LP/2019/154 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IZ (Inštitút zamestnanosti)
Pripomienka k: § 38eo
Dátum vytvorenia: 25.03.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
zmeniť  v štvrtej časti v § 38eo nasledujúco:

Od 1. januára 2020 je sadzba poistného pre štát 4 % z vymeriavacieho základu.
 zdôvodnenie:
V vplyve na rozpočet verejnej správy sa uvádza, že „Financovanie zvýšených výdavkov nie sú rozpočtovo zabezpečené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na rok 2019 a rozpočtového výhľadu na roky 2020 a 2021 a rovnako je tomu v roku 2022“ 

Vzhľadom na to, že plánované výdavky  na roky 2019, 2020, 2021 a 2022 sú vo výške 14 224 731 Eur, 52 690 587 Eur, 65 336 328 Eur a 81 017 047 Eur navrhujeme kryť dané výdavky zvýšením poistného sa poistencov štátu na úroveň  4% z vymeriavacieho základu priemernej mzdy s pred 2 rokov.  Zároveň navrhujeme, aby daná sadzba sa nemenila každý rok, t.j. nebola predmetom politického rozhodovania. 
Prijatie predmetnej zmeny by spôsobilo, že sadzba za poistencov štátu by nebola otázkou politických rokovaní a zároveň by sa navýšené finančné prostriedky dali využiť zlepšenie dlhodobej starostlivosti.