LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NIP (Národný inšpektorát práce)
Pripomienka k: K súčasnému zneniu ust. § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 351.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vložiť v ust. § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 351/2015 Z. z. za slovo „doručovanie“ slovné spojenie „ a zasielanie“ a za slovo „písomností“ slovné spojenie „a spoluprácu s príslušnými orgánmi“.

Odôvodnenie: S ohľadom na znenie smernice 2014/67/EÚ zároveň navrhujeme aj rozšírenie účelu kontaktných osôb o spoluprácu s príslušnými orgánmi najmä v rozsahu prijímania a poskytovania potrebnej dokumentácie. Uvedené bude znamenať zjednodušenie činnosti príslušných orgánov pri získavaní relevantných informácií potrebných pre plnenie svojich úloh.