LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
13. V čl. I bode 23 § 26 navrhujeme doplniť odsekom 10, ktorý znie:
„(10)  Podpora obrany štátu sa vykonáva aj prostredníctvom civilného núdzového plánovania.20am)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20am znie:
„20am) Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.
Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
Odôvodnenie:
Civilné núdzové plánovanie (CNP) je významná forma podpory ozbrojených síl a obrany štátu. Dôležitou úlohou CNP je totiž zabezpečenie dostupnosti civilných prostriedkov a zariadení na zachovanie základných opatrení fungovania štátu v čase krízovej situácie, akou sú vojna, vojnový stav, núdzový stav a výnimočný stav. CNP tak predstavuje systém komplexného zabezpečenia zdrojov na riešenie úloh a opatrení, a to aj na úseku podpory obrany štátu a ozbrojených síl.