LP/2019/126 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1285).

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1285).


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K § 4e ods. 7 Znenie § 4e ods. 7 Dotácia na podporné programové aktivity, žiadame upraviť tak, aby zo znenia vyplývalo, že dotácie na podporné programové aktivity, prostredníctvom ktorých bude podporená hospodárska činnosť, budú považované za štátnu pomoc podľa osobitného predpisu. Zároveň je potrebné doplniť odkaz na čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Odôvodnenie: Materiál zavádza možnosť poskytovania prostriedkov Environmentálneho fondu aj na podporné programové aktivity, pričom žiadateľom o takéto dotácie môže byť obec alebo záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú obce. Zároveň sa v § 4 v novom odseku 2 vymedzujú činnosti, na ktoré môže byť dotácia na podporné programové aktivity poskytnutá. Podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa pravidlá štátnej pomoci uplatňujú vtedy, keď je príjemcom pomoci „podnik“. Súdny dvor opakovane definoval podniky ako subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právne postavenie a spôsob ich financovania. Z uvedeného vyplýva, že podnikom môže byť aj obec alebo záujmové združenie právnických osôb, v prípade, ak vykonáva hospodársku činnosť. Hospodárskou činnosťou je pritom každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Z vymedzenia činností, ktoré môžu byť predmetom poskytnutia dotácie na podporné programové aktivity, nemožno vylúčiť podporu aktivít predstavujúcich hospodársku činnosť (napr. podpora projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, rekonštrukcia alebo modernizácia existujúcich zariadení, investičná pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární, podpora investícií do nízkouhlíkových technológií). Dotácie na projekty, prostredníctvom ktorých bude podporená hospodárska činnosť, je potrebné posúdiť aj z hľadiska pravidiel v oblasti štátnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.3.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu k § 5 V odseku 6 je potrebné zohľadniť skutočnosť, že podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva vládny audit verejných financií okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky aj Úrad vládneho auditu. V tejto súvislosti žiadam doplniť orgán, ktorý bude oprávnený rozhodovať v konaní o porušení finančnej disciplíny a ukladať a vymáhať sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu. Uvedenú úpravu žiadam z dôvodu doplnenia oprávneného kontrolného orgánu, ako aj z dôvodu potreby ustanoviť správny orgán v nadväznosti na identifikovanie porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.3.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K novelizačnému bodu 2; k § 4 ods. 2 Vo vete „Podporné programové aktivity, ktorých realizáciu možno podporiť podľa prvej vety, sa musia vzťahovať na takú časť chráneného územia alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny, ktorá sa aspoň čiastočne dotýka najmenej piatich obcí.“, Navrhujeme druhú časť predmetnej vety pozmeniť resp. upraviť napr. na „...sa vzťahujú na jednotlivé obce individuálne a na združenia obcí bez stanovenia minimálneho počtu obcí.“ Odôvodnenie: Počet najmenej piatich obcí považujeme za príliš vysoký. Podmienka v navrhovanom znení „sa aspoň čiastočne dotýka najmenej piatich obcí“ znie vágne a neurčito. Úpravou znenia ustanovenia sa dosiahne jednoznačnejšie zadefinovanie predmetnej podmienky v praxi. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.3.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bod 4 V navrhovanom § 4e ods. 7 slová "všeobecný predpis o správnom konaní" navrhujeme nahradiť slovami "Správny poriadok". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, podľa bodu 48 prílohy č. 1 k legislatívnym pravidlám je možné predpisy, ktoré používajú slovné označenie citovať v predpise týmto označením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 3 K čl. I bodu 3: Novelizačný bod odporúčame doplniť aj o zmenu § 9 ods. 3, pretože aj v tomto ustanovení sa nachádza odkaz na § 4 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V odseku 6 je potrebné zohľadniť skutočnosť, že podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva vládny audit verejných financií okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky aj Úrad vládneho auditu. V tejto súvislosti žiadam doplniť orgán, ktorý bude oprávnený rozhodovať v konaní o porušení finančnej disciplíny a ukladať a vymáhať sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu. Uvedenú úpravu žiadam z dôvodu doplnenia oprávneného kontrolného orgánu, ako aj z dôvodu potreby ustanoviť správny orgán v nadväznosti na identifikovanie porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.3.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie odporúčanie uvedené v predkladacej správe vysloviť súhlas s predloženým poslaneckým návrhom zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ V doložke zlučiteľnosti odporúčame bod 3 upraviť do aktuálne platného formátu podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR v znení z 23.5.2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.3.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastný materiál - 8. bod Odporúčame slová "sa slovo"nahradiť slovom "slovo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V úvodnej vete ja potrebné doplniť čiarku za slovami "zákona č. 375/2015 Z. z.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastný materiál - 4.bod - v § 4e ods. 2 prvej vete navrhujeme v slovnom spojení "výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie" slovo "žiadostí" nahradiť slovom "žiadosti" a za uvedeným slovným spojením doplniť slová "na podporné programové aktivity (ďalej len "žiadosť o poskytnutie dotácie")", nakoľko tento pojem sa častejšie používa v § 4e a legislatívna skratka "žiadosť" je už definovaná v § 4a zákona, - v § 4e ods. 2 druhej vete navrhujeme slová "žiadosti na poskytnutie dotácie" nahradiť slovami "žiadosti o poskytnutie dotácie", - v § 4e ods. 3 prvej vete navrhujeme v slovnom spojení "vo výzve na predloženie žiadostí" slovo "žiadostí" nahradiť slovom "žiadosti" a za uvedeným slovným spojením doplniť slová "o poskytnutie dotácie". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k bodu 2 a 3 K bodu 2: V bode 2 odporúčame vetu „Poznámky pod čiarou k odkazom 11j) až 11l) znejú:“ upraviť takto: „Poznámky pod čiarou k odkazom 11j až 11l znejú:“; konci poslednej vety bodu 2 odporúčame vložiť bodku. K bodu 3: V bode 3 odporúčame za slová „písm. k)“ zvážiť doplniť slová „§ 9 ods. 3“, pretože zmena ustanovenia § 4 ods. 2 na § 4 ods. 3 sa rovnako týka § 9 ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail