LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 5. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje doplnenie návrhu zákona v Článku I.  o nový bod s nasledovným znením:  

V § 230 ods. 3 prvá veta znie: 

„Zamestnávateľ je povinný umožniť členovi odborového orgánu vstup do priestorov zamestnávateľa alebo jeho častí súvisiacich s účelom vstupu, len za predpokladu, že to charakter prevádzky z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia dovoľuje; osobe, ktorá nie je zamestnancom zamestnávateľa, zamestnávateľ umožní vstup do priestorov zamestnávateľa alebo jeho častí ak táto osoba koná v mene odborovej organizácie. ....“

Ostatné novelizačné body navrhujeme primerane prečíslovať

Odôvodnenie: 
Navrhovaná zmena má za cieľ jednoznačnejšie vymedziť povinnosť zamestnávateľa voči členom odborového orgánu alebo osôb, ktoré konajú v mene odborovej organizácie (napr. advokát, špecialista BOZP apod.) v súvislosti so vstupovaním do priestorov zamestnávateľa tak aby bola rešpektovaná zodpovednosť zamestnávateľa zabezpečiť podmienky BOZP na svojich pracoviskách.