LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
Pripomienka k: § 66 ods. 1 písm. a)
Dátum vytvorenia: 12.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Za text „Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba, a meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt“ navrhujeme vložiť upravený text „a obchodné meno alebo názov osoby zapísanej v živnostenskom registri a druh oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby v sociálnych službách, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba.“

Odôvodnenie: Ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba, do registra sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. V prípade, ak sa do registra po splnení podmienok stanovených zákonom o sociálnych službách zapisuje osoba zapísaná v živnostenskom registri, navrhujeme túto časť ustanovenia doplniť o obchodné meno alebo názov.