LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodom 12 (§ 22 ods. 7) a 20 (§ 23 ods. 2), k čl. II bodom 18 (§ 22 ods. 11 až 13) a 19 (§ 23 ods. 2) a k čl. IV bodu 1 (§ 20 ods. 2)
Dátum vytvorenia: 07.03.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhuje sa, aby sa prostriedky štátneho rozpočtu ich pripísaním na účet fondu považovali na účely podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vyčerpané na určený účel. Vzhľadom na skutočnosť, že na verejné prostriedky sa vzťahuje § 31 zákona č. 523/2004 Z. z., ktorým sa upravuje skutková podstata porušenia finančnej disciplíny a ktorý sa vzťahuje aj na prostriedky fondov ako subjektov verejnej správy, žiadam v návrhu ustanoviť kontrolnú právomoc a rozhodovaciu právomoc príslušného orgánu štátnej správy vo vzťahu k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami.