LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NIP (Národný inšpektorát práce)
Pripomienka k: K súčasnému zneniu ust. § 9 ods. 3 zákona č. 351.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v ust. § 9 ods. 3 zákona č. 351/2015 Z. z. nahradiť slovné spojenie „podľa § 6 a 7“ slovným spojením „ podľa § 5, 6 a 7“ 

Odôvodnenie: Vzhľadom k existencii povinnosti doručovať písomnosti súvisiace s vyslaním podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 351/2015 Z. z., na ktoré v súčasnom znení nie je možné použiť správny poriadok, považujeme za potrebné zjednotiť prístup zákona na doručovanie písomností súvisiacich s vyslaním s doručovaním podľa § 6 a 7 zákona č. 351/2015 Z. z., na ktoré sa správny poriadok vzťahuje.