LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 11.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) vyčíslený v sume 2 400 000 eur na rok 2019 a v sume 360 000 eur ročne od roku 2020. Pokiaľ ide o financovanie predmetných výdavkov na rok 2019, beriem na vedomie konštatovanie v časti 2.1.1. analýzy vplyvov, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo práce“) zabezpečí financovanie navrhovaného Informačného systému sociálnych služieb v rámci limitu výdavkov kapitoly schválených na rok 2019 rozpočtovým opatrením – povoleným prekročením kapitálových výdavkov v medzirezortnom podprograme 0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu o 2,4 mil. eur pri súčasnom viazaní bežných výdavkov na podprograme 07C0A v rovnakej výške.

V tejto súvislosti upozorňujem, že v marci 2019 bol Ministerstvu financií SR v rámci predbežného pripomienkového konania predložený na vyjadrenie návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, na rok 2020, v ktorom bola v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 vyčíslená úspora rozpočtových prostriedkov na spolufinancovanie sociálnych služieb v roku 2019 v sume 6 987 738 eur, čím je vytvorený priestor na riešenie financovania predloženého návrhu novely zákona formou rozpočtového opatrenia podľa predpokladu ministerstva práce; ministerstvo práce  predpokladá uvedenú úsporu využiť v rokoch 2020 až 2022 na čiastočné zabezpečenie financovania vplyvu vyššie uvedeného návrhu nariadenia vlády.

Pokiaľ ide o výdavky na roky 2020 až 2022, žiadam v časti 2.1.1. analýzy vplyvov vetu „Výdavky súvisiace s implementáciou IS v nasledujúcich troch rokoch bude MPSVR SR uplatňovať v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.“ nahradiť vetou: „Výdavky súvisiace s implementáciou IS v nasledujúcich troch rokoch vyplývajúce z predmetného návrhu budú hradené z rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.“.