LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU)
Pripomienka k: k § 8
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme dve základné dane poistenia vo výške 2% len pre produkty A3 - A13 ( vrátane PZP pre jednotnosť systému, kde navrhujeme zrušiť 8 percentný odvod ) a 0 percentnú daň pre ostatné produkty A1,A2,A14-A18 + všetky životné poistenia.

Odôvodnenie: Na ostatnom stretnutí na MFSR 15.11.2017 - konzultáciach k Predbežnej správe prezentované 7 pracovníkmi MFSR, že sa daň z poistenia bude týkať LEN neživotného poistenia. Radi by sme vás požiadali, na základe čoho  došlo k tejto podstatnej zmene.Návrh zavádza daň na nový druh služieb – životné poistenie bez dostatočného odôvodnenia, tento krok vlády je v porovnaní s okolitými štátmi nezrozumiteľný a kontroverzný. Penalizuje službu, ktorú si kupuje spotrebiteľ za účelom vyhnutia sa chudobe v dôchodkovom veku, alebo vyhnutiu sa chudobe v prípade sťaženého uplatnenia z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu zapríčineného buď úrazom alebo chorobou. Tento krok štátu je nelogický a odporuje dobrým mravom. Vo vyspelých krajinách sa zavádzajú dane z cukru, plastových fliaš a na Slovensku dane za služby, kedy štátny dôchodkový systém nie je postačujúci. Daň sa zavádza na životné poistenia, kde poisťovateľ podla platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky nie je oprávnený premietnuť daň z poistného životného poistenia do svojich nákladov, lebo je to zakázané v Občianskom zákonníku. To pre existujúce poistné zmluvy uzatvorené v minulosti s garantovaným výnosom napr. 4,5% z rezervy ( garancia, ktorú poisťovňa musí pripísať klientovi) znamená ďalšiu stratu, keďže v súčasnosti sa na finančných trhoch nedá investovať tak ( výnos na finančných trhoch je záporný) – 1%, aby bolo možné dosiahnuť kladný hospodársky výsledok pre tieto poistné zmluvy pre poisťovne odhadom -5%. To znamená, že môže nastať situácia že akcionár to bude platiť z kapitálu, ďalšie náklady a strata sa prehlbuje -7%. Avšak v prípade nových zmlúv sa tento náklad dá premietnuť do ceny poistenia, ktoré pre klienta zdražie. Čo znevýhodňuje poistenie voči iným typom produktov na trhu. Zavedenie dane 2% z poistného, v sprísnenom režime Solventnosti II znamená automaticky zvýšenie rezerv, odhadom 50 mil. eur ročnej dane, krát priemerná durácia zmlúv životného poistenia 8 rokov je 400 mil. eur vyššia tvorba rezerv, čo predstavuje odhad súčasnej hodnoty dane o túto sumu sa sa spotrebuje resp. zaviaže kapitál akcionárov poisťovateľov. Tento mechanizmus je zásadne rozdielny pre životné a neživotné poistenia. V prípade neživotného poistenia nenastáva takýto významný vplyv na potreby kapitalizácie, z dôvodu metodiky tvorby rezerv.V okolitých krajinách napr v Rakúsku je daň zavedená z poistného zavedená aj pre životné poistenie, avšak je potrebne povedať, že klient poisťovne tam sa neplatí daň z príjmu pri dožití. Čo v prípade Slovenska nie je rovnaké, kde platia obe dane a daňové zaťaženie iba narastá.

Poistenie úrazu(A1), choroby(A2), úveru(A14), záruky(A15), rôznych finančných strát( A16), právnej ochrany(17) a asistenčných služieb považujeme za iniciatívnu ochranu poistníkov/poistených, slúžiacu na elimináciu možných negatívnych dopadov možných vzniknutých škôd či strát  fyzických či právnických osôb. 

2 perc. z ostatných druhov neživotného poistenia z dane poistenia by mali byť viazané na protipovodňové opatrenia, vybavenie HaZZ a polície, ktoré sú nenahraditeľné pri škodách z A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11 a A12.    
Poistenie ako služba by nemala byť chápaná ako luxus. Zjednotenie dane na ostatné druhy neživotného poistenia na 2 perc. by na jednej strane vykompenzovala dopady mierneho zvýšenia poistného a pri PZP mierneho zníženia celkového poistného pre poistníkov.

Zavedenie dane z poistenia bude zároveň predstavovať  podstatnú  technickú prípravnú aj administratívnu náročnosť zo strany poisťovní. Rozdielne sadzby napr. 6 a 8 perc. v poistení podnikateľských rizík ( hlavne pri all riskových poistných krytiach ) sú komplikované na výpočet správnej výšky dane.      
Zrušenie odvodu v PZP (A10a) by znamenalo zároveň  zníženie ročného poistného pre zodpovedných a bezškodových klientov a predpokladáme aj zníženie nákladov štátnych firiem v tomto druhu poistenia, čím by sa  kompenzoval výpadok príjmov z odvodu 8 perc. z výberu PZP.