LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 72
Dátum vytvorenia: 12.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V bode 72 odporúčame nahradiť v písm. a) bode 4 slová ,,72 a 72a“ slovami ,,§ 72 a § 72a“.