LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k: 75. bod - § 105b odseky 3 až 5
Dátum vytvorenia: 12.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V § 105b v odsekoch 3 až 5 navrhujeme za slovami „do informačného systému sociálnych služieb“ vypustiť slová „sociálnych služieb“.
Odôvodnenie:
Ide o technickú pripomienku - gramatická oprava z dôvodu vypustenia duplicitného slovného spojenia.