LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šmatlák, Martin, PhDr.
Pripomienka k: Čl. I
Dátum vytvorenia: 07.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vložiť nový bod 16, ktorý znie:
"16. V § 22a ods. 3 písm. b) znie: "b) úhrada odmeny alebo celkovej ceny práce fyzickej osoby, pokiaľ je takáto odmena alebo mzda za vykonanú prácu zdaňovaná29a) v Slovenskej republike."
Body 16 až 22 sa označia ako body 17 až 23.