LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IZ (Inštitút zamestnanosti)
Pripomienka k: bodu 46
Dátum vytvorenia: 15.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
žiadame §83 odsek 8 vypustiť zo zákona.

V súčasnosti, kedy je nedostatok miest v sociálnej služby pokladáme vyjadrenie obce, či je, alebo nie je v súlade s komunitným plánom, ako zbytočnú administratívu, ktorá spomaľuje proces tvorby miest u poskytovateľoch sociálnej služby. 
Nakoľko mnohé obce nemajú spracovaný komunitný plán, a zároveň je časté, že nemajú sociálne služby spomenuté vo svojom komunitnom pláne.