LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 7. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje doplnenie návrhu zákona v Článku I.  o nový bod s nasledovným znením:  

„V §252n sa dopĺňa nový odsek 2 v znení:
(2) Odborová organizácia, ktorá informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia podľa § 230 ods. 1 v období do 24 mesiacov pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona preukáže splnenie podmienky podľa § 230 ods. 2 v lehote do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia  účinnosti tohto zákona.“

Ostatné novelizačné body navrhujeme primerane prečíslovať

Odôvodnenie: 
V súvislosti so zavedením povinnosti pre odborové organizácie preukázať, že zastupujú najmenej 30% zamestnancov zamestnávateľa u ktorého chcú pôsobiť sa pre odborové organizácie, ktoré si splnili oznamovaciu povinnosť o začatí svojho pôsobenia podľa § 230 ods. 1 v priebehu 24 mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa doba 24 mesiacov v ktorej musia preukázať splnenie tejto povinnosti  počíta odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.