LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k čl. I bod 72 § 101 písm. b) a c)
Dátum vytvorenia: 12.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
2. V čl. I bode 72 § 101 navrhujeme vypustiť písmená b) a c), resp. prepracovať navrhované znenie § 101 tak, aby obce a vyššie územné celky neboli uvedené medzi páchateľmi správnych deliktov.
Obce a vyššie územné celky konajú pri aplikácii zákona o sociálnych službách ako orgány verejnej správy. Podľa Ústavy SR teda môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V právnom poriadku právneho štátu nemožno, podľa nášho názoru, pripustiť predpoklad, že orgány verejnej správy môžu konať v rozpore so zákonom, čím sa dopustia správneho deliktu, za ktorý im bude uložená sankcia.