LP/2019/126 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1285).

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I bod 4
Dátum vytvorenia: 05.03.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V navrhovanom § 4e ods. 7 slová "všeobecný predpis o správnom konaní" navrhujeme nahradiť slovami "Správny poriadok".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, podľa bodu 48 prílohy č. 1 k legislatívnym pravidlám je možné predpisy, ktoré používajú slovné označenie citovať v predpise týmto označením.