LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 1. K čl. I bodu 19 (k poznámke pod čiarou 30)
Dátum vytvorenia: 08.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame do poznámky pod čiarou 30
doplniť „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016)“, ktoré sa na základe čl. 99 ods. 2 bude uplatňovať od 25. mája 2018.