LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR)
Pripomienka k: K bodu 54 a 67
Dátum vytvorenia: 15.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
K bodu 54:
Na koniec textu v písm. i) žiadame doplniť slová „podľa § 64 ods. 5“.

K bodu 67:
V ods. 9 žiadame na koniec prvej vety doplniť slová „podľa § 64 ods. 5“. 
V predvetí ods. 10 žiadame za slová „poskytovateľa sociálnej služby“ doplniť slová „podľa § 64 ods. 5)“.

Odôvodnenie k bodom 54 a 67:
Podľa § 64 ods. 5 sa do registra poskytovateľov sociálnych služieb zapisujú len tí zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb, ktorí priamo vykonávajú príslušný druh poskytovanej sociálnej služby. Z doplnenia § 94c a § 95 by mohlo vyplývať, že poskytovateľ sociálnych služieb je povinný do informačného systému sociálnych služieb zapisovať údaje o všetkých svojich zamestnancoch bez ohľadu na to, či sa na poskytovaní sociálnych služieb podieľajú alebo nie. Predpokladáme, že účelom zápisu zamestnancov do Is je získať prehľad o tom, koľko osôb pracuje v sociálnych službách, nie, koľko pracovníkov zamestnávajú subjekty poskytujúce sociálne služby, preto považujeme za nadbytočné zapisovať do informačného systému tých zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb, ktorí sociálne služby priamo nevykonávajú. Potvrdzuje to i dôvodová správa – osobitná časť, podľa ktorej sú údaje o zamestnancoch potrebné na štatistické a analytické zisťovania. Aby nedochádzalo k mylnému výkladu zákona, navrhujeme vo vyššie uvedených ustanoveniach text spresniť odkazom na § 64 ods. 5.