LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.)
Pripomienka k: K bodu 42 k § 80 písmeno q)
Dátum vytvorenia: 15.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť v bode 2. 2a a 2b za slová „služieb“ doplniť slová „a formy sociálnych služieb“. 

Odôvodnenie:
Výšku a sumu poskytnutého/ neposkytnutého ovplyvňuje významne aj forma sociálnej služby a preto je potrebné v texte toto upraviť.