LP/2019/144 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2019/8196:1-D1510
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o nelegislatívny materiál, t.j. ide o bežné MPK - 10 pracovných dní.
Posledná zmena: 10.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/144
Dátum začiatku MPK: 22.03.2019
Dátum konca MPK: 04.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 22.03.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2019
Ukončenie štádia: 04.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)