LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k: K 75. bod - § 105a odsek 3 písm. g) a h)
Dátum vytvorenia: 12.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V rámci ustanovení § 105a odsek 3 písm. g) a h) navrhujeme spresniť význam slovného spojenia „požadovanú sumu finančného príspevku“ a následne relevantne zdôvodniť; inak navrhujeme predmetné ustanovenia § 105a odsek 3 písm. g) a h) vypustiť.
Odôvodnenie:
V navrhovaných ustanoveniach sa definuje povinná náležitosť, ktorú obsahuje evidencia podľa navrhovaného § 105a odseku 2 písm. c) prvého bodu – uvádzať „požadovanú sumu finančného príspevku“.  Nie je jasné, čo má predmetné slovné spojenie znamenať, nakoľko pre účely poskytovania finančného príspevku na prevádzku samosprávnym krajom sa finančný príspevok určuje v zmysle § 77 zákona o sociálnych službách v platnom znení a finančný príspevok na odkázanosť sa poskytuje v taxatívne určenej sume podľa druhu a formy vybraných druhov sociálnych služieb v zmysle predmetného zákona.