LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KBS (Konferencia biskupov Slovenska)
Pripomienka k: bodu 67
Dátum vytvorenia: 15.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
v bode 67, v navrhovanom § 95 odsek 9 žiadame vypustiť slová „dobrovoľník a“.
Odôvodnenie: 
Žiadame, aby sa za zamestnancov, o ktorých je poskytovateľ sociálnej služby povinný viesť v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu, nepovažoval dobrovoľník. Dobrovoľník bude evidovaný v rámci výkonu svojej dobrovoľníckej činnosti v organizácii v zmysle § 4 a § 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, a preto nevidíme dôvod, pre ktorý by sa aj s ohľadom na predpisy upravujúce GDPR do informačného systému sociálnych služieb mali zadávať aj osobné údaje dobrovoľníkov. Namiesto uvedeného dávame na zváženie upravenie povinnosti zapisovať štatistické údaje o vykonanej dobrovoľníckej činnosti.