LP/2019/126 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1285).

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 05.03.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V odseku 6 je potrebné zohľadniť skutočnosť, že podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva vládny audit verejných financií okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky aj Úrad vládneho auditu. V tejto súvislosti žiadam doplniť orgán, ktorý bude oprávnený rozhodovať v konaní o porušení finančnej disciplíny a ukladať a vymáhať sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu. 

Uvedenú úpravu žiadam z dôvodu doplnenia oprávneného kontrolného orgánu, ako aj z dôvodu potreby ustanoviť správny orgán v nadväznosti na identifikovanie porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.