LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SKDP (Slovenská komora daňových poradcov)
Pripomienka k: čl. I §6 - Základ dane
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V §6 návrhu zákona sa navrhuje výpočet dane z platby poistného, ktoré zahŕňa daň.
 
Rozumieme, že cieľom novej legislatívnej upravy bolo pôvodne nahradenie v súčasnosti plateného 8 % odvodu z prijatého poistného z neživotného poistenia daňou z poistných odvetví. Ministerstvo financií SR v predbežnej informácii z novembra 2017 uviedlo, že túto daň chce zaviesť z dôvodu, že poisťovacie služby sú v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Na základe tejto informácie sa preto očakávalo, že daň z poistenia bude predstavovať formu nepriamej dane, a teda aj keď poisťovne budú túto daň povinne odvádzať správcovi dane, osobou povinnou túto daň ekonomicky znášať mali byt poistení/poistníci.
 
Súčasné znenie návrhu zákona však aj naďalej predpokladá, že osoby povinné túto daň ekonomicky znášať budú poisťovne, keďže poistné má zahŕňať v sebe už aj samotnú daň z poistenia. Ide najmä o situácie, ak poisťovňa nemá možnosť upraviť výšku poistného dohodnutého v poistnej zmluve. Návrh zákona nijako neupravuje, napr. prostredníctvom novelizácie iných predpisov, podmienky pre poisťovne v súvislosti s úpravami výšky dohodnutého poistného. Tak ako bolo už v minulosti navrhované a pripomienkované zo strany odbornej verejnosti, môže byť preto takéto zdanenie vnímané ako v rozpore s pravidlami férového zdaňovania tak, ako ich definuje napríklad OECD, pretože namiesto štandardného aplikovania príslušných právnych noriem (napr. zákon o dani z príjmov) sa daň aplikuje priamo na výnosy poisťovne bez zohľadnenia oprávnených nákladov.
 
Zároveň, zavedením dane z poistenia dochádza k ďalšiemu efektívnemu zdaneniu toho istého príjmu poisťovne, ktorej prímy (zisky) podliehajú aj dani z príjmov a osobitnému odvodu v regulovaných odvetviach.
 
Navrhujeme preto, aby znenie zákona o dani z poistenia bolo upravené tak, že daň z poistenia nie je súčasťou poistného a v súvislosti s tým zároveň došlo k zníženiu sadzby dane podľa §8 návrhu zákona (tak aby sa výška zaplatenej dane oproti súčasnému návrhu nezmenila).
 
Rozumieme, že cieľom Ministerstva financií SR malo byť zvýšenie transparentnosti výberu dane z poistenia. Avšak súčasne znenie zákona o dani z poistenia túto transparentnosť neprináša. Navrhujeme preto, aby znenie zákona o dani z poistenia bolo upravené tak, aby bolo jasné, že daň z poistenia nie je súčasťou poistného. Odporúčame tiež dopracovať ustanovenia v súvislosti s povinnosťou o informovaní poisteného/poistníka o výške dane/percentuálnom zdanení toho ktorého poistného produktu, tak aby daň z poistenia predstavovala transparentné zdanenie poistných produktov pre klientov poisťovní. V rámci štátov EÚ je bežné, že poisťovne uvádzajú výšku poistného zvlášť a daň z poistného zvlášť.