LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NIP (Národný inšpektorát práce)
Pripomienka k: čl. I ods. 5
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v písm. h) vložiť za slovo „zamestnancom“ slovné spojenie „,ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu, najmenej počas predpokladaného obdobia vyslania,“

Odôvodnenie: Zjednotenie minimálnych požiadaviek na ubytovanie, ktoré sú stanovené napr. v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov v súvislosti so zamestnávaním štátnych príslušníkov tretích krajín odkazom na ust. § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň bude potrebné vyjasniť kompetencie orgánov príslušných pre vykonanie kontroly tohto ustanovenia.