LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
Pripomienka k: § 64 ods. 11 (nad rámec novely)
Dátum vytvorenia: 12.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
§ 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách - Ak žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b) až i).

Navrhujeme:
1. Alternatíva  vypustiť toto ustanovenie zo zákona o sociálnych službách.
2. Alternatíva: V § 64 ods. 11  sa slová „písm. a) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až i)“. 


Odôvodnenie: 
V zmysle ustanovenia § 63 ods.1 zákona o sociálnych službách „osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť bezúhonné“.  

V zmysle § 63 ods. 2 zákona o sociálnych službách „bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace“. 

Podľa ustanovenia § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách „k žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až h)“. 

Uvedené ustanovenia sa podľa nášho výkladu vzájomne vylučujú. Podľa § 63 ods. 1 zákona o sociálnych službách musí byť osoba, ktorá žiada o zápis bezúhonná, ale v zmysle ustanovenia § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách vyšší územný celok nie je oprávnený preskúmať bezúhonnosť osoby – živnostníka, ktorá žiada o zápis do registra.

Sociálne služby sú poskytované deťom, osobám so zdravotným postihnutím a starším ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejšou a najohrozenejšou skupinou obyvateľstva. V záujme ochrany ich života a zdravia ako prijímateľov sociálnych služieb navrhujeme upraviť text § 64 ods. 11 zákona o sociálnych službách, tak ako je uvedené v texte pripomienky.