LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SKDP (Slovenská komora daňových poradcov)
Pripomienka k: čl. I §5 - Vznik daňovej povinnosti
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Podľa §5 ods. 1 písm. b)  návrhu zákona daňová povinnosť vzniká dňom zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného ("predpis poistného"). Platiteľ, t.j. osoba povinná platiť daň správcovi dane, si zároveň môže vybrať, ktorý zo spôsobov vzniku daňovej povinnosti uplatní. V tejto súvislosti by sme chceli podotknúť, že v prípade, že si platiteľ vyberie postup podľa §5 ods. 1 písm. b) bude znevýhodnený oproti postupu podľa § 5 ods. 1 písm. a) (dňom prijatia platby), v prípadoch kedy poistné nie je uhradené, ale poistiteľ je ešte povinný kryť poisteného zo zákona, napr. ak dôjde k odpisu pohľadávok z poistného, ktoré nebolo uhradené.
 
Pôvodným cieľom Ministerstva financií SR bolo zavedenie dane z poistenia s charakterom nepriamej dane. Navrhujeme preto ustanovenie §5 upraviť a viazať vznik daňovej povinnosti iba na prijatie (platbu) poistného (t.j. podľa §5 ods. 1 písm. a)), alebo zavedenie ustanovení, ktoré by riešili situáciu opravy základu dane v prípade, že poistné nebolo prijaté avšak daňová povinnosť podľa súčasného návrhu by vznikla (t.j. podľa §5 ods. 1 pism. b) a c)).