LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 4. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje doplnenie návrhu zákona v Článku I. o nový bod s nasledovným znením: 

„ V § 230 ods. 2 znie: 

(2) Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie na pracovisku odborovej organizácii, ktorá preukáže, že najmenej 30% zamestnancov tohto zamestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácii. Odborová organizácia, ktorá chce pôsobiť u zamestnávateľa a zastupovať jeho zamestnancov je povinná preukázať splnenie tejto podmienky do 24 mesiacov odo dňa, kedy odborová organizácia písomne informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia podľa odseku 1; počas plynutia tejto lehoty nemá odborová organizácia voči zamestnávateľovi postavenie zástupcu zamestnancov pôsobiaceho na pracovisku zamestnávateľa. Odborová organizácia preukáže, že zastupuje najmenej 30% zamestnancov u zamestnávateľa tak, že predloží písomné osvedčenie o počte odborovo organizovaných zamestnancov tejto odborovej organizácie u zamestnávateľa vydané rozhodcom zapísaným v zozname rozhodcov vedenom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa osobitného právneho predpisu1). Ak u zamestnávateľa pôsobia dve odborové organizácie alebo viac odborových organizácií, podmienku podľa tohto ustanovenia musí preukázať každá odborová organizácia samostatne.“

Zároveň, doplniť odkaz k tomuto ustanoveniu na predpis: 

 ) Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Ostatné novelizačné body navrhujeme primerane prečíslovať

Odôvodnenie: 
Navrhovanou zmenou nedochádza k obmedzenie vzniku odborových organizácií, ZP sa vracia k ustanoveniu platnému do 31.12.2011, v zmysle ktorého pokiaľ odborová organizácia chce pôsobiť priamo u konkrétneho zamestnávateľa musí preukázať, že zastupuje najmenej 30 % všetkých zamestnancov. Nakoľko táto podmienka spôsobovala v minulosti v praxi problémy v súvislosti s preukazovaním počtu členov, osvedčenie, ktoré bude pre zamestnávateľa záväzné vydá nezávislý rozhodca, ktorý v rámci svojej činnosti je oprávnený skúmať a preverovať počet členov odborovej organizácie pri riešení sporov o reprezentatívnosť. Nepôjde teda z tohto pohľadu o zavedenie novej kompetencie rozhodcu, nakoľko tento len využije svoju metodiku a zavedené postupy používané pri rozhodovaní sporov o reprezentatívnosť medzi odborovými organizáciami.
Dôsledkom zavedenia tohto kvantitatívneho kritéria sa zjednoduší, zrýchli a zefektívni proces kolektívneho vyjednávania u zamestnávateľa, ktorý bude povinný viesť kolektívne vyjednávanie iba s takou odborovou organizáciou, ktorá preukáže splnenie tejto podmienky. Eliminuje sa tak negatívny dopad špekulatívneho zakladania odborových organizácií, ktoré majú minimálnu podporu u zamestnancov, ale spôsobujú formálne obštrukcie a predlžovanie procesu kolektívneho vyjednávania. Obmedzením možnosti požadovať výhody poskytované de lege odborovým organizáciám pôsobiacim u zamestnávateľa a členom odborového orgánu sa zabráni zvyšovaniu nákladov na poskytované materiálne a technické zabezpečenie činnosti odborovej organizácie a osobných výhod pre členov odborového orgánu, ktoré nemá ani z pohľadu zamestnancov reálne žiadnu pridanú hodnotu a pozitívny dopad na zlepšovanie pracovných podmienok alebo miezd. 
Aj samotné odborové organizácie považujú za kľúčové získanie čo najväčšej členskej základe a uvádzajú, že na efektívne fungovanie a presadzovanie záujmov zamestnancov u konkrétneho zamestnávateľa je potrebné získať podporu aspoň 40% zamestnancov.
Podľa navrhovanej zmeny bude mať odborová organizácia, ktorá chce pôsobiť u zamestnávateľa povinnosť preukázať tomuto zamestnávateľovi, že zastupuje najmenej 30% všetkých jeho zamestnancov, a to do 24 mesiacov odo dňa kedy zamestnávateľa informovala o svojom vzniku. Zamestnávateľ má povinnosť umožniť na svojom pracovisku pôsobenie len takej odborovej organizácii, ktorá preukázala splnenie tejto podmienky. 
Navrhovanou zmenou po spresnení, ktoré zabezpečí vstup nezávislého overovateľa počtu členov odborovej organizácie u zamestnávateľa v podobe rozhodcu do tohto procesu, odpadli dôvody, ktoré viedli k vypusteniu predmetného ustanovenia zákonom č. 361/2012 Z.z. ako aj aplikačné problémy, ktoré pôvodne boli s týmto ustanovením spojené. 
Navrhovaným znením ustanovenia § 230 ods. 2 ZP nedochádza k obmedzeniu práva na združovanie, ktoré je garantované čl. 36 písm. g) a čl. 37 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a ani k rozporu s požiadavkami Dohovoru č. 87 MOP o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať a Dohovoru č. 98 MOP o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať.