LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k čl. I
Dátum vytvorenia: 12.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
1. V čl. I návrhu zákona navrhujeme doplniť nový bod, ktorý znie: 

„V § 79 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie: 

„h) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje vyšší územný celok alebo obec,“.

Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená i) až n).“.

§ 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doplnený zákonom č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudnutím  účinnosti 1. júla 2016 ustanovil okresný úrad v sídle kraja ako odvolací orgán vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec, ktorá sa nachádza v jeho územnom obvode alebo vyšší územný celok, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Na úseku sociálnych vecí nedošlo k úprave osobitných predpisov a úlohu odvolacieho orgánu v konaniach vo veciach sociálnych služieb plní okresný úrad v sídle kraja. Na základe podnetov okresných úradov v sídle kraja vychádzajúcich z aplikačnej praxe, ako aj z dôvodu, že okresný úrad nevykonáva žiadnu činnosť štátnej správy týkajúcu sa poskytovania sociálnych služieb, navrhujeme zmenu určenia odvolacieho orgánu pre sociálnu oblasť. Náš návrh sa opiera o úlohy, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plní zo zákona o sociálnych službách (napr. vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, ukladá poskytovateľom sociálnej služby pokuty). Zároveň považujeme za potrebné poukázať na skutočnosť, že jedinými orgánmi s pôsobnosťou vo veciach sociálnych služieb sú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vyššie územné celky a obce.
V súvislosti s nami navrhovanou zmenou by bolo vhodné návrh zákona doplniť aj o súvisiace prechodné ustanovenia.