LP/2019/105 Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o odplatách a o poskytovaní verejných financií v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Doprava
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 05165/2019/SCL/32706-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: S ohľadom na novú právnu úpravu zo strany Európskej únie v oblasti odplát za poskytovanie leteckých navigačných služieb, ktorá bude účinná od 1. januára 2020, je potrebné upraviť tú časť systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb, ktorá už nebude priamo upravená právne záväzným aktom Európskej únie. Členský štát, ak nevyužije možnosť uplatňovať právne záväzný akt Európskej únie, si v rámci národnej legislatívy musí upraviť postup stanovenia terminálnej odplaty. Taktiež je potrebné pred 1. januárom 2020 vykonať prípravu a konzultácie plánu výkonnosti a zabezpečiť jeho schválenie Európskou komisiou. S ohľadom na zabezpečenie príslušných krokov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, je potrebné, aby účinnosť návrhu zákona bola najneskôr 1. júla 2019.
Posledná zmena: 29.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/105
Dátum začiatku MPK: 21.02.2019
Dátum konca MPK: 01.03.2019
Novelizované predpisy: 402/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

143/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 01.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.03.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)