LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NIP (Národný inšpektorát práce)
Pripomienka k: K súčasnému zneniu ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 351.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nahradiť znenie ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2015 Z. z. znením:
„a) svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo svoje obchodné meno, meno a priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu“

Odôvodnenie: Spresnenie povinnosti hosťujúcich zamestnávateľov, fyzických osôb vždy oznámiť Národnému inšpektorátu práce svoje meno a priezvisko aj obchodné meno. Zároveň je pri fyzických osobách – zamestnávateľoch, ktorí poskytujú služby na území SR potrebné z praktických dôvodov uvádzať miesto podnikania, ktoré je uvedené aj v príslušnom registri, nie miesto trvalého pobytu.