LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 8
Dátum vytvorenia: 30.01.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 8: V § 6a a § 6b odporúčame bližšie upraviť samotné udeľovanie poverenia, keďže v navrhovanom znení absentuje právna úprava pre prípad, kedy „požiadavky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom“ spĺňa viac žiadateľov.
V označení paragrafu je potrebné doplniť chýbajúci znak „§“. 
V § 6a ods. 1 a § 6b ods. 1 odporúčame za slová „môže vykonávať činnosť len“ nahradiť slovami „vykonáva svoju činnosť“. 
V § 6a ods. 3 písm. c) odporúčame slovo „1“ nahradiť slovom „jeden“.