LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 07.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v názve právneho predpisu nahradiť slová „o zmene a doplnení niektorých zákonov“ slovami „ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“, v čl. I bode 19 poznámke pod čiarou k odkazu 30 na konci pripojiť slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v bode 20 § 23 ods. 7 písm. c) vložiť za slovo „alebo“ slovo „písm.“, v čl. II bode 12 nahradiť odkaz 15a odkazom 16 a odkaz 15b odkazom 16a (vrátane označenia príslušných poznámok pod čiarou) a zároveň uviesť v prvej poznámke pod čiarou úplnú citáciu zákona č. 308/2000 Z. z., v bode 17 nahradiť slová „sa v úvodnej vete“ nahrádzajú slovami „úvodnej vete sa“, v bode 18 § 22 ods. 11 vypustiť slová „písm. a) a b)“ ako nadbytočné a v § 22 ods. 13 nahradiť slová „V prípade nesplnenia povinnosti podľa odseku 11 je prijímateľ“ slovami „Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa odseku 11, je“, v bode 19 § 23 ods. 1 písm. f) pred slová „25b ods. 5“ vložiť paragrafovú  značku, v § 23 ods. 7 písm. c) vložiť za slovo „alebo“ slovo „písm.“, v čl. IV bode 2 § 22 ods. 1 vložiť za slová „ods. 1“ slová „úvodnej vete“).