LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 6. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje doplnenie návrhu zákona v Článku I.  o nový bod s nasledovným znením:  

„V § 230 ods. 3 druhá veta znie: 
V prípade, ak zamestnávateľ nemá objektívnu vedomosť o tom, ktorej odborovej organizácie je zamestnanec členom, postupuje sa podľa odseku 3 ako v prípade zamestnanca, ktorý nie je odborovo organizovaný.“

Ostatné novelizačné body navrhujeme primerane prečíslovať

Odôvodnenie: 
Navrhovanou zmenou sa reflektuje na potrebu jednoznačne vymedziť vo vzťahu ku ktorej odborovej organizácii zamestnávateľ plní svoje povinnosti prerokovania v prípade existencie viacerých odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľa