LP/2019/126 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1285).

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k bodu 2 a 3
Dátum vytvorenia: 27.02.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 2:
V bode 2 odporúčame vetu „Poznámky pod čiarou k odkazom 11j) až 11l) znejú:“ upraviť takto: „Poznámky pod čiarou k odkazom 11j až 11l znejú:“;  konci poslednej vety bodu 2 odporúčame vložiť bodku.

K bodu 3:
V bode 3 odporúčame za slová „písm. k)“ zvážiť doplniť slová „§ 9 ods. 3“, pretože zmena ustanovenia § 4 ods. 2 na § 4 ods. 3 sa rovnako týka § 9 ods. 3.