LP/2019/126 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1285).

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K novelizačnému bodu 2; k § 4 ods. 2
Dátum vytvorenia: 05.03.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vo vete „Podporné programové aktivity, ktorých realizáciu možno podporiť podľa prvej vety, sa musia vzťahovať na takú časť chráneného územia alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny, ktorá sa aspoň čiastočne dotýka najmenej piatich obcí.“,

Navrhujeme druhú časť predmetnej vety pozmeniť resp. upraviť  napr. na
 
„...sa vzťahujú na jednotlivé obce individuálne a na združenia obcí bez stanovenia minimálneho počtu obcí.“
Odôvodnenie:
Počet najmenej piatich obcí považujeme za príliš vysoký.  Podmienka v navrhovanom znení „sa aspoň čiastočne dotýka najmenej piatich obcí“ znie vágne a neurčito. Úpravou znenia ustanovenia sa dosiahne jednoznačnejšie zadefinovanie predmetnej podmienky v praxi.