LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
1. V čl. I bode 1 § 3 ods. 1 navrhujeme doplniť písmenom i), ktoré znie:
„ i) prípravu opatrení civilného núdzového plánovania.“.
Odôvodnenie:
Civilné núdzové plánovanie (CNP) je významná forma podpory ozbrojených síl a obrany štátu. CNP predstavuje koordináciu plánovacieho procesu na zabezpečenie čo najefektívnejšieho použitia civilných zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov NATO. Civilná podpora ozbrojeným silám je jednou z hlavných aktivít a úloh CNP.
Ďalej v zmysle zákona č. 387/2002  Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, je CNP definované ako „príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej moci, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v období krízovej situácie“ – pričom na riešenie krízových situácií aj mimo času vojny a vojnového stavu môžu byť nasadzované aj ozbrojené sily.