LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k: 75. bod - § 105c odsek 5
Dátum vytvorenia: 12.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme nové znenie § 105c odsek 5, ktorý znie: 
„(5) Vyšší územný celok na základe písomnej žiadosti každému bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní, poskytne výpis s registra.“
Odôvodnenie:
VÚC v praxi vyhotovuje pre žiadateľov výpisy z registra bez zbytočného odkladu, avšak nie vždy je možné administratívne zabezpečiť ich bezodkladné vydávanie (napr. zabezpečenie podpisu oprávnenej osoby na výpise); 
Vydávanie výpisov z registra je bezplatná služba na náklady samosprávneho kraja a taktiež je personálne a administratívne náročná. Za primeranú lehotu na poskytnutie výpisu z registra považujeme bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní.