LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KBS (Konferencia biskupov Slovenska)
Pripomienka k: Bodu 12
Dátum vytvorenia: 15.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
v bode 12., v navrhovanom § 78b žiadame vypustiť celý ods. 3.
Odôvodnenie: 
Žiadame z návrhu vypustiť podmienku, podľa ktorej je poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej služby viazané na písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku alebo obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, resp.  s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce. Uvedené je podľa nášho názoru v rozpore s právom občana slobodne si vybrať poskytovateľa sociálnej služby. Ak si občan vyberie neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý službu neposkytuje za účelom zisku, nemal by o možnosti získať finančné prostriedky na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR SR, ktoré znižujú úhradu odkázaného občana, prijímateľa sociálnej služby, rozhodovať VÚC alebo obec, nakoľko bez ich súhlasného stanoviska MPSVaR SR finančné prostriedky neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby neposkytne.