LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 1. Všeobecná pripomienka k čl I. návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Zamestnávatelia vnímajú, že cezhraničné zamestnávanie je jedným z aktuálnych aspektov trhu práce, avšak v tomto smere vysielanie zamestnancov a implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 957/2018/EÚ do Zákonníka práce je len jedným z nástrojov, ktorý si vyžaduje úpravu právnych predpisov. S ohľadom na situáciu na pracovnom trhu a priblíženie slovenskej právnej úpravy k EÚ štandardom a súčasným štandardom dynamiky trhu práce je potrebné modifikovať aj legislatívnu úpravu vzťahov medzi zástupcami zamestnancov navzájom a tiež medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom. Uvedené by malo pomôcť sprehľadniť vzťahy v prípade podnikov kde sú aktívne viaceré organizácie zástupcov zamestnancov a tiež kde sú aktívne cezhraničné organizácie zástupcov zamestnancov pôsobiace v rámci príslušného odvetvia európskeho priemyslu alebo v rámci skupiny podnikov, ktorej súčasťou je aj zamestnávateľ pôsobiaci na Slovensku. Navrhované znenie by malo zodpovedať trendom pracovného trhu, reflektovať nadnárodné prvky v súlade s ostatnou časťou návrhu zákona upravujúceho cezhraničné zamestnávanie a tiež sprehľadniť pravidlá a vzťahy v kolektívnom vyjednávaní.