účel, na ktorý bola vydaná, územnoplánovacia informácia stráca platnosť dňom schválenia zmien a doplnkov alebo dňom schválenia novej územnoplánovacej dokumentácie.
Pridať
ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚZEMNÉ STANOVISKO
Pridať
§ 41
Pridať
(1)
Žiadateľ o územné stanovisko k dokumentácii stavebného zámeru alebo iného zámeru činnosti podľa osobitných predpisov predloží príslušnému orgánu územného plánovania žiadosť, ktorá obsahuje údaje o
Pridať
a)
mene, priezvisku a adrese trvalého pobytu žiadateľa vrátane emailovej adresy,
Pridať
b)
označenie pozemku,
31)
Pridať
c)
názve a parametrochumiestnenia stavebného zámeru alebo činnosti,
Pridať
d)
čase uskutočnenia zmeny využívania pozemkov alebo umiestnenia stavby.
Pridať
(2)
Prílohou žiadosti o územné stanovisko sú dve vyhotovenia dokumentácie stavebného zámeru alebo iného zámeru činnosti podľa osobitného predpisu, z ktorého jednoznačne vyplývajú údaje o umiestnení a parametroch stavby alebo o parametroch činnosti a jej súladu s územnoplánovacou dokumentáciou.
Pridať
(3)
Podkladom na posudzovanie žiadosti je hierarchicky podľa dostupnosti
Pridať
a)
územný plán zóny,
Pridať
b)
územný plán obce,
Pridať
c)
územný plán regiónu,
Pridať
d)
územnoplánovacie podklady,
Pridať
e)
všeobecné požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia
Pridať
f)
ostatné spracované štúdie a projekty,
Pridať
g)
zistenia z vlastného prieskumu alebo z miestnej obhliadky
Pridať
(4)
Orgán územného plánovania posudzuje žiadosť a dokumentáciu stavebného zámeru alebo iného zámeru činnosti podľa odseku 3 z hľadiska, či je
Pridať
a)
v súlade so záväznou časťou príslušného územného plánu,
Pridať
b)
v súlade s charakterom územia a s požiadavkami na ochranu urbanistických a architektonických hodnôt na území, na ochranu obytného prostredia, na ochranu pamiatkového fondu a na ochranu verejnej zelene, ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov,
Pridať
c)
pripojenie na dopravnú infraštruktúru a na technickú infraštruktúru navrhovaného umiestnenia stavby v súlade so územnotechnickými podmienkami na výstavbu.
Pridať
(5)
Ak obec nemá územný plán obce alebo územný plán obce nie je v súlade s územným plánom regiónu, orgán územného plánovania posúdi stavebný zámer alebo iný zámer činnosti podľa odseku 3 písm. c) až g) a podľa odseku 4 písmena b) a c).
Pridať
(6)
Ak žiadosť nie je úplná alebo má iný technický nedostatok, pre ktorý nemožno posúdiť vhodnosť využívania pozemkov, alebo ak neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie veci, príslušný orgán územného plánovania vyzve žiadateľa v lehote do 15 dní od podania žiadosti na doplnenie alebo úpravu žiadosti a určí mu lehotu najmenej 15 dní, pričom uvedie, v čom je žiadosť neúplná alebo nezrozumiteľná a ako ju treba doplniť. Ak žiadosť žiadateľ v stanovenej lehote nedoplní alebo neupraví, príslušný orgán územného plánovania žiadosť odloží a vyznačí túto skutočnosť v zázname o prijatej žiadosti.
Pridať
(7)
Ak je žiadosť úplná a stavebný zámer je v súlade s podkladmi na posudzovanie žiadosti, príslušný orgán územného plánovania vydá súhlasné územné stanovisko do 45 dní odo dňa podania, doplnenia alebo úpravy žiadosti. Ak zámer nie je v súlade s podkladmi na posudzovanie žiadosti, príslušný orgán územného plánovania vydá nesúhlasné územné stanovisko spolu s odôvodnením do 45 dní odo dňa podania, doplnenia alebo úpravy žiadosti.
Pridať
(8)
Orgán územného plánovania doručuje územné stanovisko žiadateľovi spolu s overenou dokumentáciou stavebného zámeru alebo iného zámeru činnosti, ktorej súčasti sú opatrené odtlačkom pečiatky, menom a priezviskom zamestnanca orgánu územného plánovania, podpisom oprávnenej osoby a dátumom vydania. Druhé vyhotovenie dokumentácie stavebného zámeru alebo iného zámeru činnosti je povinný orgán územného plánovania archivovať ako prílohu územného stanoviska; súčasne oznámi verejnosti vydanie územného stanoviska vyvesením na úradnej tabuli na dobu 30 dní a zverejnením na svojom webovom sídle.
Pridať
(9)
Príslušným orgánom územného plánovania na vydanie územného stanoviska je obec. V prípade líniovej stavby dopravnej infraštruktúry a stavby technickej infraštruktúry, významnej investície, ktorá prechádza viacerými územiami obcíje príslušným orgánom okresný úrad v sídle kraja, ktorý posudzuje zámer na základe uloženej územnoplánovacej dokumentácie podľa § 36 ods. 12 písm. c). Ak stavba prechádza územím viacerých krajov, okresné úrady v sídle kraja, sa dohodnú, ktorý z nich vydá územné stanovisko. Ak sa okresné úrady v sídle kraja nedohodnú, ministerstvo určí, ktorý z nich vydá územné stanovisko.
Pridať
(10)
Územné stanovisko pre budovu platí dva roky odo dňa jeho doručenia žiadateľovi alebo do schválenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny alebo zmeny územného plánu obce alebo územného plánu zóny, ktoré sú v procese obstarávania, na ktorú musí byť v územnom stanovisku upozornený. Územné stanovisko pre stavby dopravnej infraštruktúry, stavby technickej infraštruktúry a stavby významných investícií platí tri roky odo dňa doručenia žiadateľovi alebo do schválenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny alebo zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny, na ktorú musí byť v územnom stanovisku alebo v lehote platnosti územného stanoviska upozornený. Územné stanovisko nestráca platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o rozhodnutie o stavebnom zámere, ohlásenie o stavebnom zámere alebo žiadosť o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov.
Pridať
(11)
Územné stanovisko vydané obcou je preskúmateľné príslušným okresným úradom v sídle kraja a územné stanovisko vydané okresným úradom v sídle kraja,ktorý sa stal príslušným na vydanie územného stanoviska, je preskúmateľné ministerstvom do dvoch rokov odo dňa jeho vydania na základe podnetu orgánu verejnej správy vo výstavbe, žiadateľa alebo dotknutých osôb v rámci administratívneho konania podľa osobitných predpisov
32)
do 30 dní od doručenia podnetu. Príslušný orgán verejnej správy vo výstavbe na tento účel preruší konanie.
Pridať
(12)
Ak okresný úrad v sídle kraja alebo ministerstvo zistí, že územné stanovisko bolo vydané v rozpore s ustanoveniami odsekov 4 až 6, upozorní na to príslušný orgán územného plánovania s tým, že je povinný vydať nové územné stanovisko do 7 pracovných dní od upozornenia. Nezákonné územné stanovisko je neplatné. Ak je právoplatné rozhodnutie podľa osobitného predpisu založené na súhlasnom územnom stanovisku, ktoré bolo neskôr zrušené alebo zmenené pre rozpor so zákonom, ide o dôvod na obnovu konania.
Pridať
(13)
Územné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.
33)
Pridať
§ 42
Nečinnosť
Pridať
(1)
Ak obec je nečinná a nevydá územné stanovisko v lehote podľa § 41 ods. 7, okresný úrad v sídle kraja na základe podnetu žiadateľa písomne upozorní obec na nečinnosť a vyzve obec na nápravu v lehote do 7 dní. Ak je obec naďalej nečinná , okresný úrad v sídle kraja sa stáva príslušným na vydanie územného stanoviska. Zároveň okresný úrad v sídle kraja je oprávnený uložiť obci poriadkovú pokutu od 500 eur do 10 000 eur. Ak okresný úrad v sídle kraja koná ako prvostupňový orgán, vzťahujú sa na neho primerane ustanovenia a lehoty platné pre obec. Nadriadeným orgánom je v takom prípade ministerstvo.
Pridať
(2)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Pridať
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ,ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Pridať
§ 43
Spoločné ustanovenie
Pridať
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní
34)
okrem konania o uložení sankcie a doručovania verejnou vyhláškou.
Pridať
§ 44
Pridať
(1)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
Pridať
a)
obsahu územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
Pridať
b)
všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a územnotechnických požiadavkách na výstavbu,
Pridať
c)
požiadavkách na obsah a formu odbornej prípravy na dosiahnutia kvalifikačných predpokladov zamestnancov v orgánoch územného plánovania a o odbornej príprave a skúške,
Pridať
d)
obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti.
Pridať
(2)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ustanoví po dohode s ministerstvom všeobecne záväzným nariadením mesta požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a územnotechnické požiadavky na výstavbu na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Pridať
§ 45
Prechodné ustanovenia
Pridať
(1)
Právne vzťahy a z nich vyplývajúce práva a povinnosti osôb založené podľa doterajších predpisov v oblasti územného plánovania zostávajú zachované.
Pridať
(2)
Určiť pozemok za pozemok na zastavanie budovami podľa § 7 ods. 1 možno v obciach
Pridať
a)
podľa odseku 7 do 31. decembra 2027,
Pridať
b)
podľa odseku 8 do 31. decembra2034,s počtom obyvateľov 1000 a menej ako 1000 a viac ako 500,
Pridať
c)
podľa odseku 8 do 31. decembra 2041,s počtom obyvateľov 500 a menším ako 500.
Pridať
(3)
Územnoplánovacia dokumentácia schválená do 30. júna 2021 je územnoplánovacou dokumentáciou podľa tohto zákona. Orgány územného plánovania sú povinné jej obsah zosúladiť s týmto zákonom do 31. decembra 2027,; inak stráca záväznosť od 1. januára 2028.
Pridať
(4)
Územnoplánovacia dokumentácia obstaraná, ale neschválená do 30. júna 2021 sa upraví a schváli podľa tohto zákona. Rozpracovaná etapa obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sa dokončí podľa predpisu platného v čase začatia etapy.
Pridať
(5)
Orgán územného plánovania je povinný obstarať grafickú formu podľa § 25 ods. 4 Koncepcie územného rozvoja Slovenska do 30. júna 2028, územného plánu regiónu do 30. júna 2028, územného plánu obce a územného plánu zóny do 31. januára 2030.
Pridať
(6)
Odborne spôsobilé osoby zapísané do registra odborne spôsobilých osôb podľa § 18 do 30. júna 2021 sa považujú za odborne spôsobilé osoby podľa tohto zákona, ak od skúšky neuplynulo 10 rokov.
Pridať
(7)
Obec s počtom obyvateľov nad 1 000, ktorá nemá územný plán a obec, v ktorej je vyhlásená časť územia za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu alebo je v obci lokalita zapísaná v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
35)
je povinná obstarať a schváliť územný plán obce do 31. decembra 2028
Pridať
(8)
Obec s počtom obyvateľov 1 000 a menej ako 1 000, ale viac ako 500 je povinná obstarať a schváliť územný plán obce do 31. decembra 2034. Obec s počtom obyvateľov 500 a menším ako 500 je povinná obstarať a schváliť územný plán obce do 31. decembra 2041. Počet obyvateľov obce vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho roku.
Pridať
(9)
Obec s počtom obyvateľov nad 1 000 je povinná obstarať územnotechnické podklady podľa tohto zákona do 31. decembra 2025 a vyššie územné celky do 31. decembra 2025.
Pridať
(10)
Obec s počtom obyvateľov 1 000 a menej ako 1 000, ale viac ako 500, ktorá nemá územný plán obce, je povinná obstarať územnotechnické podklady podľa tohto zákona do 31. decembra 2030; obec s počtom obyvateľov 500 a menej ako 500, ktorá nemá územný plán obce, je povinná obstarať územnotechnické podklady podľa tohto zákona do 31. decembra 2036.
Pridať
(11)
Zadanie urbanistickej štúdie, územného generelu a územnej prognózy rozpracované do 30. júna 2021sa považuje za zadanie územnej štúdie. Urbanistická štúdia, územný generela územná prognóza obstaranéa rozpracované do 30. júna 2021sa považujú za územnú štúdiu podľa tohto zákona.
Pridať
(12)
Do začatia prevádzkovania registrov územného plánovania podľa tohto zákona sa prevádzkujú informačné systémy a sústavy informácií podľa doterajších predpisov.
Pridať
(13)
Plnenie osobitného kvalifikačného predpokladu zamestnancov orgánov územného plánovania podľa § 9 ods. 2 písm. b) sa vyžaduje od 1. januára 2025.
Pridať
(14)
Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov orgánov územného plánovania, ktorí v čase nadobudnutia účinnosti zákona boli zamestnaní na orgáne územného plánovania minimálne 3 roky a mali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, sa podľa § 15 ods. 3 neuplatní.
Pridať
§ 46
Záverečné ustanovenie
Pridať
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
Pridať
§ 47
Zrušovacie ustanovenia
Pridať
Zrušuje sa:
1. § 1 až § 31, § 139a, ......Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z.,zákona č. 247/2015 Z. z. a zákona č. 254/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2001 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2003 Z. z.

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.111/2003 Z. z.

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 188/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj.

5. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 600/2002 Z. z. 6. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

UPOZORNENIE: Články II., III., IV., V., VI., VII., VIII. a IX. k návrhu zákona sú obsiahnuté v neštrukturovanej prílohe.


Pridať
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 30/2019 Z. z. sa mení takto:
Pridať
Príloha č. 2 znie:
Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
VIAZANÉ ŽIVNOSTI
Por.
čís.
Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zlievanie drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 45 zákona č. 94/2013 Z. z.
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov
SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – oprávnenie na činnosť alebo
– osvedčenie na vykonávanie činnosti
§ 15 ods. 1
a
9 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo preukaz na vykonávanie činnosti
§ 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
4. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo
– 10 rokov praxe v odbore
I
5. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo
– 10 rokov praxe v odbore
SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
6. Opravy a montáž určených meradiel doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie
§ 29 zákona č. 157/2018 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8. Očná optika – vyššie odborné vzdelanie na I strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo

– úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax

– súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 118 zákona č. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. Zubná technika – vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo
– vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika
a päťročná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.
SKUPINA 213 – Stavebníctvo
10. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru
§ 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
11. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie preukaz o odbornej spôsobilosti
§ 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
12. Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb
§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
13. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien – vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo
– odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore
§ 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
14. Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo
Výkon činnosti stavebného dozoru alebo
Energetická certifikácia
– osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo
– osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti
§ 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
15. Výkon činnosti energetického audítora - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora
§ 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z.
o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15a. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora
§ 19 ods. 3
alebo
§ 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z.
16. Vykonávanie trhacích prác 1. oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo
2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov
§ 32 a 33 zákona č. 58/2014 Z. z.
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel okrem činnosti vyhradenej krajinnému architektovi – vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, alebo
– odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a dva roky praxe v odbore
„§ 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 624/2004 Z. z
18. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa zákona č.
90/1998 Z. z.
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
§ 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
19. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo
– osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
SKUPINA 214 – Ostatné
20. Prevádzkovanie autoškoly - úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
§ 4 zákona č. 93/2005 Z. z.
o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21. Inštruktor autoškoly inštruktorský preukaz
§ 10 zákona č. 93/2005 Z. z.
23. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo
Prekladateľské a tlmočnícke služby*)
– dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo
– preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť
*) nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č.
382/2004 Z. z.
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24. Vyučovanie v odbore umenia – dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo
– spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou v odbore
25. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce*) oprávnenie
§ 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.

*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
26. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce oprávnenie
§ 27 zákona č. 124/2006 Z. z.
27. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
§ 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa*)
§ 25 zákona č. 5/2004 Z. z.

*)
§ 72d zákona č. 5/2004 Z. z.
31. Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky
§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z.
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
31a Horská sprievodcovská činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej
činnosti vydané Slovenskou asociáciou
horských sprievodcov
§ 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z.
v znení
zákona č. 274/2015 Z. z.
32. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi oprávnenie
§ 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
33. Technik požiarnej ochrany alebo
Špecialista požiarnej ochrany
osvedčenie
§ 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.
34. Preskúšavanie komínov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné preskúšanie komínov
§ 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z.
o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zá­kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
35. Geodetické a kartografické činnosti – úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
36. Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov
37. Činnosť odborného lesného hospodára osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.
38. Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
39. Výroba tabakových výrobkov vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore a najmenej dvojročná prax v odbore výroby tabakových výrobkov
§ 3 ods. 1 zákona č. 335/2011 Z. z.
o tabakových výrobkoch
40. Projektovanie pozemkových úprav osvedčenie
§ 25 ods. 1
a
§ 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
41. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z.
o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
42. Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh § 18 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
43. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov § 18a ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z.
44. Inseminácia – vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 25 ods. 1 písm. d)
a
§ 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z.
o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
45. Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) alebo
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo
Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.
v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z.
o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
*) v rozsahu
§ 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb.
46. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu výbušnín II. stupňa alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín a munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo s oprávnením o odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny E
§ 31 zákona č. 58/2014 Z. z.
I
47. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní Oprávnenie pyrotechnika skupiny D alebo E
§ 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
47a Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi alebo
pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E
§ 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z.
47b Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia,
likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E
§ 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.
47c Skladovanie výbušnín a výbušných predmetov Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo
pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E
§ 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z.
47d Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E
§ 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.
48. Vykonávanie ohňostrojných prác Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov
§ 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z.
49. Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 1. oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov,
2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
§ 52 ods. 10 zákona č. 58/2014 Z. z. III
49a. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov Oprávnenie pyrotechnika C
§ 35 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.
49b. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E
§ 35 ods. 6

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
49c. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti
predavača pyrotechnických výrobkov
Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov
§ 34 zákona č. 58/2014 Z. z.
49d. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti
odpaľovača ohňostrojov
Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov
§ 34 zákona č. 58/2014 Z. z.
49e. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra Oprávnenie technického vedúceho odstrelov
§ 33 zákona č. 58/2014 Z. z.
49f Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov Oprávnenie technického vedúceho odstrelov
§ 33 zákona č. 58/2014 Z. z.
49h. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E
§ 35 ods. 4

§ 35 ods. 6

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
49i. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C Oprávnenie pyrotechnika C
Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E
§ 35 ods. 5

§ 35 ods. 6

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
49j. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E
§ 35 ods. 6


§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
49k. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E Oprávnenie pyrotechnika E
§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
49l. Vyhľadávanie nevybuchnutej munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E
§ 35 ods. 6

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
50. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore
II
51. Prevádzkovanie cestovnej agentúry – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore
II
52. Sprievodca cestovného ­ruchu osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
53. Masérske služby – absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo
– absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo
– absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru
53a. Wellness masérske služby Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii
alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii
§ 19 zákona č. 568/2009 Z. z.
54. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore
III
55. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [
§ 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod
]
– stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 3 roky praxe v odbore reštaurovania alebo
– úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 5 rokov praxe v odbore reštaurovania alebo
– vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a 1 rok praxe v odbore reštaurovania
I
56. Činnosť vodohospodára – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne
– vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax
§ 70 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru
56a Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak absolvent v rámci vysokoškolského vzdelávania úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo,
b) úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rybárstvo,
c) stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár,
d) nižšie stredné odborné vzdelanie, ak žiak v rámci vzdelávacieho programu absolvoval predmet, ktorý sa vzťahuje na rybárstvo, alebo
e) úspešné absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára a najmenej tri roky praxe v oblasti rybárstva.
§ 33
a
§ 6 ods. 9
zákona č.
216/ 2018 Z. z.
o rybárstve a o doplnení zákona č.
455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
57. Činnosť bezpečnostného poradcu – osvedčenie o odbornej príprave alebo
– osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
§ 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
§ 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z.
o doprave na dráhach
§ 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.
58. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu poverenie
§ 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z.

§ 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z.
59. Činnosť autorizovanej osoby – rozhodnutie o autorizácii § 15 zákona č. 90/1998 Z. z.
61. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo ­stavebného alebo architektonického smeru ­alebo
– úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore
62. Bezpečnostnotechnické služby – oprávnenie alebo
– osvedčenie bezpečnostného technika alebo
– osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 21
,
23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov
63. Bezpečnostný technik osvedčenie bezpečnostného technika
§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z.
v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
64. Autorizovaný bezpečnostný technik osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 24 zákona č. 124/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov
65. Pracovná zdravotná služba oprávnenie
§ 30b zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
66. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie
§ 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
67. Správa registratúry – úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore
§ 23 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z
. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ­zákonov v znení neskorších predpisov
68. Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia osvedčenie na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
§ 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71. – kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

– hodnotenie vplyvov na verejné zdravie

– hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia

– odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia

– prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.


§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.


§ 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.§ 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
71. Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti Oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
§ 15 až 18 zákona č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
76. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
– do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia
§ 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch v znení neskorších predpisov
77. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 61 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
78. Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti v členení podľa
§ 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.
§ 20 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší
Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia
Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
79. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov osvedčenie
§ 7 ods. 5 zákona č. 314/2012 Z. z.
o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
80. Prevádzkovanie pohrebiska alebo
Prevádzkovanie pohrebnej
služby alebo
Prevádzkovanie krematória
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
III
81. Prevádzkovanie
balzamovania a konzervácie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z.
82. Zmenárne devízová licencia
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
83. Zasielateľstvo – stredoškolské vzdelanie a najmenej 2 roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie a najmenej jednoročná prax v odbore
II
84. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
§ 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z.
85. Organizovanie dobrovoľných dražieb – vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo
– úplné stredné vzdelanie a 8 rokov praxe
§ 6 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov“.
86. Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla poverenie
§ 31 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.
v znení zákona č. 556/2010 Z. z.
87. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
§ 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z.
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
88. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
§ 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
v znení zákona č. 395/2011 Z. z.
89. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky
Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok
Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky Uvádzanie kontrolovaných látok na trh
certifikát o odbornej spôsobilosti
§ 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z.
o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
90. Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaru Osvedčenie o osobitných znalostiach
§ 5b ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z.
v znení zákona č. 35/2014 Z. z.
91. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach Poverenie
§ 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z.
v znení zákona č. 35/2014 Z. z.
92. Dohľad nad pracovnými podmienkami – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
§ 30aa ods. 2 písm. c)
a
d)
,
§ 63d ods. 6
a
7
zákona č.
355/2007 Z. z.
v znení zákona č.
289/2017 Z. z.
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
– diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
– asistent hygienickej služby
– iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010
– iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 28. marca 2002
93. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
§ 41 zákona č. 355/2007 Z. z.
v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
94. Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom
fluórovaných skleníkových plynov
Osvedčenie o odborných znalostiach
§ 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z.

o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania
s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových
plynov
Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh
“.
Pridať
Čl. III
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 284/2018 Z. z. sa mení takto:
Pridať
§ 38 písm. n) ...
Pridať
Čl. IV
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.
50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 271/2008 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 265/2009 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:
Pridať
1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „územného plánovania a“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa citácia „§ 16 ods. 4,“.
1)
[1]) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 16 a § 17 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady  č. 330/1991 Zb. pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, § 12 až 16 a § 24 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 a § 9 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24a zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 160/2014 Z. z., zákon č. 513/2009 Z. z.  o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 14 zákona č. ..... Z. z. o výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).
2)
[1]) § 3 zákona č. .... Z. z. o výstavbe a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (stavebný zákon).
3)
 [1]) § 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 219/2008 Z. z.§ 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)  v znení neskorších predpisov.
4)
[1]) § 9 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
?)
1] ) Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
5)
[1] ) Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
?)
[1]) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
?)
[1]) § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z..
?)
[1]) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
[1]) § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z..
8)
[1]) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
[1]) § 17 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.
?)
[1]) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
[1]) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
[1]) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11)
[1]) § 2 písm. b) a e) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
12)
[1])  § 8 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009  Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
13)
[1]) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
14)
[1]) § 2 ods.2 písm. zj) zákona č. 543/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov
15)
[1]) § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení  zákona č. 624/2004 Z. z.
16)
[1]) § 4 ods. 1 zákona č. 3/2010 Z. z. v znení zákona č. 362/2015 Z. z.
17)
[1]) § 5  zákona č. 3/2010 Z. z. v znení zákona č. 362/2015 Z. z.
18)
[1]) § 8a zákona č. 3/2010 Z. z.  v znení zákona č. 362/2015 Z. z.,   § 67ba zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 319/2017 Z. z.
19)
[1]) § 2 písm. c) a e) zákona č. 3/2010 Z. z..
20)
[1])   § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z...
21)
[1]) § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2011 Z. z.-
22)
[1]) § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
?)
[1]) § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 408/2011 Z. z.
?)
22)§ 8 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
23)
[1]) § 5 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 408/2011 Z. z.
24)
24)§ 8 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
25)
[1])  § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
26)
[1]) § 12 ods. 4 a 5, § 13 a § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
[1]) § 15 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
[1]) § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 408/2011 Z. z.
29)
[1]) § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30)
[1]) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
31)
[1])  § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
[1]) § 73 zákona č. ..../.... zákona o výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) ,
33)
[1]) Napríklad § 8 ods. 3 a § 11 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb., zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov zákon), zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon  č. 143/1998 Z. z.  v znení neskorších predpisov, zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z.  v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z.   v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z.  v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z.  v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z. z.  v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z.  v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 79 ods. 5 a § 80 ods. 4zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,, zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
[1]) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
35)
[1]) § 21 zákona č. 49/2002 Z. z..     Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.).
Autor: ZDS (Združenie domových samospráv, o.z.)
Pripomienka k:
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Pripomienka k návrhu nového zákona o územnom plánovaní K predstavenému legislatívnemu procesu LP/2019/246 ohľadne návrhu Zákona o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto podávame nasledovnú zásadnú pripomienku podľa §14 zákona o tvorbe zákonov a zbierke zákonov č.400/2015 Z.z.; túto pripomienku formulovanú ako návrh doplnenia jednotlivých ustanovení nového zákona je nutné o územnom plánovanívnímať ako nerozdielny celok a zásadnú pripomienku nasledovne: • K §14 – Základné ustanovenia Navrhujeme doplniť v odseku (2) nový bod pod písm. f) a zvyšné odseky adekvátne prečíslovať v znení: zabezpečovanie ekologických a environmentálnych požiadaviek a podmienok obnovy prirodzenej biodiverzity územia; zabezpečovanie opatrení podľa Adaptačnej stratégie SR na vysporiadavanie sa s negatívnymi vplyvmi zmeny klímy, • K §15 – Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov orgánov územného plánovania Navrhujeme doplniť v odseku (3) ďalší kvalifikačný predpoklad v celkovom znení: Kvalifikačným predpokladom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na urbanizmus, architektúru, staviteľstvo, priestorové plánovanie, krajinné plánovanie, krajinnú ekológiu alebo geografiu. Skúšobná komisia ministerstva môže udeliť výnimku zo vzdelania na základe preukázanej odbornej praxe. • K §18 – Dotknuté orgány Navrhujeme doplniť v odseku (1) v písmene c) ďalší kvalifikačný predpoklad v celkovom znení: má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na urbanizmus, architektúru, staviteľstvo, priestorové plánovanie, krajinné plánovanie, krajinnú ekológiu alebo geografiu alebo má skúšobnou komisiou ministerstva udelenú výnimku zo vzdelania na základe preukázanej odbornej praxe, • K §26 – Koncepcia územného rozvoja Slovenska Navrhujeme doplniť v odseku (2) nový bod pod písm. d) a zvyšné body adekvátne prečíslovať v znení: Prírodné a historicko-kultúrne prvky; najmä národné parky, národné kultúrne pamiatky a ostatné významné chránené územia • K §26 – Povinnosti stavebníka Navrhujeme v odseku (3) vložiť nový bod pod písm.d a zvyšné odseky adekvátne prečíslovať v znení: Zabezpečiť súlad s ochranou životného prostredia a jeho zložiek podľa osobitných zákonov v zmysle podmienok a opatrení stavebného súhlasu. • K §31 – Prerokovanie s dotknutými subjektami Navrhujeme komplexne prepracovať tento paragraf tak, aby korešpondoval s výsledkami posudzovania strategických dokumentov podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. v nasledovnom znení:: (1) Dotknuté orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií podľa osobitných predpisov po upovedomení o začatí prerokovania zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov majú povinnosť podať stanovisko v lehote do 30 dní od upovedomenia o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie; stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní. Orgán územného plánovania môže lehotu na podanie stanoviska na žiadosť dotknutého orgánu štátnej správy primerane predĺžiť alebo môže odpustiť zmeškanie lehoty. Ak v prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie dotknuté orgány štátnej správy nepodajú stanovisko v určenej lehote, platí, že nemajú pripomienky. (2) Dotknutý orgán štátnej správy v stanovisku podľa odseku 1 je oprávnený uplatňovať požiadavky len v rozsahu svojej pôsobnosti. Dotknutý orgán štátnej správy je povinný uviesť ustanovenia právneho predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, obsah stanoviska odôvodniť s uvedením konkrétneho ustanovenia právneho predpisu, ktorým odôvodňuje svoju požiadavku, a môže určiť platnosť svojho stanoviska. (3) Dotknutý orgán štátnej správy je viazaný vlastným stanoviskom vydaným v predchádzajúcej etape ; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovenia právneho predpisu, na ktorého základe vydal stanovisko, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti alebo podklady, na ktorých základe vydal stanovisko, alebo ak došlo k zmene požiadaviek na zabezpečenie obrany štátu. (4) Dotknutá verejnosť, ktorá sa zúčastnila posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa osobitného predpisu, po upovedomení a začatí prerokovania zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov majú právo podať stanovisko v lehote do 30 dní od upovedomenia o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie; stanovisko je treba formulovať v rozsahu stanoviska uplatneného v procese posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.. (5) Orgán územného plánovania dohodne v prerokúvaní návrh zadania územnoplánovacej dokumentácie, návrh územnoplánovacej dokumentácie a návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutou verejnosťou. To neplatí, ak obsah stanoviska nepatrí do pôsobnosti dotknutého orgánu štátnej správy, ak stanovisko neobsahuje odôvodnenie alebo ak odôvodnenie neobsahuje kvalifikované ustanovenia právneho predpisu. V tomto prípade orgán územného plánovania neakceptované pripomienky opätovne prerokuje s dotknutým orgánom štátnej správy alebo dotknutou verejnosťou; dosiahnutie dohody nie je podmienkou ďalšieho postupu. (5) Ak v prerokúvaní návrhu zadania a návrhu územnoplánovacej dokumentácie sú stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutej verejnosti vzájomne rozporné alebo je rozpor medzi názorom orgánu územného plánovania a stanoviskom dotknutého orgánu štátnej správy a nedokážu dosiahnuť dohodu, orgán územného plánovania požiada o stanovisko nadriadený orgán dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý je príslušný zmeniť pôvodné stanovisko. (6) Ak postupom podľa odseku 5 nedôjde k odstráneniu rozporu, orgán územného plánovania požiada o jeho vyriešenie ministerstvo. Pre účely odseku 5 sa nadriadeným orgánom dotknutej verejnosti rozumie príslušný orgán, ktorý posudzoval vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie. • K §32 – Prípravné práce Navrhujeme v ods. (5) doplniť subjekty dotknutej verejnosti v znení: Orgán územného plánovania doručí oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým orgánom územnej samosprávy, dotknutej verejnosti podľa osobitného predpisu, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, správcom stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom stavieb technickej infraštruktúry, správcom stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb technickej infraštruktúry. Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny doručí verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva môžu byť riešením územného plánu dotknuté. • K §33 – Zadanie Navrhujeme v ods. (4) doplniť subjekty dotknutej verejnosti v znení: Orgán územného plánovania písomne oznámi prerokovanie návrhu zadania a oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu dotknutým orgánom štátnej správy a nimi zriadeným organizáciám, dotknutým vyšším územným celkom, dotknutým obciam, dotknutej verejnosti podľa osobitného predpisu, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, správcom stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom stavieb technickej infraštruktúry, správcom stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb technickej infraštruktúry. Oznámenie o prerokovaní zadania územného plánu zóny doručí verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva môžu byť riešením územného plánu dotknuté. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní zadania; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že k zadaniu ani k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nemajú pripomienky. • K §34 – Koncept Navrhujeme v ods. (3) doplniť subjekty dotknutej verejnosti v znení: Obec písomne oznámi prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu dotknutým orgánom štátnej správy a nimi zriadeným organizáciám, dotknutým vyšším územným celkom, dotknutým obciam, dotknutej verejnosti podľa osobitného predpisu, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, správcom stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom stavieb technickej infraštruktúry, správcom stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb technickej infraštruktúry. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní konceptu; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že ku konceptu a k správe o hodnotení strategického dokumentu nemajú pripomienky. • K §35 – Návrh územnoplánovacej dokumentácie Navrhujeme v ods. (2) doplniť subjekty dotknutej verejnosti v znení: Orgán územného plánovania prerokuje návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a nimi zriadenými organizáciami, dotknutými orgánmi územnej samosprávy, dotknutou verejnosťou podľa osobitného predpisu, vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry, správcami stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľmi dopravnej infraštruktúry, s vlastníkmi stavieb technickej infraštruktúry, správcami stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľmi stavieb technickej infraštruktúry, ktorým oznámi prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie písomne. Oznámenie o prerokovávaní územného plánu zóny sa doručuje verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva sú riešením územného plánu dotknuté. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní návrhu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky. • K §37 – Vyhodnotenie aktuálneho stavu územnoplánovacej dokumentácie Navrhujeme v ods. (4) a (5)doplniť subjekty dotknutej verejnosti v znení: (4) Orgán územného plánovania požiada dotknuté orgány štátnej správy, dotknuté orgány územnej samosprávy, dotknutej verejnosti podľa osobitného predpisu, dotknutých vlastníkov stavieb dopravnej infraštruktúry, správcov dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľov dopravnej infraštruktúry, dotknutých vlastníkov stavieb technickej infraštruktúry, správcov stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľov stavieb technickej infraštruktúry o vyjadrenie k správe o stave územnoplánovacej dokumentácie v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti. Orgán územného plánovania zverejní správu o stave územnoplánovacej dokumentácie na svojom webovom sídle. (5) Ak sa dotknuté orgány štátnej správy, dotknuté orgány územnej samosprávy, dotknutá verejnosť podľa osobitného predpisu, dotknutí vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry, správcovia stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovatelia stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníci stavieb technickej infraštruktúry, správcovia stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovatelia stavieb technickej infraštruktúry nevyjadria v určenej lehote, platí, že so správou o stave územnoplánovacej dokumentácie súhlasia. • K §41 – Územné stanovisko Navrhujeme doplniť odsek (3) o nové body v celkovom znení: a) územný plán zóny, b) územný plán obce, c) územný plán regiónu, d) územnoplánovacie podklady, e) rozhodnutie o posúdení strategického dokumentu na životné prostredie e) všeobecné požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia f) ostatné spracované štúdie a projekty, g) zistenia z vlastného prieskumu alebo z miestnej obhliadky • Vzťahy s inými právnymi predpismui a) všade, kde bude zmienka o osobitnom predpise sa v odkaze uvedie zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. b) Nie je doriešený vzťah medzi návrhom tohto zákona a zákonom o obciach; najmä v súvislosti s funkciou hlavného architekta mesta/obce a hlavného dopravného inžiniera/obce. Navrhujeme upraviť právne predpisy tak, že hlavný architekt koordinuje a riadi procesy podľa tohto zákona na úrovni obcí; hlavný dopravný inžinier by mal mať postavenie dotknutého orgánu. Odôvodnenie Návrh zosúlaďuje návrh zákona s požiadavkami z hľadiska Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. a s ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. najmä o účasť dotknutej verejnosti na jednotlivých fázach územného plánovania. Uvedené je potrebné aj preto, že súčasné územné rozhodnutie bude nahradené len územným stanoviskom, na ktorom nemá verejnosť účasť; preto je potrebné posilniť jej postavenie pri príprave a schvaľovaní ÚPD a zároveň sa tým vytvoria predpoklady, aby následne verejnosť spolupracovala so samosprávou obcí. Rozlišujeme medzi dotknutou verejnosťou podľa osobitného predpisu, ktorou chápeme občianske združenia, ktoré sa zúčastnili posudzovania vplyvov na životné prostredie v procese SEA a majú teda v zmysle tohto zákona účasť na príprave a schvaľovaní ÚPD; návrhom len zosúlaďujeme procesnú stránku podľa navrhovaného znenia zákona tým, že sme medzi subjekty zahrnuli aj túto dotknutú verejnosť. „Obyčajná“ verejnosť (v zákone je to termín „verejnosť“ bez prívlastkov), je verejnosť, ktorá sa nezúčastnila procesu SEA, ale má potrebu a záujem prispieť k formovaniu územia. Predkladateľ pripomienky Pripomienku predkladá: Združenie domových samospráv, o.z. IČO: 318 20 174 Sídlo: Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava štatutár: Marcel Slávik, predseda kontakt: slavik@samospravydomov.org | +421 905 728 704

Autor: Slávik, Marcel
Pripomienka k:
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Pripomienka k návrhu nového zákona o územnom plánovaní K predstavenému legislatívnemu procesu LP/2019/246 ohľadne návrhu Zákona o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto podávame nasledovnú zásadnú pripomienku podľa §14 zákona o tvorbe zákonov a zbierke zákonov č.400/2015 Z.z.; túto pripomienku formulovanú ako návrh doplnenia jednotlivých ustanovení nového zákona je nutné o územnom plánovanívnímať ako nerozdielny celok a zásadnú pripomienku nasledovne: • K §14 – Základné ustanovenia Navrhujeme doplniť v odseku (2) nový bod pod písm. f) a zvyšné odseky adekvátne prečíslovať v znení: zabezpečovanie ekologických a environmentálnych požiadaviek a podmienok obnovy prirodzenej biodiverzity územia; zabezpečovanie opatrení podľa Adaptačnej stratégie SR na vysporiadavanie sa s negatívnymi vplyvmi zmeny klímy, • K §15 – Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov orgánov územného plánovania Navrhujeme doplniť v odseku (3) ďalší kvalifikačný predpoklad v celkovom znení: Kvalifikačným predpokladom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na urbanizmus, architektúru, staviteľstvo, priestorové plánovanie, krajinné plánovanie, krajinnú ekológiu alebo geografiu. Skúšobná komisia ministerstva môže udeliť výnimku zo vzdelania na základe preukázanej odbornej praxe. • K §18 – Dotknuté orgány Navrhujeme doplniť v odseku (1) v písmene c) ďalší kvalifikačný predpoklad v celkovom znení: má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na urbanizmus, architektúru, staviteľstvo, priestorové plánovanie, krajinné plánovanie, krajinnú ekológiu alebo geografiu alebo má skúšobnou komisiou ministerstva udelenú výnimku zo vzdelania na základe preukázanej odbornej praxe, • K §26 – Koncepcia územného rozvoja Slovenska Navrhujeme doplniť v odseku (2) nový bod pod písm. d) a zvyšné body adekvátne prečíslovať v znení: Prírodné a historicko-kultúrne prvky; najmä národné parky, národné kultúrne pamiatky a ostatné významné chránené územia • K §26 – Povinnosti stavebníka Navrhujeme v odseku (3) vložiť nový bod pod písm.d a zvyšné odseky adekvátne prečíslovať v znení: Zabezpečiť súlad s ochranou životného prostredia a jeho zložiek podľa osobitných zákonov v zmysle podmienok a opatrení stavebného súhlasu. • K §31 – Prerokovanie s dotknutými subjektami Navrhujeme komplexne prepracovať tento paragraf tak, aby korešpondoval s výsledkami posudzovania strategických dokumentov podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. v nasledovnom znení:: (1) Dotknuté orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií podľa osobitných predpisov po upovedomení o začatí prerokovania zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov majú povinnosť podať stanovisko v lehote do 30 dní od upovedomenia o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie; stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní. Orgán územného plánovania môže lehotu na podanie stanoviska na žiadosť dotknutého orgánu štátnej správy primerane predĺžiť alebo môže odpustiť zmeškanie lehoty. Ak v prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie dotknuté orgány štátnej správy nepodajú stanovisko v určenej lehote, platí, že nemajú pripomienky. (2) Dotknutý orgán štátnej správy v stanovisku podľa odseku 1 je oprávnený uplatňovať požiadavky len v rozsahu svojej pôsobnosti. Dotknutý orgán štátnej správy je povinný uviesť ustanovenia právneho predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, obsah stanoviska odôvodniť s uvedením konkrétneho ustanovenia právneho predpisu, ktorým odôvodňuje svoju požiadavku, a môže určiť platnosť svojho stanoviska. (3) Dotknutý orgán štátnej správy je viazaný vlastným stanoviskom vydaným v predchádzajúcej etape ; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovenia právneho predpisu, na ktorého základe vydal stanovisko, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti alebo podklady, na ktorých základe vydal stanovisko, alebo ak došlo k zmene požiadaviek na zabezpečenie obrany štátu. (4) Dotknutá verejnosť, ktorá sa zúčastnila posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa osobitného predpisu, po upovedomení a začatí prerokovania zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov majú právo podať stanovisko v lehote do 30 dní od upovedomenia o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie; stanovisko je treba formulovať v rozsahu stanoviska uplatneného v procese posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.. (5) Orgán územného plánovania dohodne v prerokúvaní návrh zadania územnoplánovacej dokumentácie, návrh územnoplánovacej dokumentácie a návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutou verejnosťou. To neplatí, ak obsah stanoviska nepatrí do pôsobnosti dotknutého orgánu štátnej správy, ak stanovisko neobsahuje odôvodnenie alebo ak odôvodnenie neobsahuje kvalifikované ustanovenia právneho predpisu. V tomto prípade orgán územného plánovania neakceptované pripomienky opätovne prerokuje s dotknutým orgánom štátnej správy alebo dotknutou verejnosťou; dosiahnutie dohody nie je podmienkou ďalšieho postupu. (5) Ak v prerokúvaní návrhu zadania a návrhu územnoplánovacej dokumentácie sú stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutej verejnosti vzájomne rozporné alebo je rozpor medzi názorom orgánu územného plánovania a stanoviskom dotknutého orgánu štátnej správy a nedokážu dosiahnuť dohodu, orgán územného plánovania požiada o stanovisko nadriadený orgán dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý je príslušný zmeniť pôvodné stanovisko. (6) Ak postupom podľa odseku 5 nedôjde k odstráneniu rozporu, orgán územného plánovania požiada o jeho vyriešenie ministerstvo. Pre účely odseku 5 sa nadriadeným orgánom dotknutej verejnosti rozumie príslušný orgán, ktorý posudzoval vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie. • K §32 – Prípravné práce Navrhujeme v ods. (5) doplniť subjekty dotknutej verejnosti v znení: Orgán územného plánovania doručí oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým orgánom územnej samosprávy, dotknutej verejnosti podľa osobitného predpisu, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, správcom stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom stavieb technickej infraštruktúry, správcom stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb technickej infraštruktúry. Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny doručí verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva môžu byť riešením územného plánu dotknuté. • K §33 – Zadanie Navrhujeme v ods. (4) doplniť subjekty dotknutej verejnosti v znení: Orgán územného plánovania písomne oznámi prerokovanie návrhu zadania a oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu dotknutým orgánom štátnej správy a nimi zriadeným organizáciám, dotknutým vyšším územným celkom, dotknutým obciam, dotknutej verejnosti podľa osobitného predpisu, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, správcom stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom stavieb technickej infraštruktúry, správcom stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb technickej infraštruktúry. Oznámenie o prerokovaní zadania územného plánu zóny doručí verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva môžu byť riešením územného plánu dotknuté. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní zadania; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že k zadaniu ani k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nemajú pripomienky. • K §34 – Koncept Navrhujeme v ods. (3) doplniť subjekty dotknutej verejnosti v znení: Obec písomne oznámi prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu dotknutým orgánom štátnej správy a nimi zriadeným organizáciám, dotknutým vyšším územným celkom, dotknutým obciam, dotknutej verejnosti podľa osobitného predpisu, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, správcom stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom stavieb technickej infraštruktúry, správcom stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb technickej infraštruktúry. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní konceptu; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že ku konceptu a k správe o hodnotení strategického dokumentu nemajú pripomienky. • K §35 – Návrh územnoplánovacej dokumentácie Navrhujeme v ods. (2) doplniť subjekty dotknutej verejnosti v znení: Orgán územného plánovania prerokuje návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a nimi zriadenými organizáciami, dotknutými orgánmi územnej samosprávy, dotknutou verejnosťou podľa osobitného predpisu, vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry, správcami stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľmi dopravnej infraštruktúry, s vlastníkmi stavieb technickej infraštruktúry, správcami stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľmi stavieb technickej infraštruktúry, ktorým oznámi prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie písomne. Oznámenie o prerokovávaní územného plánu zóny sa doručuje verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva sú riešením územného plánu dotknuté. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní návrhu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky. • K §37 – Vyhodnotenie aktuálneho stavu územnoplánovacej dokumentácie Navrhujeme v ods. (4) a (5)doplniť subjekty dotknutej verejnosti v znení: (4) Orgán územného plánovania požiada dotknuté orgány štátnej správy, dotknuté orgány územnej samosprávy, dotknutej verejnosti podľa osobitného predpisu, dotknutých vlastníkov stavieb dopravnej infraštruktúry, správcov dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľov dopravnej infraštruktúry, dotknutých vlastníkov stavieb technickej infraštruktúry, správcov stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľov stavieb technickej infraštruktúry o vyjadrenie k správe o stave územnoplánovacej dokumentácie v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti. Orgán územného plánovania zverejní správu o stave územnoplánovacej dokumentácie na svojom webovom sídle. (5) Ak sa dotknuté orgány štátnej správy, dotknuté orgány územnej samosprávy, dotknutá verejnosť podľa osobitného predpisu, dotknutí vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry, správcovia stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovatelia stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníci stavieb technickej infraštruktúry, správcovia stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovatelia stavieb technickej infraštruktúry nevyjadria v určenej lehote, platí, že so správou o stave územnoplánovacej dokumentácie súhlasia. • K §41 – Územné stanovisko Navrhujeme doplniť odsek (3) o nové body v celkovom znení: a) územný plán zóny, b) územný plán obce, c) územný plán regiónu, d) územnoplánovacie podklady, e) rozhodnutie o posúdení strategického dokumentu na životné prostredie e) všeobecné požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia f) ostatné spracované štúdie a projekty, g) zistenia z vlastného prieskumu alebo z miestnej obhliadky • Vzťahy s inými právnymi predpismui a) všade, kde bude zmienka o osobitnom predpise sa v odkaze uvedie zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. b) Nie je doriešený vzťah medzi návrhom tohto zákona a zákonom o obciach; najmä v súvislosti s funkciou hlavného architekta mesta/obce a hlavného dopravného inžiniera/obce. Navrhujeme upraviť právne predpisy tak, že hlavný architekt koordinuje a riadi procesy podľa tohto zákona na úrovni obcí; hlavný dopravný inžinier by mal mať postavenie dotknutého orgánu. Odôvodnenie Návrh zosúlaďuje návrh zákona s požiadavkami z hľadiska Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. a s ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. najmä o účasť dotknutej verejnosti na jednotlivých fázach územného plánovania. Uvedené je potrebné aj preto, že súčasné územné rozhodnutie bude nahradené len územným stanoviskom, na ktorom nemá verejnosť účasť; preto je potrebné posilniť jej postavenie pri príprave a schvaľovaní ÚPD a zároveň sa tým vytvoria predpoklady, aby následne verejnosť spolupracovala so samosprávou obcí. Rozlišujeme medzi dotknutou verejnosťou podľa osobitného predpisu, ktorou chápeme občianske združenia, ktoré sa zúčastnili posudzovania vplyvov na životné prostredie v procese SEA a majú teda v zmysle tohto zákona účasť na príprave a schvaľovaní ÚPD; návrhom len zosúlaďujeme procesnú stránku podľa navrhovaného znenia zákona tým, že sme medzi subjekty zahrnuli aj túto dotknutú verejnosť. „Obyčajná“ verejnosť (v zákone je to termín „verejnosť“ bez prívlastkov), je verejnosť, ktorá sa nezúčastnila procesu SEA, ale má potrebu a záujem prispieť k formovaniu územia. Predkladateľ pripomienky Pripomienku predkladá: Združenie domových samospráv, o.z. IČO: 318 20 174 Sídlo: Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava štatutár: Marcel Slávik, predseda kontakt: slavik@samospravydomov.org | +421 905 728 704

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 45
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 45 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: „(7) Orgán územného plánovania v obci s počtom obyvateľov nad 2000 je povinný najneskôr do 30.júna 2021 podať návrh na aktualizáciu katastrálneho operátu vedeného podľa osobitného predpisu, učením aktualizovaných hraníc zastavaného územia obce na základe platnej územnoplánovacej dokumentácie, v ktorej je určené územie na zastavanie.“. Posledná aktualizácia hranice zastavaného a nezastavaného územia napr. v Bratislave bola realizovaná v roku 1990, a vznikajú rozpory pri plnení ustanovení jednotlivých právnych predpisov. Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 15. Zásadná pripomienka.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 2 písm. e
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Verejný záujem definovaný pre účely zákona o územnom plánovaní sa v texte zákona vyskytuje len v definícií verejného priestoru, pričom verejný priestor je použitý v texte pri obsahu územného plánu obce a pri obsahu územného plánu zóny (§ 28 ods. 3 písm. f) a § 29 ods. 4 písm. b). Verejné priestranstvo je pritom verejné prístupné priestranstvo (bez ohľadu na vlastníctvo) ak je využívané vo verejnom záujme, pričom verejným záujmom je to, čo je vyjadrené v územnoplánovacej dokumentácii. Avšak definícia verejného záujmu nie je postavená na proporcionálnom zásahu v do vlastníckeho práva pri súkromnom vlastníctve a za ústavou požadovaných podmienok podľa čl. 20 ods. 4. Ústavy SR podľa ktorého „vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“. Požadujeme doplniť do definícií verejného priestoru resp. verejného záujmu vzťah k zachovaniu a rešpektovaniu súkromného vlastníctva. V opačnom prípade môžu vzniknúť situácie, že pokiaľ vlastník pozemku na ktorom územný plán deklaroval verejný záujem a tak sa stal verejným priestranstvom bude musieť brániť do zásahu svojich práv VZN alebo nebude mať možnosť brániť svoje práva pokiaľ nezachytí prípravu alebo zmenu územného plánu obce. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 2 písm. i
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Verejný záujem definovaný pre účely zákona o územnom plánovaní sa v texte zákona vyskytuje len v definícií verejného priestoru, pričom verejný priestor je použitý v texte pri obsahu územného plánu obce a pri obsahu územného plánu zóny (§ 28 ods. 3 písm. f) a § 29 ods. 4 písm. b). Verejné priestranstvo je pritom verejné prístupné priestranstvo (bez ohľadu na vlastníctvo) ak je využívané vo verejnom záujme, pričom verejným záujmom je to, čo je vyjadrené v územnoplánovacej dokumentácii. Avšak definícia verejného záujmu nie je postavená na proporcionálnom zásahu v do vlastníckeho práva pri súkromnom vlastníctve a za ústavou požadovaných podmienok podľa čl. 20 ods. 4. Ústavy SR podľa ktorého „vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“. Požadujeme doplniť do definícií verejného priestoru resp. verejného záujmu vzťah k zachovaniu a rešpektovaniu súkromného vlastníctva. V opačnom prípade môžu vzniknúť situácie, že pokiaľ vlastník pozemku na ktorom územný plán deklaroval verejný záujem a tak sa stal verejným priestranstvom bude musieť brániť do zásahu svojich práv VZN alebo nebude mať možnosť brániť svoje práva pokiaľ nezachytí prípravu alebo zmenu územného plánu obce. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 17 ods. 2
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 17 ods. 2 sa za slová „právnom vzťahu k orgánu územného plánovania“ vkladajú slová „alebo k inej osobe, ktorá má záujem predložiť územnoplánovacie podklady alebo územnoplánovaciu dokumentáciu orgánu územného plánovania.“ Navrhujeme umožniť prípravu územnoplánovacej dokumentácie aj iným spôsobom ako vlastným obstarávaním orgánu územného plánovanie. Uvedená možnosť zlepší a zvýši aktivity v oblasti územného plánovania. Aj tretia osoba by pritom mala pri príprave územnoplánovacej dokumentácie použiť odborne spôsobilú osobu. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 7 ods. 2
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 7 odsek 2 vypustiť. Odseky 3 až 5 sa budú označovať ako odseky 2 až 4. Nie je dôvodné, aby samotná skutočnosť neexistencie územného plánu neumožňovala výstavbu aj mimo zastavaného územia obce, najmä ak tento stav uvádzaný v katastri už v súčasnosti nezohľadňuje realitu, keďže podľa § 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 219/2008 Z. z. hranicou zastavaného územia obce hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990. Zároveň navrhujeme doplniť povinnosť, aby kataster aktualizoval extravilán/intravilán podľa aktualizovaných územných plánov, prípadne realizoval aktualizáciu na základe skutkového stavu. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 23 ods. 3
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 23 odsek 3 znie: „(3) Orgán územného plánovania obstaráva krajinnú štúdiu z vlastného podnetu, alebo ju obstará na podnet inej osoby. Orgán územného plánovania obstará krajinnú štúdiu na podnet inej osoby aj spôsobom, že mu môže predložiť krajinnú štúdiu aj iná osoba, ktorú pripraví prostredníctvom odborne spôsobilej osoby“. Navrhovaná zmena súvisí s možnosťou flexibilnejšie upraviť proces prípravy územnoplánovacích podkladov. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 22 ods. 2
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 22 odsek 2 znie: „(2) Orgán územného plánovania obstaráva územnú štúdiu z vlastného podnetu, alebo ju obstará na podnet inej osoby. Orgán územného plánovania obstará územnú štúdiu na podnet inej osoby aj spôsobom, že mu územnú štúdiu môže predložiť aj iná osoba, ktorú pripraví prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.“ Navrhovaná úprava neumožňuje ani súčasný stav obstarania územnoplánovacích podkladov inou osobou. Pričom v praxi práve táto možnosť umožňuje obci získať podklady pre aktualizáciu územného plánu. Zrušenie tejto možnosti predstavuje zásadné zhoršenie prípravy pre aktualizáciu územného plánu. Spôsoby obstarania územnej štúdie sú pritom rovnocenné a sú podkladom pre územné plánovanie. Navrhovaná zmena preto súvisí s možnosťou flexibilnejšie upraviť proces prípravy územnoplánovacích podkladov. Bez navrhovanej úpravy by v praxi vznikol neprimeraný priestor pre korupciu, a zahltenie orgánu územného plánovania podnetmi. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 29 ods. 3
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 29 odseku 3 druhá a tretia veta znejú: „Orgán územného plánovania obstaráva územný plán zóny z vlastného podnetu, alebo ho obstará na podnet inej osoby. Orgán územného plánovania obstará územný plán zóny na podnet inej osoby aj spôsobom, že mu územný plán zóny môže predložiť aj iná osoba, ktorá ho obstará prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.“. Rovnako ako pri územnoplánovacích podkladoch sa navrhuje aby aj územnoplánovaciu dokumentáciu mohol orgán územného plánovania obstarať prostredníctvom inej osoby, ktorá na obstaranie použije odborne spôsobilú osobu. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 30 ods. 2
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 30 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktorí znie: „f) schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie,“. Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h). V nadväznosti na navrhovanie možnosti obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu aj prostredníctvom inej osoby, je potrebné oddeliť proces schvaľovania tejto dokumentácie, ktorá je výlučne v kompetencii orgánu územného plánovania a príslušného zastupiteľstva. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 30 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 30 sa odsek 4 nahrádza novým odsekom 4 a dopĺňa sa odsek 5, ktoré znejú: „(4) Ak orgán územného plánovania z dôvodu zabezpečenia budúceho využívania územia podľa pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie plánuje zmenu využívania územia môže rozhodnúť o zákaze výstavby alebo obmedzenie výstavby alebo na určenom území (ďalej len „rozhodnutie o stavebná uzávere“). (5) Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje výstavba, ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu obce. O stavebnej uzávere možno rozhodnúť najskôr po schválení zadania a najneskôr pred začatím prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Rozhodnutie o stavebnej uzávere stráca platnosť najneskôr uplynutím jedného roka odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti alebo schválením územnoplánovacej dokumentácie, ak je táto schválená skôr ako uplynie doba jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti. Platnosť rozhodnutia o stavebnej uzávere, nemožno predĺžiť a ani nemožno pre rovnaké územie opakovane rozhodnúť o stavebnej uzávere. Rozhodnutím o stavebnej uzávere nemožno zakázať ani obmedziť vykonávanie udržiavacích prác.“. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6. Zásadne nesúhlasíme s tým, aby bolo možné všeobecne záväzným nariadením vyhlásiť stavebnú uzáveru. Stavebná uzávera aj keď dočasná predstavuje výrazný zásah do vlastníckeho práva, ukladá povinnosť zdržania sa individuálne určiteľným osobám a takéto obmedzenie práva môže byť uskutočnené len v individuálnom konaní, kedy sa v správnom konaní rozhodne o takomto obmedzení práva. O súkromnom vlastníctve sa môže rozhodovať len v konaniach, v ktorých má vlastník postavenie účastníka konania. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 30 ods. 1
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 30 ods. 1 nová druhá veta znie „Orgán územného plánovania obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, alebo obstará jej zmeny a doplnky aj na podnet fyzickej osoby alebo právnickej osoby; o ďalšom postupe písomne informuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu do 30 dní od prijatia podnetu.“. V prípade, ak orgán územného plánovania má obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu na podnet inej osoby, tak by mal mať povinnosť sa takýmto podnetom zaoberať. Navrhovanou zmenou sa aj zníži riziko korupcie pri rozhodovaní ktorým podnetom sa bude a ktorým nie orgán územného plánovania zaoberať. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 30 ods. 1
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 30 odsek 1 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: „Orgán územného plánovania obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu na podnet inej osoby aj spôsobom, že mu môže predložiť územnoplánovaciu dokumentáciu aj iná osoba, ktorá ju obstará prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v rozsahu etáp podľa odseku 2 písm. a) až e).“. Rovnako ako pri územnoplánovacích podkladoch sa navrhuje aby aj územnoplánovaciu dokumentáciu mohol orgán územného plánovania obstarať prostredníctvom inej osoby, ktorá na obstaranie použije odborne spôsobilú osobu. Pripomienka je zásadná

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 41
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 41 nové odseky 10 až 14 znejú: „(10) Územné stanovisko pre budovu platí dva roky odo dňa jeho doručenia žiadateľovi alebo do schválenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny alebo zmeny územného plánu obce alebo územného plánu zóny, ktoré sú v procese obstarávania, ktoré menia územné stanovisko na ktorú musí byť v územnom stanovisku upozornený. Územné stanovisko pre stavby dopravnej infraštruktúry, stavby technickej infraštruktúry a stavby významných investícií platí tri roky odo dňa doručenia žiadateľovi alebo do schválenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny alebo zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny, ktoré menia územné stanovisko na ktorú musí byť v územnom stanovisku alebo v lehote platnosti územného stanoviska upozornený. Územné stanovisko nestráca platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o rozhodnutie o stavebnom zámere, ohlásenie o stavebnom zámere alebo žiadosť o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov. (11) Príslušný orgán územného plánovania na vydanie územného stanoviska na požiadanie žiadateľovi vydá informáciu, či územný plán obce alebo územný plán zóny alebo zmena územného plánu obce alebo územného plánu zóny, ktorá je v procese obstarávania mení vydané územné stanovisko ešte pred schválením územného plánu obce alebo územného plánu zóny alebo zmeny územného plánu obce alebo územného plánu zóny. (12) Územné stanovisko vydané obcou je preskúmateľné príslušným okresným úradom v sídle kraja a územné stanovisko vydané okresným úradom v sídle kraja, ktorý sa stal príslušným na vydanie územného stanoviska, je preskúmateľné ministerstvom do dvoch rokov odo dňa jeho vydania na základe podnetu orgánu verejnej správy vo výstavbe, žiadateľa v rámci administratívneho konania podľa osobitných predpisov32) do 30 dní od doručenia podnetu. Príslušný orgán verejnej správy vo výstavbe na tento účel preruší konanie. (13) Ak okresný úrad v sídle kraja alebo ministerstvo zistí, že územné stanovisko bolo vydané v rozpore s ustanoveniami odsekov 4 až 6, vydá žiadateľovi v lehote podľa odseku 12 nové územné stanovisko. Nezákonné územné stanovisko je neplatné. Ak je právoplatné rozhodnutie podľa osobitného predpisu založené na súhlasnom územnom stanovisku, ktoré bolo neskôr zmenené pre rozpor so zákonom, ide o dôvod na obnovu konania. (14) Územné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.33)“. K odseku 10. Je dôležité, aby iba taká zmena územného plánu mala za následok skončenie platnosti územného stanoviska, ktorá majú taký vplyv, že menia územné stanovisko. Ak takejto zmene nedochádza, tak nie je dôvodné, aby sa stratila platnosť už raz vydaného územného stanoviska. Navrhuje sa doplniť nový odsek 11, ktorý umožní požiadať o informáciu, či navrhovaná zmena územného plánu bude mať vplyv na vydané územné stanovisko, aby prípadne dotknutá osoba vedela riadne a včas participovať pri príprave územného plánu a chrániť svoje práva. K odseku 12. Nie je vôbec zrejmé, kto sú dotknuté osoby ani akým spôsobom sa bude skúmať a určovať kto dotknutou osobu je. Prakticky tak ktokoľvek môže napadnúť vydané územné stanovisko a požadovať jeho preskúmanie, čo nie je dôvodné, potrebné ani efektívne a vytvára to priestor na korupciu a vydieranie z predlžovania konania. K odseku 13. Považujeme za nedôvodné a neefektívne, aby v prípade, ak obec vydá územné stanovisko v rozpore so zákonom, aby ho okresný úrad v sídle kraja najprv vyzýval a až následne po neuposlúchnutí výzvy vydával územné stanovisko. Okresný úrad musí už pri posúdení nezákonnosti naštudovať celý spis a je neefektívne aby to najprv celé posúdil územné stanovisko ako nezákonné a následne sa opakovane k veci vracal ak obec nevydá nové územné stanovisko. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 45 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 45 ods. 4 sa na konci druhej vety vkladá čiarka a pripájajú slová „ak orgán územného plánovania nerozhodne o nehospodárnosti takéhoto postupu, proces preruší tak, aby došlo efektívne k úprave územnoplánovacej dokumentácie a jej schváleniu podľa tohto zákona.“ Navrhujeme, aby orgán územného plánovania mal možnosť efektívne a hospodárne sa rozhodnúť, a prípadne rozpracovanú etapu už upraviť podľa nového zákona.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 44 ods. 2
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 44 odsek 2 znie: „(2) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ustanoví po súhlase ministerstva všeobecne záväzným nariadením mesta požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a územnotechnické požiadavky na výstavbu na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy; na prípravu všeobecne záväzného nariadenia sa vzťahuje proces tvorby ako na proces tvorby pre vyhlášku podľa osobitného zákona35).“ Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie: 35) zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doterajší odkaz k poznámke pod čiarou 35 sa označuje ako 36. V tomto kontexte si dovoľujeme upozorniť, že VZN musí byť v súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily, teda aj vyhláškou, ktorú bude vydávať ministerstvo na základe § 44 ods. 1 písm. b) návrhu zákona. Zároveň ani z dôvodovej správy nie je veľmi zrejmé, aký vzťah bude medzi VZN o požiadavkách na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a územnotechnických požiadavkách na výstavbu a VZN, ktorým je určená záväzná časť ÚP Bratislava, prípadne schválené územné plány zón, a to ani k existujúcemu ÚP ani k budúcemu ÚP zosúladenému s návrhom zákona v prípade nadobudnutia jeho účinnosti. Na základe uvedeného by zrejme, ak by si aj hlavné mesto Bratislava malo vydávať vlastné VZN, toto by muselo byť v súlade s vyhláškou, teda bol by potrebný súhlas ministerstva (nie dohoda) a zároveň keďže ide de facto o doplnenie vyhlášky, aj toto VZN by malo prejsť rovnakým legislatívnym procesom ako vyhláška. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 38
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 38 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: „(7) Ak orgán územného plánovania dostane podnet od inej osoby, je povinný ho zaradiť do obstarávaných zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, to neplatí ak ide o zjavne neopodstatnený podnet. O nezaradení podnetu orgán územného plánovania informuje osobu, ktorá takýto podnet dala do 2 mesiacov od jeho prijatia, inak podnet zaradí. Nezaradenie podnetu možno preskúmať; na nezaradenie podnetu sa použije obdobne postup preskúmania územného stanoviska [§ 41 ods. 11].“. V súčasnosti nie sú jasné pravidlá akým spôsobom sa nakladá s podnetmi na zmeny a doplnky územnoplánovacích dokumentácií. Navrhované znenie postup stransparentňuje a odstraňuje sa diskriminačný prístup k jednotlivým návrhom. Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10. Pripomienka je zásadná.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: § 36
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 36 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie: „(10) Ak orgán územného plánovania obstará územnoplánovaciu dokumentáciu prostredníctvom inej osoby, je povinný zabezpečiť prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie v obecnom zastupiteľstve do troch mesiacov od jeho obstarania.“ Aby bol proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom inej osoby transparentný, až do jeho prerokovania, je potrebné zabezpečiť, aby existovala povinnosť prerokovania takéhoto návrhu obecným zastupiteľstvom a eliminovali sa tak na jednej strane tlaky na poslancov ako aj predišlo zneužívaniu postavenia jednoduchým nepredložením príslušného návrhu na prerokovanie. Doterajšie body 10 až 13 sa označujú ako body 11 až 14. Pripomienka je zásadná.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 30 ods. 5
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 3. k § 30 ods. 5: Navrhujeme prepracovať a bližšie špecifikovať ustanovenie § 30 ods. 5, ktorého navrhované znenie je nedostatočné. Navrhujeme, aby toto ustanovenie detailne upravilo postavenie tzv. „zástupcu verejnosti“, ktorým by sa stala tá fyzická osoba, ktorú by k tomu splnomocnilo určené množstvo členov verejnosti, ktorí by mali identické požiadavky, pripomienky, či námietky v priebehu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie. Vzhľadom k tomu, že takýto zástupca verejnosti by zastupoval určitý (kvalifikovaný, v každom prípade však reálne dosiahnuteľný) počet členov verejnosti, mal by mať aj privilegovanejšie postavenie v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, porovnateľné napr. s postavením dotknutého orgánu. Orgán územného plánovania by zároveň mal povinnosť tomuto zástupcovi verejnosti doručovať písomnosti priamo a nie prostredníctvom verejnej vyhlášky, ako ostatným členom verejnosti. Podľa nášho názoru by takáto úprava bol vhodnejšia, než navrhovaná „hromadnej pripomienky“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Bez špecifikácie kritérií a podmienok, kedy sa má postup – konanie prostredníctvom zástupcu verejnosti podľa ustanovenia § 30 ods. 5 uplatniť a kto má byť takou osobou, je toto ustanovenie nevykonateľné. Inšpiráciu k zákonnej úprave zástupcu verejnosti pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie je možné nájsť aj v českom stavebnom zákone, ktorý vo svojom ustanovení § 23 postavenie zástupcu verejnosti upravuje nasledovným spôsobom: „§ 23 Zástupce veřejnosti (1) Veřejnost může být při pořizování návrhu územně plánovací dokumentace zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti. (2) Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje. (3) Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce nebo kraje nebo obyvatel podle zvláštních právních předpisů, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle tohoto zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá. (4) O tom, zda osoba splňuje podmínky podle odstavců 1 až 3, rozhodne v případě pochybností správní orgán postupem podle správního řádu usnesením, které se oznamuje pouze této osobě; do pravomocného rozhodnutí o této věci má tato osoba všechna procesní práva zástupce veřejnosti.“. Vo vzťahu k pojmu „hromadná pripomienka“ máme za to, že jeho zavedenie do zákona o územnom plánovaní nie je vhodným riešením, nakoľko ide o ustálený pojem vzťahujúci sa legislatívny proces na národnej úrovni a preto jeho zavedenie do procesu územného plánovania môže mať za následok terminologický chaos.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 32 ods. 6
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 4. k § 32 ods. 6 V ustanovení § 32 ods. 6 navrhujeme doplniť prvú vetu nasledovným spôsobom: „Orgán územného plánovania na základe územnotechnických podkladov, výsledku prípravných prác a doručených podnetov a návrhov zabezpečí spracovanie analýzy a syntézy údajov o území a poznatkov o možnostiach rozvoja a vypracovanie výkresu problémových javov.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby v ustanovení § 32 ods. 6 boli doplnené „podnety a návrhy“ ako podklady pre „spracovanie analýzy a syntézy údajov o území a poznatkov o možnostiach rozvoja a vypracovanie výkresu problémových javov“. Ustanovenia § 32 ods. 3 a 4 návrhu zákona ustanovujú vo fáze prípravných prác možnosť zasielať podnety a návrhy a preto považujeme za dôležité, aby bolo v zákone následne upravené, ako má byť s týmito podnetmi a návrhmi naložené. Z navrhovanej úpravy to jasné nie je a preto, aby sa zamedzilo formalizmu a aby boli tieto podnety a návrhy skutočne posudzované a brané v úvahu máme za to, že by mali tvoriť podklad pre „spracovanie analýzy a syntézy údajov o území a poznatkov o možnostiach rozvoja a vypracovanie výkresu problémových javov“.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 33 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 5. k § 33 ods. 4 V ustanovení § 33 ods. 4 navrhujeme nasledovné znenie druhej vety: „Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania a oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu ako aj oznámenie o prerokovaní zadania územného plánu zóny doručí orgán územného plánovania verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva môžu byť riešením územného plánu dotknuté.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie § 33 ods. 4 prvá veta taxatívne vymenováva subjekty, ktorým orgán územného plánovania oznámi prerokovanie návrhu zadania a oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu. Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania a oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu by malo byť doručované okrem subjektov podľa prvej vety aj vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území. Nie je jasné prečo § 33 ods. 4 rieši doručovanie týmto subjektom len vo vzťahu k zadaniu územného plánu zóny, pričom aj územný plán širšieho územia môže mať na ich práva významný dopad. Najmä vo vzťahu k vlastníkom nehnuteľností ide o významnú kategóriu subjektov, ktorých ústavou garantované vlastnícke práva môžu byť procesom územného plánovania výrazne zasiahnuté a preto takáto úprava im sťažuje možnosť svoje práva v procese územného plánovania obhajovať.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 33
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 6. k § 33 Za odsek 5 navrhujeme vložiť nový odsek 6 , ktorý znie: „Ak pripomienky k návrhu zadania zašle kvalifikovaný počet členov verejnosti podľa § 30 ods. 5, orgán územného plánovania tieto pripomienky prerokuje s povereným zástupcom verejnosti. Z prerokovania so zástupcom verejnosti spíše orgán územného plánovania správu o prerokovaní pripomienok, ktorá obsahuje znenie všetkých uplatnených pripomienok, ich vyhodnotenie a odôvodnenie nezohľadnených pripomienok.“ Ostatné nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Ak má byť ustanovenie § 30 ods. 5 reálne uplatňované je nutné a aj logické naň nadviazať a bližšie ho rozpracovať v jednotlivých etapách obstarávania územnoplánovacej dokumentácie. Jasná procesná úprava inštitútu zástupcu verejnosti v konkrétnych etapách územnoplánovacieho procesu pomôže predísť nejasnostiam v aplikačnej praxi.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 35 ods. 2
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 14. k § 35 ods. 2 V § 35 ods. 2 navrhujeme nasledovné znenie: „Orgán územného plánovania prerokuje návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a nimi zriadenými organizáciami, dotknutými orgánmi územnej samosprávy, vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry, správcami stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľmi dopravnej infraštruktúry, s vlastníkmi stavieb technickej infraštruktúry, správcami stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľmi stavieb technickej infraštruktúry a so zástupcom verejnosti, ktorým oznámi prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie písomne. Oznámenie o prerokovávaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie a oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu zóny sa doručuje verejnou vyhláškou vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva sú riešením územného plánu dotknuté. Na podávanie stanovísk a vyjadrení orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní návrhu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie; ak sa v tejto lehote nevyjadria, platí, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V závere prvej vety odseku 2 navrhujeme doplniť, aby prerokovanie návrh územnoplánovacej dokumentácie sa udialo a bolo písomne oznámené aj zástupcovi verejnosti. Ak v predchádzajúcich fázach obstarávania územnoplánovacej dokumentácie už zastupoval kvalifikovaný počet členov verejnosti podľa § 30 ods. 5, od tohto momentu by mal orgán územného plánovania tomuto zástupcovi verejnosti doručovať písomnosti priamo a nie prostredníctvom verejnej vyhlášky, ako ostatným členom verejnosti, keďže ide kvalitatívne o iný typ verejnosti. Vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, by malo byť okrem prerokovania návrhu územného plánu zóny oznámené aj prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Ide o subjekty, na ktorých práva môže mať aj územný plán širšieho územia významný dopad. Najmä vo vzťahu k vlastníkom nehnuteľností ide o významnú kategóriu subjektov, ktorých ústavou garantované vlastnícke práva môžu byť procesom územného plánovania zasiahnuté a preto takáto úprava im sťažuje možnosť svoje práva v procese územného plánovania obhajovať.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 34
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 10. k § 34 – nový odsek Za odsek 6 navrhujeme vložiť nový odsek 7, ktorý znie: „Ak pripomienky ku konceptu zašle kvalifikovaný počet členov verejnosti podľa § 30 ods. 5, orgán územného plánovania pripomienky prerokuje s povereným zástupcom verejnosti. Z prerokovania so zástupcom verejnosti spíše orgán územného plánovania správu o prerokovaní pripomienok, ktorá obsahuje znenie všetkých uplatnených pripomienok, ich vyhodnotenie a odôvodnenie nezohľadnených pripomienok.“ Ostatné nasledujúce odseky v § 34 sa primerane prečíslujú. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Ak má byť ustanovenie § 30 ods. 5 reálne uplatňované je nutné a aj logické naň nadviazať a bližšie ho rozpracovať v jednotlivých etapách obstarávania územnoplánovacej dokumentácie. Jasná procesná úprava inštitútu zástupcu verejnosti v konkrétnych etapách územnoplánovacieho procesu pomôže predísť nejasnostiam v aplikačnej praxi. 11. k § 34 – nový odsek Za odsek 7 navrhujeme vložiť nový odsek 8, ktorý znie: „Stanoviská a písomné pripomienky ku konceptu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu s tými, ktorí ich uplatnili.“ Ostatné nasledujúce odseky v § 34 sa primerane prečíslujú. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Toto ustanovenie, ktoré sa nachádza aj v aktuálne platnom stavebnom zákone považujeme za dôležité zachovať, keďže prispieva k rozvíjaniu reálneho dialógu medzi subjektami participujúcimi na územnoplánovacom procese a stimuluje orgán územného plánovania k tomu, aby sa pripomienkami k navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie reálne zaoberal.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 35 ods. 3
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 15. k § 35 ods. 3 Pred slovo „prerokovanie“ navrhujeme vložiť slovo „verejné“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie § 35 ods. 3 pôsobí zmätočne. Ak sa pri prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie zavádzajú dva typy prerokovania – jedno prerokovanie so subjektmi podľa odseku 2 a druhé s verejnosťou podľa odseku 3, navrhujeme striktne odlíšiť pojmy „prerokovanie“ a „verejné prerokovanie“.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 35
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 16. k § 35 – nový odsek Navrhujeme za odsek 3 vložiť nový odsek 4: „Ak pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie zašle kvalifikovaný počet členov verejnosti podľa § 30 ods. 5, orgán územného plánovania pripomienky prerokuje s povereným zástupcom verejnosti. Z prerokovania so zástupcom verejnosti spíše orgán územného plánovania správu o prerokovaní pripomienok, ktorá obsahuje znenie všetkých uplatnených pripomienok, ich vyhodnotenie a odôvodnenie nezohľadnených pripomienok.“ Ostatné nasledujúce odseky v § 35 sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie Ak má byť ustanovenie § 30 ods. 5 reálne uplatňované je nutné a aj logické naň nadviazať a bližšie ho rozpracovať v jednotlivých etapách obstarávania územnoplánovacej dokumentácie. Jasná procesná úprava inštitútu zástupcu verejnosti v konkrétnych etapách územnoplánovacieho procesu pomôže predísť nejasnostiam v aplikačnej praxi. Pripomienka je zásadná.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 34 ods. 10 písm. a
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 13. k § 34 ods. 10 písm. a) Ustanovenie § 34 ods. 10 písm. a) navrhujeme doplniť nasledovne: „(10) Prílohou súborného stanoviska je a) vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov územnej samosprávy, vlastníkov stavieb dopravnej infraštruktúry, správcov dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľov dopravnej infraštruktúry, vlastníkov stavieb technickej infraštruktúry, správcov stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľov stavieb technickej infraštruktúry a správcov technickej infraštruktúry a vyjadrenia zástupcu verejnosti, vlastníkov a správcov nehnuteľností na riešenom území a verejnosti“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Považujeme za kľúčové, aby prílohou súborného stanoviska boli vyjadrenia aj tak významných subjektov ako sú vlastníci a správcovia nehnuteľností na riešenom území a zástupca verejnosti. Nevidíme dôvod prečo by pripomienky subjektov vymenovaných v navrhovanom znení § 34 ods. 10 písm. a) (vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry, správcovia dopravnej infraštruktúry, prevádzkovatelia dopravnej infraštruktúry, vlastníci stavieb technickej infraštruktúry, správcovia stavieb technickej infraštruktúry, prevádzkovatelia stavieb technickej infraštruktúry a správcov technickej infraštruktúry) mali mať v tomto ohľade väčšiu váhu.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 35 ods. 12
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 17. K § 35 ods. 12 V ustanovení § 35 ods. 12 navrhujeme doplniť písmeno d) v nasledovnom znení „d) znenie všetkých uplatnených pripomienok, ich vyhodnotenie a odôvodnenie nezohľadnených pripomienok“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby správa o prerokovaní návrhu obsahovala aj znenie všetkých uplatnených pripomienok, vrátane odôvodnenia tých, ktoré neboli zohľadnené a to z dôvodu väčšej transparentnosti schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, keďže v doterajšej praxi sa stávalo, že na základe pripomienok uplatnených k návrhu územnoplánovacej dokumentácie sa návrh ÚP zásadne zmenil, avšak verejnosť sa často vôbec nedozvedela, na základe akej pripomienky, ktorého subjektu k tomu došlo a o zmene sa dozvedela až po schválení územnoplánovacej dokumentácie.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 34 ods. 9
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 12. k § 34 ods. 9 Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 34 ods. 9: „Na základe vyhodnotenia prerokovaní konceptu podľa ods. 3 a 4 orgán územného plánovania v spolupráci so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie vypracuje orgán územného plánovania súborné stanovisko ako podklad na vypracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhujeme explicitne upraviť, že podkladom pre súborné stanovisko je vyhodnotenie z oboch typov prerokovania – podľa § 34 ods. 3 aj 4, aby sa predišlo nejasnostiam.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 2 písm. e
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 1. k § 2 písm. e) V ustanovení § 2 navrhujeme nasledovné znenie písm. e): „ verejným priestorom v zastavanom území sa rozumie vonkajšie verejne prístupné nezastavané priestranstvo, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, verejné cintoríny, trhoviská, detské ihriská a verejné priestranstvá vytvorené kompaktnou alebo rozvoľnenou zástavbou.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhujeme upresniť, že verejné priestory, ktoré predmetné ustanovenia príkladom vymenováva sa vzťahujú len na zastavané územie obce. Verejným priestorom sú totiž aj priestory mimo zastavaného územia ako lesoparky, prímestské lesy, chránené územia, vodné toky a vodné plochy. Z tohto dôvodu by definícia verejného priestoru, tak ako je navrhovaná v návrhu zákona nebola dostatočná a nebrala by v úvahu existujúcu úpravu verejného priestoru v extraviláne obsiahnutú v osobitných zákonoch. Ide konkrétne o ustanovenie § 57 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý ustanovuje právo verejnosti na prístup do celej krajiny so stanovenými výnimkami. Obdobne aj zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch ustanovuje vo svojom ustanovení § 30 právo na vstup verejnosti do lesov. Navrhujeme preto, aby definícia v ustanovení § 2 písm. e) reflektovala tieto skutočnosti a aby jasne vymedzila, že priestory v nej pomenované sa týkajú len verejných priestorov intravilánu obce.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 27 ods. 3 písm. j
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 2. k § 27 ods. 3 písm. j) Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 27 ods. 3 písm. j): „rámcové vymedzenie stavieb vo verejnom záujme“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Uvedené znenie ustanovenia v porovnaní s doterajšou úpravou znamená výrazné posilnenie právomocí VUC na úkor územnoplánovacej pôsobnosti obce. Popiera princíp „tvorby územia zdola“ samozrejme pri rešpektovaní zásadných koncepčných limitov územných plánov vyšších stupňov. Právomoc VUC určiť stavby vo verejnom záujme až na úroveň plôch, vytesňuje obec do role štatistu pri územnom plánovaní, keďže je ÚP VÚC je pre obce záväzný. Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby v ustanovení § 27 ods. 3 písm. j) bola daná právomoc VÚC iba rámcovo vymedziť vymedzenie plôch stavieb vo verejnom záujme.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 34 ods. 3
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 7. k § 34 ods. 3 Ustanovenie § 34 ods. 3 navrhujeme doplniť nasledovne: „Orgán územného plánovanie písomne oznámi prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu dotknutým orgánom štátnej správy a nimi zriadeným organizáciám, dotknutým vyšším územným celkom, dotknutým obciam, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, správcom stavieb dopravnej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom stavieb technickej infraštruktúry, správcom stavieb technickej infraštruktúry alebo prevádzkovateľom stavieb technickej infraštruktúry a zástupcovi verejnosti. Orgán územného plánovania verejnou vyhláškou oznámi prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva môžu byť riešením územného plánu dotknuté.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Návrh zákona asi len nedopatrením v úvode prvej vety použil pojem „Obec“, namiesto pojmu „Orgán územného plánovania“. Preto v nami navrhovanom znení sme uviedli pojem „Orgán územného plánovania“. V závere prvej odseku 3 vety navrhujeme doplniť, aby prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu bolo písomne oznámené aj zástupcovi verejnosti. Ak vo fáze prípravy zadanie kvalifikovaný počet členov verejnosti podľa § 30 ods. 5 podal pripomienky a zvolil si za účelom ich prerokovania zástupcu verejnosti, od tohto momentu by mal orgán územného plánovania tomuto zástupcovi verejnosti doručovať písomnosti priamo a nie prostredníctvom verejnej vyhlášky, ako ostatným členom verejnosti, keďže ide kvalitatívne o iný typ verejnosti. Ustanovenie § 34 ods. 3 prvá veta taxatívne vymenováva subjekty, ktorým orgán územného plánovania písomne oznámi prerokovanie návrhu zadania a oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu. Podľa nášho názoru by bolo vhodné v ďalšej vete doplniť, aby prostredníctvom verejnej vyhlášky bolo prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu oznámené aj vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva môžu byť riešením územného plánu dotknuté. Nie je jasné prečo úprava § 34 ods. 3 tieto subjekty vynecháva, nakoľko najmä vo vzťahu k vlastníkom nehnuteľností ide o významnú kategóriu subjektov, ktorých ústavou garantované vlastnícke práva môžu byť procesom územného plánovania zasiahnuté a preto takáto úprava im sťažuje možnosť svoje práva v procese územného plánovania obhajovať.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 34 ods. 6
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 9. k § 34 ods. 6 Navrhujeme prepracovať znenie ustanovenia § 34 ods. 6 nakoľko je veľmi zmätočné vo vzťahu k pochopeniu v ňom určených lehôt. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie na jednej strane určuje, že orgán územného plánovania v oznámení podľa odseku 4 oznámi miesto a čas uskutočnenia verejného prerokovania konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu najmenej 15 dní pred verejným prerokovaním a najmenej sedem dní pred uplynutím lehoty na vyjadrenie, a zároveň má zabezpečiť, aby odo dňa oznámenia verejného prerokovania bol koncept a správa o hodnotení strategického dokumentu vystavené na verejné nahliadnutie pričom určí aj lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku konceptu vyjadriť. Prvá veta odseku 6 je tak nekompatibilná s druhou vetou toho istého odseku.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 34 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 8. k § 34 ods. 4 Pred slovo „prerokovanie“ navrhujeme vložiť slovo „verejné“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie § 34 ods. 4 pôsobí zmätočne. Ak sa pri prerokovaní konceptu zavádzajú dva typy prerokovania – jedno prerokovanie so subjektmi podľa odseku 3 a druhé s verejnosťou podľa odseku 4, navrhujeme striktne odlišovať pojmy „prerokovanie“ a verené prerokovanie“.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 38 ods. 2
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 20. k § 38 ods. 2 V § 38 ods. 2 navrhujeme vypustiť druhú vetu. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Z uvedeného ustanovenia vyplýva povinnosť obstarať novú UPD za účelom zosúladenia dokumentácie so záverečným stanoviskom z procesu EIA, ktorý sa týka umiestnenia stavby diaľnice, rýchlostnej cesty, cesty 1. triedy, železničnej infraštruktúry a významnej investície. Znamená to, že v prípade vydania záverečného stanoviska na vyššie zmienený typ stavieb bude musieť územný plán, ktorý bude mať charakter všeobecne záväzného právneho predpisu (prijatý formou všeobecne záväzného nariadenia) „ustúpiť“ individuálnemu právnemu aktu, ktorým je záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvom na životné prostredie. Uvedené je v úplnom rozpore s elementárnymi pravidlami fungovania právneho štátu. Práve naopak, v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky platí (zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), že záverečné stanovisko z procesu posudzovania musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, teda aj v súlade s všeobecne záväzným nariadením o záväzných častiach územného plánu. Ani v prípade, ak je navrhovaná stavba v súlade s územným plánom vyššieho stupňa, zákon by nemal ustanovovať možnosť pre navrhovateľa ako obísť súlad s územným plánom obce – nesúlad územného plánu obce a vyššieho územného celku ešte nemusí byť zámerný, ale jeho dôvodom môže byť finančne náročný a zdĺhavý proces obstarávania zmien a doplnkov UPD na úrovni obce. Táto skutočnosť by však nemala byť dôvodom na obchádzanie obce.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 37
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 19. k § 37 – nový odsek Za odsek 4 navrhujeme vložiť nový odsek 5, ktorý znie: „Orgán územného plánovania spolu so správou o stave územnoplánovacej dokumentácie zverejní na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli po dobu 30 dní aj výzvu verejnosti a vlastníkom a správcom nehnuteľností na riešenom území, ktorých vlastnícke práva môžu byť riešením územného plánu dotknuté, na vyjadrenie sa k správe. Lehota na vyjadrenie musí byť najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Tak verejnosť ako aj vlastníci a správcovia nehnuteľností na riešenom území by mali mať možnosť poskytnúť vyjadrenia v tejto fáze prezisťovania aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie. Nevidíme dôvod prečo by túto možnosť mali mať len subjekty podľa navrhovaného znenia ods. 4.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: § 36 ods. 5
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 18. k § 36 V § 36 navrhujeme vypustiť odsek 5. Ostatné odseky sa primerane prečíslujú. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Toto ustanovenie je podľa nášho názoru nadbytočné. Malo by byť samozrejmosťou a ponechané na zodpovednosť orgánu územného plánovania, aby návrh, ktorý by bol v rozpore s právnymi predpismi, so zadaním resp. so záväznou časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie, na schválenie nepredložil. Ak by k predloženiu návrhu napriek tomu došlo, existujú právne prostriedky ako tento postup orgánu územného plánovania napadnúť.

Autor: IUR (Inštitút urbánneho rozvoja)
Pripomienka k: Všeobecne k zákonu
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Predmetom hromadných pripomienok je okruh piatich tém 1. Riešenie stavebnej uzávery 2. Možnosť obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie aj prostredníctvom inej osoby. 3. Úprava procesu preskúmania územného stanoviska 4. Povinnosť zaradenia podnetu do zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie a povinnosť zaradenia obstaranej územnoplánovacej dokumentácie na rokovanie príslušného zastupiteľstva. 5. Precizovanie splnomocňovacieho ustanovenia pre Bratislavu. Jedným z nedostatkov návrhu zákona je rozhodovanie o stavebnej uzávere na základe všeobecne záväzného nariadenia. Stavebná uzávera sa však dotýka individuálne určiteľného okruhu konkrétnych vlastníkov a predstavuje zásadné obmedzenie vlastníckeho práva. Neexistencia alebo príprava územnoplánovacej dokumentácie nemôže byť dôvodom na vyhlásenie stavebnej uzávery. Tiež je potrebné zladiť verejný priestor a verejný záujem a jeho uplatňovanie pri príprave územnoplánovacej dokumentácie tak, aby boli splnené podmienky čl. 20 ods. 4 Ústavy SR, a to kumulatívne, že nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a na základe zákona a za primeranú náhradu. Pre proces vyhlásenia stavebnej uzávery preto trváme na individuálnom konaní z ktorého musí byť zrejmé ako budú naplnené základné ústavné podmienky obmedzenia vlastníckeho práva. Navrhovaný zákon nenavrhuje žiadne opatrenie pre zlepšenie procesu obstarávania územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie. Dokonca už neumožňuje ani obstaranie štúdie, ktorá v súčasnosti predstavuje relevantný podklad pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie, najmä pri zmenách a doplnkoch. Transparentné nastavenie možnosti obstarania tak podkladov ako aj dokumentácie prostredníctvom inej osoby, ktorá je povinná použiť odborne spôsobilú osobu a postup určený zákonom, umožní operatívnejšie a efektívnejšie územné plánovanie. Zároveň doplnenie povinnosti zaradenia podnetov do prípravy územnoplánovacej dokumentácie a tiež doplnenie povinnosti zaradenia obstaranej dokumentácie na rokovanie zastupiteľstva stransparentnia celý postup územného plánovania. Tretia oblasť pripomienok smeruje k inštitútu územného stanoviska, postupu jeho vydania, preskúmania a pri nezákonnosti alebo nečinnosti dotknutej obci. Považujeme napríklad za neprípustné aby územné stanovisko mohlo byť preskúmavané na základe podnetu inej osoby ako žiadateľa prípadne orgánu verejnej správy. Je zrejmé, že Bratislava ako hlavné mesto Slovenska aj s ohľadom na mestský rozvoj sa nedá porovnať z ostatným územím, obzvlášť rurálnym prostredím. Napriek tejto skutočnosti nie je zrejmé ako bude vyzerať dohoda medzi hlavným mestom a ministerstvom o všeobecne záväznom nariadení mesta, ktorým majú byť určené požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a územnotechnické požiadavky na výstavbu na území hlavného mesta. V prípade ponechania uvedeného ustanovenia v návrhu zákona je nevyhnutné upraviť ho tak, aby bola dodržaná subsidiarita nedochádzalo k rozporom medzi jednotlivými stupňami právnych predpisov.