LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 3. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje doplnenie návrhu zákona v Článku I.  o nový bod  s nasledovným znením:

„ V § 230 ods. 1 znie:

(1) Odborová organizácie je občianske združenie podľa osobitného predpisu. Odborová organizácia je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia, predložiť mu doklady preukazujúce jej právnu subjektivitu a predložiť mu menný zoznam členov odborového orgánu. Členom odborového orgánu môže byť len osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, u ktorého odborová organizácia pôsobí.“

Ostatné novelizačné body navrhujeme primerane prečíslovať
 
Odôvodnenie: 
Navrhovanou zmenou sa spresňujú povinnosti odborovej organizácie pri jej vzniku voči zamestnávateľovi u ktorého má odborová organizácia pôsobiť a podmienky jej pôsobenia.