LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.)
Pripomienka k: K bodu 47 v § 83 ods. 9
Dátum vytvorenia: 15.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V § 83 odsek 9 sa na konci vety za slovo „územného celku“  vkladajú  slová“  do 15 pracovných dní od podania žiadosti.“

Odôvodnenie:
V záujme právnej istoty je potrebné ustanoviť aj lehotu, v ktorej bude vyšší územný celok povinný vydať poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb, nakoľko ak by táto lehota nebola určená a vyšší územný celok by nevydal poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie v primeranej lehote , mohlo by to ohroziť jeho financovanie sociálnej služby zo strany MPSVR.