LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KBS (Konferencia biskupov Slovenska)
Pripomienka k: K bodu 46
Dátum vytvorenia: 15.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame vypustiť navrhovaný § 83 ods. 8, teda celý bod 46 
Odôvodnenie: 
Pripomienka súvisí s pripomienkami k bodom 12, 47 a 75. V bode 12. žiadame vypustiť podmienku, podľa ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby viazané na písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku alebo obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, resp.  s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce.