LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k: 75. bod - § 105b odsek 6
Dátum vytvorenia: 12.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V § 105b odsek 6 navrhujeme slová „do 31. januára“ nahradiť slovami „do 28. februára“.
Odôvodnenie:
Z dôvodu personálnej a predovšetkým administratívnej náročnosti nie je vždy možné splniť pôvodne navrhovaný termín. Napr. určiť príjmy, výdavky alebo ekonomicky oprávnené náklady nie je vždy možné určiť do navrhovaného termínu – do 31. januára.