LP/2019/126 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1285).

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastný materiál - 4.bod
Dátum vytvorenia: 28.02.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- v § 4e ods. 2 prvej vete navrhujeme v slovnom spojení "výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie" slovo "žiadostí" nahradiť slovom "žiadosti" a za uvedeným slovným spojením doplniť slová "na podporné programové aktivity (ďalej len "žiadosť o poskytnutie dotácie")", nakoľko tento pojem sa častejšie používa v § 4e a legislatívna skratka "žiadosť" je už definovaná v § 4a zákona,
- v § 4e ods. 2 druhej vete navrhujeme slová "žiadosti na poskytnutie dotácie" nahradiť slovami "žiadosti o poskytnutie dotácie",
- v § 4e ods. 3 prvej vete navrhujeme v slovnom spojení "vo výzve  na predloženie žiadostí" slovo "žiadostí" nahradiť slovom "žiadosti" a za uvedeným slovným spojením doplniť slová "o poskytnutie dotácie".