LP/2018/917 Akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: Z063122-2018
Podnet: V zmysle uznesenia vlády SR č. 355/2018 z 22.8.2018
úloha B1
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo na rok 2019 „Rok prevencie“, v rámci ktorého bude verejnosti opakovane zdôrazňovaný význam preventívnych prehliadok u všeobecného lekára ako aj možnosť návštevy Poradní zdravia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR. Akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike zahŕňajú preventívne aktivity ako je prevencia nozokomiálnych nákaz, zlepšenie diagnostiky vybraných nákaz, zníženie antimikrobiálnej rezistencie, vzdelávanie, čo môže výrazne zlepšiť úroveň verejného zdravia na Slovensku. Z dôvodu začatia realizácie jednotlivých stratégií od začiatku roka 2019 a v súlade s plnením uznesenia vlády SR č. 355/2018 je potrebné skrátiť pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 21.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/917
Dátum začiatku MPK: 10.12.2018
Dátum konca MPK: 18.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)