LP/2019/126 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1285).

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 4e ods. 7
Dátum vytvorenia: 05.03.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Znenie  § 4e ods. 7 Dotácia na podporné programové aktivity, žiadame upraviť tak, aby zo znenia vyplývalo, že dotácie na podporné programové aktivity, prostredníctvom ktorých bude podporená hospodárska činnosť, budú považované za štátnu pomoc podľa osobitného predpisu. Zároveň je potrebné doplniť odkaz na čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Odôvodnenie:

Materiál zavádza možnosť poskytovania prostriedkov Environmentálneho fondu aj na podporné programové aktivity, pričom žiadateľom o takéto dotácie môže byť obec alebo záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú obce. Zároveň sa v § 4 v novom odseku 2 vymedzujú činnosti, na ktoré môže byť dotácia na podporné programové aktivity poskytnutá.

Podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa pravidlá štátnej pomoci uplatňujú vtedy, keď je príjemcom pomoci „podnik“. Súdny dvor opakovane definoval podniky ako subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právne postavenie a spôsob ich financovania. Z uvedeného vyplýva, že podnikom môže byť aj obec alebo záujmové združenie právnických osôb, v prípade, ak vykonáva hospodársku činnosť. Hospodárskou činnosťou je pritom každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. 

Z vymedzenia činností, ktoré môžu byť predmetom poskytnutia dotácie na podporné programové aktivity, nemožno vylúčiť podporu aktivít predstavujúcich hospodársku činnosť (napr. podpora projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, rekonštrukcia alebo modernizácia existujúcich zariadení, investičná pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární, podpora investícií do nízkouhlíkových technológií).
 
Dotácie na projekty, prostredníctvom ktorých bude podporená hospodárska činnosť, je potrebné posúdiť aj z hľadiska pravidiel v oblasti štátnej pomoci.