LP/2019/167 Návrh ročných priorít okresov Lučenec, Košice-okolie, Poltár, Rimavská Sobota, Sabinov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 002938/2019/OPRR
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného termínu je, aby Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil materiál v čo najkratšej lehote na rokovanie vlády SR, aby umožnil okresným úradom predložiť aktualizáciu ročných priorít v súlade so zákonom č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v termíne do 30. apríla.
Posledná zmena: 21.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/167
Dátum začiatku MPK: 13.03.2019
Dátum konca MPK: 19.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)